Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

V Bruselu dne 18. dubna 2011

Evropská komise slibuje 110 milionů EUR na dokončení zabezpečovacích prací v Černobylu

V úterý 19. dubna během konference na vysoké úrovni, která se 25 let po tragické havárii v Černobylu koná v Kyjevě a jejímž cílem je zajistit, aby se Černobyl stal opět stabilním a pro životní prostředí bezpečným místem, oznámí komisař Andris Piebalgs závazek Evropské komise na zhruba 110 milionů EUR. Na projektech pro Černobyl, jež jsou zaměřeny především na jadernou bezpečnost, ale také na programy pomoci místnímu obyvatelstvu a na poskytnutí kvalitní zdravotní péče rodinám postiženým katastrofou, nese Komise doposud lví podíl asi 470 milionů EUR. Přesto musí mezinárodní společenství najít ještě dalších 740 milionů EUR k tomu, aby do roku 2015 byly dokončeny hlavní projekty na místě katastrofy.

Předseda Komise José Manuel Barroso, který se kyjevského summitu o jaderné bezpečnosti rovněž zúčastní, prohlásil: „Jaderná bezpečnost je celosvětovou otázkou, na kterou je třeba nalézt celosvětovou odpověď. Naše finanční záruka, která je dokladem vůdčí role Evropské komise, pokud jde o jadernou bezpečnost, je klíčová k tomu, aby se Černobyl stal opět bezpečným místem. Pevně věříme, že naši hlavní partneři rovněž vystupňují své úsilí, aby práce na ochranném štítu mohly být dokončeny do roku 2015. Na summitu o jaderné bezpečnosti budu rovněž usilovat o prosazení nejvyšších možných standardů pro jaderné elektrárny, které by platily na celém světě.“

Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs, který bude na dárcovské konferenci zastupovat Komisi, uvedl: „Nedávná havárie v japonské Fukušimě jasně ukázala, že jaderná bezpečnost nepřestává být závažným problémem. Evropská unie ve své snaze o bezpečnost jaderných elektráren a zabránění podobným haváriím nepřestane vytrvale pracovat v bytostném zájmu svých občanů. Dnešní závazek je velkým krokem vpřed na cestě k překonání nedostatku finančních prostředků, který vysílá jasný signál o tom, že Komise je pevně rozhodnuta učinit vše, co je v jejích silách, aby zajistila, že Černobyl bude bezpečným místem jak pro místní obyvatele, tak pro životní prostředí.“

Účast Komise na událostech v Kyjevě

Dne 19. dubna předseda Barroso zahájí kyjevský summit o jaderné bezpečnosti, který si klade za cíl posílit spolupráci a schopnost celého světa předcházet jaderným haváriím a zmírňovat jejich dopad. Komisař Piebalgs se zúčastní černobylské dárcovské konference, která chce shromáždit nezbytné prostředky k tomu, aby se Černobyl stal do roku 2015 zcela bezpečným místem.

Dne 20. dubna se komisař Piebalgs zúčastní konference na vysoké úrovni nazvané „Dvacet pět let po černobylské katastrofě. Za bezpečnou budoucnost.“ Tato konference, kterou pořádá ukrajinská vláda, se koná v Kyjevě ve dnech 20.–22. dubna a očekává se, že se jí mezi jinými zúčastní generální tajemník OSN Ban Ki-moon a Yukiya Amano, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

K čemu poslouží nová finanční záruka?

Komisí přislíbené peníze budou využity především na dokončení nového ochranného pláště – obrovského oblouku, kterým se v Černobylu hermeticky uzavře poškozený čtvrtý blok tak, aby jej v budoucnu bylo možno zbourat. Velikost ochranného pláště nemá ve světě obdoby. Hotový oblouk překryje na délku téměř dvě fotbalová hřiště a na výšku se pod něj vejde Socha svobody. Peníze ze závazku rovněž umožní dostavbu zařízení pro skladování vyhořelého paliva. V něm bude po jeho dokončení uskladněno vyhořelé palivo z bloků, jež zůstaly v činnosti i po katastrofě, což je nezbytné proto, aby elektrárna mohla být vyřazena z provozu.

Podpora Evropské unie učiní Černobyl bezpečným místem

V důsledku černobylské havárie Evropská Komise usilovala o zlepšení jaderné bezpečnosti a vyrovnání se s dědictvím této katastrofy. Dosavadními velkými úspěchy tohoto úsilí Komise (financovanými většinou prostřednictvím Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu a mezinárodních prostředků z Účtu pro jadernou bezpečnost) byla stabilizace již stávajícího krytu, výstavba infrastruktury, jež odpovídá mezinárodním zdravotním normám a poskytuje nejlepší možnou ochranu osobám pracujícím přímo na místě katastrofy, jakož i výstavba zařízení s výhledem na budoucí vyřazení elektrárny z provozu.

Vedle příspěvků do mezinárodních fondů spravovaných Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (Fond pro kryt reaktoru v Černobylu a Účet pro jadernou bezpečnost) financovala Komise projekty na studium, vyhodnocení a zmírnění důsledků havárie. Přispěla rovněž na projekty zabývající se způsobem, jak naložit s radioaktivním odpadem, bez kterých by nebylo možné provést obnovu postižené lokality. Zásadní však je, že již provedené kroky vytvořily podmínky pro zahájení výstavby nového ochranného pláště.

V zájmu zajištění životního prostředí realizovala Komise sociální projekty v oblastech, jako jsou zdravotní péče, vzdělávání a zahradnictví, aby tak napomohla začít nový život těm, kteří dodnes trpí v důsledku havárie. Byly zahájeny projekty „Děti z Černobylu“ určené na pomoc matkám a dětem zasaženým katastrofou, které všem novorozencům v oblasti umožnily přístup ke kvalitní zdravotní péči a rodičům poskytly kurzy „správného rodičovství“. V rámci projektu bylo rovněž zakoupeno vybavení do nemocnic (oživovací přístroj pro novorozence, dýchací přístroj, inkubátor, lampa na fototerapii), zahájeny kurzy zdravé výživy pro nejvíce ohrožené rodiny z okolí elektrárny a podařilo se zřídit venkovní hřiště pro mládež.

Komise také podpořila pomocný program na rozvoj hospodářské činnosti v oblasti zemědělství a soukromého podnikání, čímž chce napomoci tvorbě nových pracovních míst a zajištění daňových příjmů v postižené oblasti. Jako příklad lze uvést 70 místních rodin, kterým bylo umožněno zúčastnit se školení o pěstování ovoce a plodů přímo v terénu, k čemuž obdržely i nezbytné vybavení. Již dnes lze pozorovat skromné úspěchy – účastníci školení prodali svou první sklizeň jahod a jablek, čímž napomohli k znovuoživení své oblasti a povzbuzení ostatních, aby i oni založili svoji vlastní živnost.

Další informace:

MEMO/11/252

Informace o činnosti Komise na pomoc Černobylu:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Balíček detailních tiskových zpráv o činnosti Komise v Černobylu je dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Internetová stránka GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Internetová stránka evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar