Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

Brüssel, 18. aprill 2011

Komisjon esitab telekommunikatsiooni andmete säilitamise direktiivi kohta hinnangu

Euroopa Komisjon võttis täna vastu andmete säilitamise direktiivi hindamisaruande, milles käsitletakse direktiivi 2006. aastal vastuvõtmise järel saadud kogemusi. Direktiivi kohaselt on andmete säilitamise eesmärk reageerida 2004. aastal Madridis ja 2005. aastal Londonis aset leidnud terrorirünnakute järel kiireloomulistele turvalisusega seotud probleemidele. Aruandes jõutakse järeldusele, et telekommunikatsiooni andmete säilitamine aitab avalikkust kaitsta raskete kuritegude eest. Säilitatud andmed annavad kuritegude lahendamiseks olulisi tõendeid ning nende abil tagatakse õigluse jaluleseadmine. Direktiivi ülevõtmine on siiski kulgenud ebaühtlaselt ning liikmesriikide õigusaktide erinevused tekitavad probleeme telekommunikatsiooniteenuste pakkujatele. Direktiiv iseenesest ei taga, et andmeid säilitatakse, kogutakse ja kasutatakse täielikus kooskõlas eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õigusega, ning selle tulemusena on kohtud mõnedes liikmesriikides pidanud direktiivi ülevõtvad õigusaktid tühistama. Komisjon vaatab praegused andmete säilitamise eeskirjad koos politsei, kohtunike, kõnealuse valdkonna esindajate, andmekaitseasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega uuesti läbi ning esitab seejärel ettepaneku tõhustatud õigusliku raamistiku kohta.

„Komisjoni hindamistulemused näitavad, kui väärtuslikud on säilitatud telekommunikatsiooniandmed õiguskaitse- ja kriminaalkohtusüsteemide jaoks. Selliseid andmeid kasutatakse tõenditena mitte ainult rasketes kuritegudes ja terrorismis süüdistatavate süüdimõistmiseks, vaid ka süütute kahtlustusest vabastamiseks. Säilitatud andmed mängisid otsustavat rolli näiteks uurimisoperatsiooni Operation Rescue edukal läbiviimisel, mille käigus aidati kaasa rahvusvahelise pedofiilide võrgustiku 670 väidetava liikme isiku tuvastamisele ning laste väärkohtlemise eest kaitsmisele direktiivi ülevõtnud liikmesriikides. Kuid hindamisaruande raames tuvastati ka mitmeid puudusi. Me vajame kõnealuse küsimuse tarbeks proportsionaalsemat ja ühtsemat lähenemisviisi, mis hõlmaks kogu ELi. Seetõttu tuleb direktiivi läbivaatamise käigus selgitada, kellel on andmetele juurdepääsuõigus, millisel eesmärgil võib andmeid kasutada ja milliste menetluste alusel andmetele juurdepääsu võimaldatakse,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Hindamisaruandes analüüsitakse direktiivi ülevõtmist liikmesriikides ning antakse hinnang säilitatud andmete kasutamisele ning sellest operaatoritele ja tarbijatele tulenevale mõjule.

Aruande olulisemad tähelepanekud on järgmised:

  • Enamik liikmesriike on arvamusel, et andmete säilitamist käsitlevad ELi eeskirjad on jätkuvalt vajalikud õiguskaitse, ohvrite kaitse ning kriminaalõigussüsteemide jaoks. Telefoninumbrite, IP-aadresside või mobiiltelefonitunnustega seotud andmete kasutamise tulemusena on jõutud süüdimõistvate otsusteni või süütute kahtlusaluste õigeksmõistmiseni.

  • Andmete säilitamine on liikmesriigiti erinev. Näiteks andmete säilitusaeg ulatub liikmesriigiti 6 kuust 2 aastani. Lisaks sellele erinevad märkimisväärselt andmetele juurdepääsu lubamise või nende kasutamise põhjused ning samuti andmetele juurdepääsu käsitlevad õiguslikud menetlused.

  • Kuna direktiiviga soovitakse siseriiklikke eeskirju ainult osaliselt ühtlustada, ei ole üllatav, et kõnealuses valdkonnas ei ole ühtset lähenemisviisi tekkinud. Ühtlustamise üldine madal tase võib aga tekitada probleeme telekommunikatsiooniteenuste pakkujatele, eelkõige väiksematele operaatoritele. Andmete säilitamist ja nendele juurdepääsu võimaldamist hüvitatakse operaatoritele ELis erinevalt. Komisjon kaalub kulude järjepidevama hüvitamise võimalusi.

  • Andmete säilitamine kujutab endast eraelu puutumatuse õiguse märkimisväärset piiramist. Kuigi eraelu puutumatuse raskete rikkumiste kohta puuduvad konkreetsed näited, ei ole andmete turvalisusnõuete rikkumise oht, juhul kui täiendavaid kaitsemeetmeid ei võeta, kuhugi kadunud. Seetõttu kaalub komisjon rangemate säilitamiseeskirjade ning säilitatud andmetele juurdepääsu ja nende kasutamist käsitlevate tingimuste kehtestamist.

Taust

Telekommunikatsiooniteenuste pakkujate säilitatud andmeid kasutavad politsei ja prokurörid raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks.

EL on viimase 10–15 aasta jooksul üritanud mitmete direktiivide abil reguleerida telekommunikatsiooniteenuste pakkujate kohustust säilitada andmeid teatava ajavahemiku jooksul.

Andmete säilitamise direktiivi (direktiiv 2006/24/EÜ) kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et operaatorid säilitavad teatavaid andmeliike (andmed tehtud telefonikõnede ja saadetud elektronkirjade tuvastamiseks, aga mitte kõnede ja kirjade sisu) raskete kuritegude uurimiseks, avastamiseks ja kohtus menetlemiseks vastavalt iga liikmesriigi siseriiklikus õiguses määratletule. Andmeid tuleb säilitada vähemalt kuus kuud ning kuni kaks aastat (selle otsustab liikmesriik direktiivi siseriiklikusse õigusse ülevõtmisel).

Enamiku liikmesriikide õiguskaitseasutused on teatanud komisjonile, et säilitatud andmed mängivad tõhusa kriminaaluurimise kaudu keskset rolli avalikkuse kaitsmisel erinevate ohtude eest. Kõnealused andmed annavad väärtuslikke vihjeid ja tõendeid, mille tulemusena on jõutud kriminaalkuritegude puhul süüdimõistvate otsusteni või süütute kahtlusaluste õigeksmõistmiseni kuritegude puhul, mida ilma andmete säilitamiseta ei oleks kunagi lahendada suudetud.

Andmekaitseasutused on direktiivi kritiseerinud seetõttu, et selles ei piirata piisavalt andmete säilitamist ning ei sätesta andmete säilitamist, nendele juurdepääsu ning nende kasutamist käsitlevaid kaitsemeetmeid.

Direktiivi artikli 14 kohaselt peab komisjon esitama hinnangu, mis käsitleb kõnealuse direktiivi kohaldamist ja mõju ettevõtjatele ning tarbijatele.

Edasised sammud

Hindamise alusel koostab komisjon ettepaneku direktiivi muutmiseks. Lähikuudel konsulteerib komisjon õiguskaitseasutuste, kohtuasutuste, andmekaitseasutuste, kõnealuse valdkonna esindajate ning kodanikuühiskonna organisatsioonidega tulevase õigusliku raamistiku eri võimaluste üle. Konsulteerimise tulemusi kasutatakse tulevase ettepaneku aluseks olevas mõjuhindamises.

Lisateave

Siseasjade volinik Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar