Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

Briuselis, 2011 m. balandžio 18 d.

Komisija įvertino telekomunikacijų duomenų saugojimo direktyvą

Šiandien Europos Komisija priėmė Duomenų saugojimo direktyvos vertinimo ataskaitą, kurioje pristatyta nuo jos priėmimo 2006 m. įgyta patirtis. Šia direktyva nustatomos duomenų saugojimo taisyklės siekiant skubiai spręsti saugumo problemas, kilusias po didelio masto teroristinių išpuolių 2004 m. Madride ir 2005 m. Londone. Ataskaitoje daroma išvada, kad saugant visuomenę nuo sunkių nusikaltimų daromos žalos, saugomiems telekomunikacijų duomenims tenka svarbus vaidmuo. Jie suteikia esminių įrodymų aiškinant nusikaltimus ir užtikrinant teisingumą. Tačiau direktyva į šalių nacionalinę teisę perkelta nevienodai ir dėl tebesančių valstybių narių teisės aktų skirtumų, telekomunikacijų paslaugų tiekėjams kyla sunkumų. Be to, direktyva savaime neužtikrinama, kad duomenys būtų laikomi, būtų atliekama jų paieška ir jie būtų naudojami visiškai laikantis teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl teismai kai kuriose valstybėse narėse panaikino teisės aktus, kuriais perkeliama direktyva. Komisija, konsultuodamasi su policija, teismų sistemos atstovais, pramonės subjektais, duomenų apsaugos institucijomis ir pilietine visuomene, peržiūrės esamas duomenų saugojimo taisykles, kad pasiūlytų geresnę teisinę sistemą.

„Atlikus vertinimą nustatyta saugomų telekomunikacijų duomenų svarba baudžiamosios teisenos sistemoms ir teisėsaugai. Tokie duomenys naudojami ne tik sunkių nusikaltimų ar teroro aktų kaltininkams nuteisti, bet ir nekaltiems įtariamiesiems išteisinti. Pavyzdžiui, saugomi duomenys labiausiai lėmė „Gelbėjimo operacijos“ (angl. Operation Rescue) sėkmę. Per ją atskleista 670 įtariamų tarptautinio pedofilų tinklo narių tapatybė ir sustiprinta vaikų apsauga nuo išnaudojimo direktyvą perkėlusiose valstybėse narėse. Tačiau vertinimo ataskaitoje nustatyta ir didelių trūkumų. Būtina, kad visoje ES šioje srityje būtų laikomasi proporcingesnio bendro požiūrio. Todėl ketinu peržiūrėti šią direktyvą ir aiškiau nustatyti, kas gali turėti prieigą prie duomenų, taip pat prieigos tikslą ir procedūras“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilija Malmström.

Vertinimo ataskaitoje nagrinėjama, kaip valstybės narės perkėlė direktyvą, ir vertinamas saugomų duomenų naudojimas ir poveikis operatoriams ir vartotojams.

Pagrindiniai rezultatai:

  • Dauguma valstybių narių mano, kad ES duomenų saugojimo taisyklės tebėra svarbi teisėsaugos, aukų apsaugos ir baudžiamosios teisenos priemonė. Baudžiamuosiuose tyrimuose naudojantis su telefonų numeriais, IP adresais ar mobilių telefonų kodais susijusiais duomenimis, priimti apkaltinamieji nuosprendžiai už nusikalstamas veikas ir buvo galima išteisinti nekaltus asmenis.

  • Valstybės narės duomenų saugojimo taisykles taiko skirtingai. Pavyzdžiui, saugojimo laikotarpis svyruoja nuo 6 mėnesių iki 2 metų, labai skiriasi tikslai, dėl kurių galima prieiti prie duomenų ir juos naudoti, taip pat teisinės duomenų prieigos procedūros.

  • Turint omenyje, kad direktyva siekiama tik iš dalies suderinti nacionalines taisykles, nenuostabu, kad šioje srityje nėra bendro požiūrio. Tačiau apskritai esant mažam suderinamumui telekomunikacijų paslaugų tiekėjai, ypač mažesni operatoriai, gali susidurti su sunkumais. Operatoriams už patirtas išlaidas, susijusias su duomenų saugojimu ir prieiga prie jų, ES valstybėse narėse atlyginama nevienodai. Komisija apsvarstys vienodesnio išlaidų atlyginimo būdus.

  • Dėl duomenų saugojimo labai apribojama teisė į privatumą. Nors konkrečių sunkių privatumo pažeidimo pavyzdžių nėra, tačiau duomenų saugumo pažeidimo rizika išliks, jeigu nebus nustatyta daugiau apsaugos priemonių. Todėl Komisija svarstys, kaip griežčiau reglamentuoti duomenų saugojimą, prieigą prie saugomų duomenų ir jų naudojimą.

Pagrindiniai faktai

Telekomunikacijų operatorių saugomais telekomunikacijų duomenimis naudojasi policija ir prokurorai, tirdami ir siekdami atskleisti sunkius nusikaltimus ir teroro aktus ir vykdydami baudžiamąjį persekiojimą.

Per paskutinius 10–15 metų ES įvairiomis direktyvomis siekė reglamentuoti reikalavimą, kad telekomunikacijų paslaugų tiekėjai tam tikrą laikotarpį saugotų duomenis.

Pagal Duomenų saugojimo direktyvą (Direktyva 2006/24/EB) valstybės narės turi užtikrinti, kad šie operatoriai saugotų tam tikrų kategorijų duomenis (siekiant nustatyti skambinančiojo ar el. laiško siuntėjo tapatybę ir skambučių bei el. laiškų duomenis, išskyrus šių pranešimų turinį) sunkių nusikaltimų tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, kaip apibrėžta nacionalinės teisės. Duomenys turi būti saugomi ne mažiau kaip šešis mėnesius ir ne ilgiau kaip dvejus metus (tai nusprendžia valstybė narė, perkeldama direktyvą į nacionalinę teisę).

Daugumos valstybių narių teisėsaugos institucijos pranešė Komisijai, kad saugomi duomenys turi didelę reikšmę vykdant baudžiamuosius tyrimus ir siekiant apsaugoti visuomenę nuo žalos. Šie duomenys suteikia svarbios pirminės informacijos ir įrodymų, kuriuos panaudojus priimti apkaltinamieji nuosprendžiai už nusikalstamas veikas ir buvo galima išteisinti nekaltus įtariamuosius tiriant nusikaltimus, kurių be duomenų saugojimo sistemos galbūt niekada nebūtų pavykę išaiškinti.

Duomenų apsaugos institucijos kritikavo direktyvą dėl to, kad ja nepakankamai apribojamas duomenų saugojimas ir nenustatomos apsaugos priemonės, susijusios su duomenų laikymu, prieiga prie jų ir jų naudojimu.

Pagal direktyvos 14 straipsnį Komisija pateikia šios priemonės ir jos poveikio ūkio subjektams ir vartotojams vertinimą.

Tolesni veiksmai

Remdamasi šiuo vertinimu Komisija parengs pasiūlymą iš dalies keisti direktyvą. Per ateinančius mėnesius ji konsultuosis su teisėsaugos, teismų sistemos ir duomenų apsaugos institucijomis, pramonės subjektais ir pilietine visuomene dėl būsimos teisinės sistemos galimybių. Remiantis konsultacijų rezultatais bus parengtas poveikio vertinimas, kuris bus būsimo pasiūlymo pagrindas.

Daugiau informacijos galite rasti

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar