Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

V Bruseli 18. apríla 2011

Komisia hodnotí smernicu o uchovávaní telekomunikačných údajov

Európska komisia dnes prijala hodnotiacu správu týkajúcu sa smernice o uchovávaní údajov, v ktorej sú zhrnuté nadobudnuté skúsenosti od prijatia tejto smernice v roku 2006. V smernici sa stanovilo uchovávanie údajov ako reakcia na naliehavé bezpečnostné výzvy po závažných teroristických útokoch v Madride v roku 2004 a v Londýne v roku 2005. V správe sa konštatuje, že uchovávané telekomunikačné údaje zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane verejnosti pred újmami spôsobovanými závažnými trestnými činmi. Tieto údaje poskytujú dôležité dôkazy pri riešení trestnej činnosti a zabezpečovaní spravodlivosti. Transpozícia smernice do vnútroštátneho práva však nebola rovnomerná a zostávajúce rozdiely medzi právnou úpravou členských štátov spôsobujú ťažkosti poskytovateľom telekomunikačných služieb. Samotná smernica takisto nezaručuje, že sa údaje uchovávajú, vyhľadávajú a používajú v úplnom súlade s právom na súkromie a ochranu osobných údajov. To viedlo k tomu, že súdy niektorých členských štátov rušili právne predpisy, ktorými bola smernica transponovaná do vnútroštátneho práva týchto štátov. Komisia teraz opätovne preskúma platné pravidlá uchovávania údajov a s cieľom navrhnúť lepší právny rámec ich prekonzultuje s policajnými a súdnymi orgánmi, s príslušnými priemyselnými odvetviami, s orgánmi na ochranu údajov a s občianskou spoločnosťou.

„Naše hodnotenie ukazuje význam uchovávaných telekomunikačných údajov pre systémy trestnej spravodlivosti a pre presadzovanie práva. Takéto údaje sa používajú ako dôkazy nielen na to, aby bolo možné odsúdiť páchateľov závažných trestných a teroristických činov, ale aj na zbavenie nevinných osôb podozrenia. Uchované údaje sa napríklad významne podieľali na úspechu operácie Rescue, počas ktorej sa zistila totožnosť 670 podozrivých členov medzinárodnej siete pedofilov, a ktorá tak ochránila deti pred zneužívaním v tých členských štátoch, v ktorých bola smernica transponovaná do vnútroštátneho práva. V hodnotiacej správe sa však identifikujú aj závažné nedostatky. Potrebujeme primeranejší a spoločný prístup k tejto problematike v rámci celej EÚ. Mám preto v úmysle preskúmať smernicu s cieľom vyjasniť, kto má prístup k údajom, ako aj účel tohto prístupu a postupy na jeho získanie“, povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

V hodnotiacej správe sa analyzuje, ako členské štáty transponovali smernicu do svojho práva a hodnotí sa používanie uchovávaných údajov a dosah na operátorov a spotrebiteľov.

Hlavné zistenia sú:

  • Väčšina členských štátov zastáva názor, že pravidlá EÚ o uchovávaní údajov sú aj naďalej nevyhnutné na presadzovanie práva, ochranu obetí a pre systémy trestnej spravodlivosti. Použitie údajov o telefónnych číslach, IP adresách alebo identifikátoroch mobilných telefónov ako nástrojov vyšetrovania trestných činov viedlo k odsúdeniu páchateľov aj k zbaveniu nevinných osôb podozrenia.

  • Členské štáty nepostupujú pri spôsobe uchovávania údajov jednotne. Napríklad doba uchovávania sa pohybuje od 6 mesiacov do 2 rokov a líšia sa aj účely, na ktoré možno získať k údajom prístup a používať ich, a značne sa odlišujú aj právne postupy upravujúce tento prístup.

  • Vzhľadom na to, že smernica sa usiluje len o čiastočné zosúladenie vnútroštátnych pravidiel, nie je prekvapením, že v tejto oblasti nedošlo k spoločnému prístupu. Celkove nízka úroveň harmonizácie však môže spôsobovať ťažkosti poskytovateľom telekomunikačných služieb a najmä menším operátorom. V rámci EÚ sa operátorom rozlične preplácajú náklady na uchovávanie údajov a poskytovanie prístupu k nim. Komisia zváži, ako zabezpečiť jednotnejšie preplácanie týchto nákladov.

  • Uchovávanie údajov znamená významné obmedzenie práva na súkromie. Zatiaľ síce nie sú k dispozícii konkrétne príklady závažných porušení súkromia, ale riziko narušenia bezpečnosti údajov bude existovať, pokiaľ sa nezavedú ďalšie ochrané opatrenia. Komisia preto zváži prísnejšiu reguláciu uchovávania údajov, prístupu k nim a ich použitia.

Kontext

Telekomunikačné údaje, ktoré uchovávajú telekomunikační operátori, používa polícia a prokurátori pri vyšetrovaní, odhaľovaní a stíhaní závažných trestných činov a terorizmu.

EÚ sa prostredníctvom mnohých smerníc usilovala v priebehu posledných 10 – 15 rokov o reguláciu požiadavky, aby poskytovatelia telekomunikačných služieb uchovávali údaje počas určitého obdobia.

V smernici o uchovávaní údajov (smernica 2006/24/ES) sa vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili, že títo operátori budú uchovávať určité kategórie údajov (na identifikáciu totožnosti a detailov o telefonických hovoroch a odoslaných e-mailových správach s výnimkou ich obsahu) na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažnej trestnej činnosti v zmysle vnútroštátneho práva. Údaje sa musia uchovávať najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky (podľa rozhodnutia členského štátu pri transpozícii smernice do vnútroštátnych právnych predpisov).

Orgány presadzovania práva vo väčšine členských štátov informovali Komisiu, že uchovávané údaje zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane verejnosti pred ujmou vďaka účinnému vyšetrovaniu trestných činov. Tieto údaje poskytujú cenné stopy a dôkazy, ktoré pomáhajú usvedčiť páchateľov trestných činov a zbaviť nevinné osoby podozrenia v súvislosti s trestnými činmi, ktoré by sa bez uchovaných údajov možno ani nepodarilo objasniť.

Orgány ochrany údajov kritizovali smernicu za to, že nestanovuje dodatočné obmedzenia uchovávania údajov, ani ochranné opatrenia pre spôsob uchovávania údajov, prístup k nim a ich použitie.

V článku 14 smernice sa vyžaduje, aby Komisia predložila hodnotenie uplatňovania tejto smernice a jej účinkov na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov.

Ďalšie kroky

Na základe tohto hodnotenia Komisia pripraví návrh na zmenu a doplnenie smernice. V najbližších mesiacoch uskutoční konzultácie s orgánmi presadzovania práva, súdnymi orgánmi, s orgánmi na ochranu údajov, s príslušnými priemyselnými odvetviami a s občianskou spoločnosťou o možnostiach budúceho právneho rámca. Výsledky týchto konzultácií budú viesť k posúdeniu vplyvu, ktoré bude základom budúceho návrhu.

Ďalšie informácie

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar