Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

Bruselj, 18. aprila 2011

Komisija ocenjuje direktivo o hrambi telekomunikacijskih podatkov

Evropska komisija je danes sprejela ocenjevalno poročilo o direktivi o hrambi podatkov, v katerem so opisane izkušnje, pridobljene po njenem sprejetju leta 2006. Direktiva je bila sprejeta kot odziv na hude teroristične napade v Madridu leta 2004 in Londonu leta 2005 ter s tem povezane nujne varnostne izzive. Sklepna ugotovitev poročila je, da ima hramba telekomunikacijskih podatkov pomembno vlogo pri zaščiti javnosti pred posledicami hudih kaznivih dejanj. Hranjeni podatki so odločilni dokazi pri odkrivanju storilcev kaznivih dejanj in zagotavljanju, da je pravici zadoščeno. Vendar pa direktiva ni bila na enak način prenesena v nacionalne zakonodaje držav članic. Razlike med njimi povzročajo težave ponudnikom telekomunikacijskih storitev. Poleg tega direktiva sama po sebi ne zagotavlja, da se podatki hranijo, obnavljajo in uporabljajo popolnoma v skladu s pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. V nekaterih državah članicah so sodišča zato razveljavila zakonodajo za prenos direktive. Komisija bo v posvetovanju s policijo, sodnimi organi, gospodarsko panogo, organi za varstvo podatkov in civilno družbo pregledala veljavna pravila o hrambi podatkov, nato pa predlagala izboljšani pravni okvir.

„Naša ocena potrjuje pomen hrambe telekomunikacijskih podatkov za kazensko pravosodje in pregon. Ti podatki služijo kot dokazi, na podlagi katerih so storilci hudih kaznivih dejanj in terorizma obsojeni, nedolžni pa oprani suma. V državah članicah, ki so prenesle direktivo, so bili hranjeni podatki na primer odločilni za uspeh operacije „Operation Rescue“, v okviru katere je bila ugotovljena istovetnost 670 osumljenih članov mednarodne mreže pedofilov, otroci pa so bili zaščiteni pred zlorabo. V ocenjevalnem poročilu pa so prikazane tudi resne pomanjkljivosti. V EU potrebujemo bolj sorazmeren, skupen pristop v zvezi s hrambo podatkov. Zato nameravam pregledati direktivo, da se pojasni, kdo sme dostopati do podatkov, za katere namene in po katerih postopkih,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Ocenjevalno poročilo vsebuje analizo, kako so države članice prenesle direktivo. Poleg tega ocenjuje uporabo hranjenih podatkov ter vpliv na gospodarske subjekte in potrošnike.

Najpomembnejše ugotovitve so:

  • večina držav članic meni, da so pravila EU o hrambi podatkov nujna za pregon, zaščito žrtev in kazensko pravosodje. Uporaba podatkov v zvezi s telefonskimi številkami, naslovi IP in določanjem lokacije mobilnih telefonov v kazenskih preiskavah je prispevala k obsodbam storilcev kaznivih dejanj in oprostitvam nedolžnih oseb,

  • načini hrambe podatkov se v državah članicah razlikujejo. Obdobja hrambe trajajo na primer od šest mesecev do dveh let, pa tudi nameni dostopanja do podatkov in njihove uporabe ter pravni postopki dostopanja do podatkov se močno razlikujejo,

  • er je cilj direktive zgolj delna uskladitev nacionalnih predpisov, ni presenetljivo, da na tem področju ni bil razvit skupni pristop. Splošna nizka raven uskladitve pa lahko povzroča težave ponudnikom telekomunikacijskih storitev in zlasti manjšim gospodarskim subjektom. Stroški hrambe podatkov in omogočanja dostopa do njih se gospodarskim subjektom v državah članicah EU različno povrnejo. Komisija bo preučila možnosti doslednejšega povračila stroškov,

  • hramba podatkov pomeni znatno omejitev pravice do zasebnosti. Konkretnih primerov hudih kršitev zasebnosti sicer ni, vendar pa nevarnost kršitev varstva podatkov ostaja, dokler ne bodo sprejeti dodatni zaščitni ukrepi. Komisija bo zato razmislila o strožji ureditvi hrambe podatkov, dostopa do njih in njihove uporabe.

Ozadje

Telekomunikacijske podatke, ki jih hranijo ponudniki telekomunikacijskih storitev, uporabljata policija in tožilstvo pri preiskovanju, odkrivanju in pregonu hudih kaznivih dejanj in terorizma.

EU je v vrsti direktiv v zadnjih 10 do 15 letih od ponudnikov telekomunikacijskih storitev zahtevala, da določeno obdobje hranijo podatke.

Države članice morajo v skladu z direktivo o hrambi podatkov (Direktiva 2006/24/ES) zagotoviti, da ti ponudniki storitev hranijo določene kategorije podatkov (podatke, potrebne za ugotavljanje istovetnosti oseb, ter podrobnosti o telefonskih klicih in poslanih elektronskih sporočilih, ne pa tudi podatkov, ki razkrivajo vsebino komunikacije) za namene preiskovanja, odkrivanja in pregona hudih kaznivih dejanj v skladu z nacionalno zakonodajo. Podatke je treba hraniti najmanj šest mesecev in največ dve leti (obdobje določijo države članice pri prenosu direktive v nacionalno zakonodajo).

Organi pregona v večini držav članic so Komisiji sporočili, da imajo hranjeni podatki osrednjo vlogo pri zaščiti javnosti, ker omogočajo učinkovito preiskovanje kaznivih dejanj. Ti podatki zagotavljajo dragocene sledi in dokaze, na podlagi katerih so bili storilci obsojeni za kazniva dejanja, za katera brez hrambe podatkov morebiti ne bi bili nikoli obsojeni, nedolžni osumljenci pa so bili oproščeni.

Organi za varstvo podatkov so izrazili kritiko, da direktiva ne določa zadostnih omejitev hrambe podatkov in zaščitnih ukrepov glede hrambe podatkov, dostopa do njih in njihove uporabe.

V členu 14 direktive je določeno, da Komisija predloži oceno o uporabi tega pravnega akta ter njegovem vplivu na gospodarske subjekte in potrošnike.

Nadaljnji koraki

Komisija bo na podlagi te ocene pripravila predlog spremembe direktive. V naslednjih mesecih se bo z organi pregona, sodnimi organi, organi za varstvo podatkov, gospodarsko panogo in civilno družbo posvetovala o možnostih za prihodnji pravni okvir. Rezultati posvetovanja bodo uporabljeni pri oceni učinka kot podlagi prihodnjega predloga.

Dodatne informacije:

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran GD za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar