Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Brüssel, 18. aprill 2011

Komisjon lubab Tšernobõli turvameetmete lõpuleviimiseks 110 miljonit eurot

19. aprillil, 25 aastat pärast Tšernobõli tragöödiat toimuval kõrgetasemelisel konverentsil Kiievis teatab ELi volinik Andris Piebalgs, et Euroopa Komisjon annab umbes 110 miljonit eurot tagamaks Tšernobõli piirkonna muutmise stabiilseks ja keskkonnaohutuks. Komisjon on Tšernobõliga seotud projektidele varasematel aastatel eraldanud märkimisväärsel hulgal rahalisi vahendeid – umbes 470 miljonit eurot. Peamiselt on neid kasutatud tuumaohutuse tagamiseks, aga ka kohalike elanike abistamiseks ja katastroofist mõjutatud perede kindlustamiseks tervishoiuteenustega. Kuid rahvusvaheline üldsus peaks andma veel 740 miljonit eurot, et 2015. aastaks oleks võimalik piirkonnas lõpule viia mahukad projektid.

Kiievis tuumaohutuse konverentsil osalev Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Tuumaohutus on üleilmne probleem, millega tuleb ka tegeleda üleilmselt. Meie panus, mis peegeldab Euroopa Komisjoni juhtrolli tuumaohutuse alal, on kesksel kohal Tšernobõli piirkonna turvaliseks muutmisel. Loodame, et ka meie partnerid suurendavad oma osalust, et tööd saaks lõpetada 2015. aastaks. Kavatsen konverentsil toonitada vajadust kehtestada tuumaelektrijaamadele kõrgeimad võimalikud üleilmsed nõuded.”

Arenguvolinik Andris Piebalgs, kes esindab komisjoni tuumaohutuse konverentsi raames korraldataval rahastajate konverentsil, lisas: „Hiljuti Jaapanis Fukushimas toimunud katastroof näitab, et tuumaohutus on ka edaspidi elutähtis teema. EL jätkab tööd oma kodanike huvide kaitsmiseks, eesmärgiga muuta tuumarajatised ohutuks ja hoida ära õnnetusi. Täna lubatud rahalised vahendid katavad märkimisväärse osa praegusest puudujäägist. Nii antakse märku, et komisjon teeb kõik, mis tema võimuses, et tagada Tšernobõli piirkonna turvaliseks muutmine nii kohalike elanike kui ka keskkonna seisukohalt.”

Komisjoni esindajad Kiievis

19. aprillil avab president Barroso Kiievis tuumaohutuse konverentsi, mille käigus tõhustatakse üleilmset koostööd ja suutlikkust tuumaõnnetuste ärahoidmisel ning nende tagajärgede vähendamisel. Volinik Piebalgs osaleb Tšernobõli rahastajate konverentsil, mille eesmärk on leida puuduolevad rahalised vahendid Tšernobõli piirkonna turvaliseks muutmiseks 2015. aastaks.

20. aprillil osaleb volinik Piebalgs kõrgetasemelisel konverentsil „25 aastat pärast Tšernobõli katastroofi. Turvaline tulevik.” Ukraina valitsuse korraldatav konverents toimub Kiievis 20.–22. aprillil. Kutsutute hulgas on ka ÜRO peasekretär Ban Ki Moon ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri peadirektor Yukiya Amano.

Kuidas abi kasutatakse?

Rahalisi vahendeid kasutatakse peamiselt uue reaktorikatte ehitamiseks. Tegemist on hiiglasliku kaarekujulise ehitisega, millega kaetakse Tšernobõli kahjustatud neljas reaktor, et see isoleerida ja tulevikus lammutada. Ehitatav kate on enneolematute mõõtmetega: see on piisavalt pikk, et katta peaaegu kaks jalgpalliväljakut, ja küllalt kõrge, et selle alla mahuks ära Vabadussammas. Samuti aitavad need vahendid viia lõpule kasutatud kütuse ladustamise rajatise ehitamise. Kui rajatis on valmis, ladustatakse seal nende reaktorite kasutatud kütus, mis töötasid edasi pärast katastroofi. Nimetatud rajatis on hädavajalik, et Tšernobõli tuumajaama saaks dekomisjoneerida.

ELi toetus Tšernobõli piirkonna turvalisemaks muutmiseks

Komisjon on algusest peale teinud tööd selleks, et suurendada tuumaohutust ja aidata kõrvaldada katastroofi tagajärgi. Komisjoni senised peamised saavutused (eelkõige Tšernobõli fondi ja tuumaohutuse fondi abil) on järgmised: olemasoleva reaktorikatte stabiliseerimine, rahvusvahelistele tervishoiunõuetele vastava infrastruktuuri loomine, et tagada piirkonnas töötajatele parim võimalik kaitse, ning tuumajaama dekomisjoneerimiseks vajalike rajatiste ehitamine.

Lisaks Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga hallatavate rahvusvaheliste fondide (Tšernobõli fondi ja tuumaohutuse fondi) panusele on komisjon rahastanud katastroofi tagajärgede uurimise, hindamise ja vähendamise projekte. Komisjon on andnud oma panuse radioaktiivsete jäätmete käitlemise projektidesse, mille eesmärgiks on piirkonna taastamine. Tänu juba võetud meetmetele on loodud tingimused uue reaktorikatte ehitamiseks.

Lisaks keskkonnaprojektidele on komisjon viinud ellu ka sotsiaalse suunitlusega projekte tervishoiu, hariduse ja aianduse valdkonnas, et aidata katastroofi tagajärjel kannatavatel inimestel oma elu taas korda seada. Projekt „Tšernobõli lapsed” on katastroofi tõttu kiiritust saanud emade ja laste aitamiseks. Projekt aitab tagada kvaliteetsed tervishoiuteenused kõikidele piirkonna vastsündinutele ning korraldada koolitusi vanematele. Projekti raames on varustatud haiglaid vajalike seadmetega (elustamisaparaat, hingamisaparaat, inkubaator, valgusravi lamp), korraldatud koolitusi piirkonna abivajavatele vanematele laste toitmise teemal ning rajatud väikelastele mänguväljakuid.

Samuti on komisjon toetanud taastuskava, et parandada majanduslikke võimalusi põllumajandussektoris ja luua eraettevõtteid, mille kaudu aidatakse tekitada uusi töökohti ja tagada maksutulu jäämine piirkonda. Näiteks said 70 peret puuvilja- ja marjakasvatusalast koolitust ning ka kõik vajalikud vahendid. Koolitusel osalejad on esimesed edusammud juba teinud, müües oma esimesi maasikaid ja õunu, ning aidates elustada piirkonda ja julgustada teisi oma ettevõtte loomisel.

Lisateave:

MEMO/11/252

Komisjoni töö kohta Tšernobõlis vt veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Ajakirjandusele mõeldud teave komisjoni tegevuse kohta Tšernobõlis on kättesaadav veebisaidil:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar