Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

Bryssel 18. huhtikuuta 2011

Komissio arvioi televiestintätietojen säilyttämistä koskevaa direktiiviä

Euroopan komissio on tänään antanut arviointikertomuksen tietojen säilyttämistä koskevasta direktiivistä. Kertomuksessa esitellään kokemuksia, joita on saatu sen jälkeen kun direktiivi annettiin vuonna 2006. Direktiivin myötä aloitettiin tietojen säilyttäminen kiireellisiin turvallisuushaasteisiin vastaamiseksi Madridissa vuonna 2004 ja Lontoossa vuonna 2005 tehtyjen suurten terrori-iskujen jälkeen. Kertomuksessa todetaan, että televiestintätietojen säilyttäminen on tärkeää yleisön suojelemiseksi vakavista rikoksista aiheutuvalta vahingolta. Tiedot ovat tärkeää todistusaineistoa ratkaistaessa rikoksia ja varmistettaessa, että oikeus tapahtuu. Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on kuitenkin ollut epätasaista, ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen väliset erot aiheuttavat vaikeuksia telepalvelujen tarjoajille. Direktiivi ei myöskään takaa itsestään, että tietoja säilytettäessä, haettaessa ja käytettäessä kunnioitetaan täysimääräisesti oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Tämän vuoksi tuomioistuimet ovat joissakin jäsenvaltioissa kumonneet lainsäädäntöä, jolla direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio tarkastelee nyt uudelleen voimassa olevia tietojen säilyttämistä koskevia sääntöjä ja kuulee asiasta poliisi- ja oikeusviranomaisia, toimialan edustajia, tietosuojaviranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Komission tarkoituksena on ehdottaa parannettua oikeudellista kehystä.

Sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström toteaa arvioinnin osoittavan, kuinka tärkeää televiestintätietojen säilyttäminen on rikosoikeusjärjestelmien ja poliisitoiminnan kannalta. Tällaisia tietoja käytetään todisteina tuomittaessa vakaviin rikoksiin ja terrorismiin syyllistyneitä, mutta myös vapautettaessa syyttömiä epäilyistä. Säilytetyt tiedot olivat ratkaisevan tärkeitä esimerkiksi pedofiilioperaation Operation Rescue onnistumiseksi. Kyseisen operaation avulla pystyttiin paljastamaan kansainvälisen pedofiiliringin jäsenyydestä epäillyn 670 henkilön henkilöllisyys ja suojelemaan lapsia hyväksikäytöltä jäsenvaltioissa, joissa direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Arviointikertomuksen mukaan on olemassa myös vakavia puutteita. Malmströmin mielestä EU tarvitsee paremmin suhteutetun yhteisen lähestymistavan tähän kysymykseen. Sen vuoksi direktiiviä on hänen mukaansa tarkistettava sen selventämiseksi, kenellä on oikeus käyttää tietoja, mihin tarkoituksiin niitä voidaan käyttää ja millaisten menettelyjen mukaisesti tietoja luovutetaan.

Arviointikertomuksessa analysoidaan sitä, kuinka jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja arvioidaan säilytettyjen tietojen käyttöä ja vaikutusta operaattoreihin ja kuluttajiin.

Tärkeimmät havainnot olivat seuraavat:

  • Useimmat jäsenvaltiot katsovat, että tietojen säilyttämistä koskevat EU:n säännöt ovat tarpeen poliisitoiminnan, uhrien suojelun ja rikosoikeusjärjestelmien vuoksi. Puhelinnumeroita, IP-osoitteita tai matkapuhelintunnisteita koskevien tietojen käyttäminen rikostutkimuksissa on johtanut useisiin tuomioihin ja syyttömien vapauttamiseen.

  • Tietojen säilyttämistä koskevat käytännöt vaihtelevat jäsenvaltioissa. Esimerkiksi säilyttämisajat vaihtelevat kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Lisäksi tarkoitukset, joihin tietoja voidaan käyttää, ja tietoihin pääsemistä koskevat oikeudelliset menettelyt vaihtelevat suuresti.

  • Direktiivissä pyritään yhdenmukaistamaan kansallisia sääntöjä vain osittain, minkä vuoksi ei ole yllättävää, ettei yhteistä lähestymistapaa ole muodostunut. Yleisesti vähäinen yhdenmukaistaminen voi kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia telepalvelujen tarjoajille ja varsinkin pienemmille operaattoreille. Operaattoreille maksetaan EU:ssa erisuuruisia korvauksia siitä, että ne säilyttävät tietoja ja antavat pääsyn niihin. Komissio aikoo tarkastella tapoja yhdenmukaistaa kustannuksista maksettavia korvauksia.

  • Tietojen säilyttäminen rajoittaa merkittävästi oikeutta yksityisyyteen. Vaikka käytännön esimerkkejä vakavista yksityisyyden loukkauksista ei ole, tietoturvaloukkausten riski on olemassa, jollei suojatoimenpiteitä oteta käyttöön. Sen vuoksi komissio harkitsee tiukentavansa säilytettyjen tietojen varastointia, niihin pääsyä ja niiden käyttöä koskevia sääntöjä.

Tausta

Poliisi ja syyttäjäviranomaiset käyttävät teleoperaattoreilta saatuja televiestintätietoja vakavien rikosten ja terrorismin tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa.

EU on viimeisten 10–15 vuoden aikana pyrkinyt useilla direktiiveillä säätelemään telepalvelujen tarjoajien velvoitetta säilyttää tietoja tietyn aikaa.

Tietojen säilyttämistä koskevan direktiivin (direktiivi 2006/24/EY) mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että operaattorit säilyttävät tietyt tietoluokat (soitettujen puhelujen ja lähetettyjen sähköpostiviestien tunnistamiseksi, lukuun ottamatta niiden sisältöä) kansallisessa lainsäädännössä vakavaksi rikollisuudeksi määritellyn rikollisuuden tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten. Tiedot on säilytettävä vähintään kuusi kuukautta ja enintään kaksi vuotta (jäsenvaltio voi päättää tämän itse, kun se saattaa direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä).

Useimpien jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että säilytetyt tiedot ovat olennaisen tärkeitä suojeltaessa yleisöä vahingolta tehokkaan rikostutkinnan avulla. Kyseiset tiedot antavat arvokkaita vihjeitä ja todisteita, jotka ovat johtaneet useisiin tuomioihin ja syyttömien vapauttamiseen rikoksissa, joita ei ehkä olisi koskaan ratkaistu ilman tietojen säilyttämistä.

Tietosuojaviranomaiset ovat arvostelleet direktiiviä sen vuoksi, ettei siinä rajoiteta riittävästi tietojen säilyttämistä eikä säädetä riittävistä tietojen säilyttämistä, niihin pääsyä ja niiden käyttöä koskevista suojatoimista.

Direktiivin 14 artiklan mukaan komission on esitettävä arvio direktiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksesta taloudellisiin toimijoihin ja kuluttajiin.

Jatkotoimet

Komissio laatii arvioinnin perusteella ehdotuksen direktiivin muuttamiseksi. Se kuulee tulevina kuukausina lainvalvontaviranomaisia, oikeusviranomaisia, tietosuojaviranomaisia, toimialan edustajia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia tulevaa oikeudellista kehystä koskevista eri vaihtoehdoista. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa tulevaa ehdotusta varten.

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar