Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

V Bruselu dne 18. dubna 2011

Komise hodnotí směrnici o uchovávání telekomunikačních údajů

Evropská komise dnes schválila hodnotící zprávu o směrnici o uchovávání údajů, v níž jsou načrtnuty i zkušenosti nabyté od přijetí této směrnice v roce 2006. Směrnice stanovila uchovávání údajů v reakci na naléhavé bezpečnostní výzvy po silných teroristických útocích v Madridu v roce 2004 a v Londýně v r. 2005. Zpráva konstatuje, že uchovávané telekomunikační údaje hrají důležitou úlohu v ochraně veřejnosti proti škodám způsobovaným závažnými zločiny. Tyto údaje poskytují důležité důkazy při řešení zločinnosti a zajišťování spravedlnosti. Směrnice však nebyla provedena do vnitrostátního práva rovnoměrně a zbývající rozdíly mezi právní úpravou členských států způsobují potíže poskytovatelům telekomunikačních služeb. Samotná směrnice také nezaručuje, že údaje budou uchovávány, vyhledávány a používány v plném souladu s právem na soukromí a ochranu osobních údajů. Soudy některých členských států to vedlo k tomu, že rušily zákony, jimiž byla směrnice prováděna do právní úpravy těchto států. Komise nyní znovu prozkoumá platná pravidla o uchovávání údajů po poradě s policejními a soudními orgány, s příslušnými průmyslovými odvětvími, s orgány na ochranu údajů a s organizacemi občanské společnosti s cílem navrhnout lepší právní rámec.

Naše vyhodnocení ukazuje význam uchovávaných telekomunikačních údajů pro systémy trestní spravedlnosti a pro donucovací orgány. Tyto údaje se totiž využívají jako důkazy nejenom k tomu, aby bylo možné odsoudit pachatele závažných a teroristických zločinů, ale také k očištění nevinných od podezření. Uchované údaje se například významně podílely na úspěchu operace Rescue, v níž byla zjištěna totožnost 670 podezřelých členů mezinárodní sítě pedofilů, a která tak ochránila děti před zneužíváním v těch členských státech, kde byla směrnice provedena do vnitrostátního práva. Hodnotící zpráva však konstatovala i nedostatky. Potřebujeme ovšem přiměřenější a společný celounijní přístup k této věci. Hodlám proto přezkoumat směrnici tak, aby bylo jasné, kdo, jak a za jakým účelem má přístup k těmto údajům“, sdělila Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

V hodnotící zprávě se rozebírá, jak členské státy provedly směrnici do svého práva a hodnotí se využívání uchovávaných údajů a dopad na hospodářské subjekty i spotřebitele.

Hlavní poznatky ze zprávy:

  • většina členských států zastává názor, že pravidla EU o uchovávání údajů jsou nadále nezbytná pro policii, ochranu obětí a pro systémy trestní spravedlnosti. Údaje o telefonních číslech, IP adresách nebo identifikátorech mobilních telefonů posloužily jako nástroje trestního vyšetřování k odsouzení pachatelů i k očištění nevinných osob.

  • Členské státy nepostupují jednotně ve způsobu uchovávání údajů. Doba uchovávání se například pohybuje od 6 měsíců do 2 let a různé jsou i účely, kvůli nimž lze do údajů nahlížet a využívat je, stejně tak jako se velice liší právní postupy upravující přístup k údajům.

  • Vzhledem k tomu, že směrnice usilovala jen o částečné sladění vnitrostátních pravidel, není překvapením, že v této oblasti nedošlo ke společnému přístupu. Celkově nízká úroveň harmonizace však může způsobovat potíže poskytovatelům telekomunikačních služeb a zvláště menším operátorům. V rámci EU jsou operátorům různě propláceny náklady na uchovávání údajů a poskytování přístupu k nim. Komise zváží, jak zajistit jednotnější proplácení těchto nákladů.

  • Uchovávání údajů znamená významné omezení práva na soukromí. Zatím sice nejsou k dispozici konkrétní příklady závažného porušení soukromí, ale riziko narušení bezpečnosti údajů nezmizí, dokud nebudou zavedeny další pojistky. Komise proto posoudí přísnější regulaci uchovávání údajů, přístupu k nim a jejich využívání.

Souvislosti

Telekomunikační údaje, které uchovávají telekomunikační operátoři, využívá policie a státní zástupci při vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti a terorizmu.

EU se s pomocí řady směrnic snažila v posledních 10 až 15 letech o regulaci požadavku, aby poskytovatelé telekomunikačních služeb uchovávali údaje po určitou dobu.

Směrnice o uchovávání údajů (směrnice 2006/24/EC) požaduje, aby členské státy zajistily, že tito operátoři budou uchovávat určité kategorie údajů (k identifikaci totožnosti a detaily o telefonických hovorech i odeslaných emailových zprávách s výjimkou jejich obsahu) za účelem vyšetřování, odhalování a stíhání závažné trestné činnosti ve smyslu vnitrostátního práva. Údaje musí být uchovávány nejméně šest měsíců a nejvíce dva roky (o délce rozhoduje členský stát při provedení směrnice do vnitrostátního práva).

Donucovací orgány většiny členských států hlásily Komisi, že uchovávané údaje hrají klíčovou úlohu v ochraně veřejnosti před újmou díky účinnému trestnímu vyšetřování. Tyto údaje poskytují cenná vodítka a důkazy, které pomáhají usvědčit pachatele trestných činů a očišťovat nevinné osoby podezřelé v souvislosti s trestnými činy, které by se bez uchovaných údajů možná ani nepodařilo objasnit.

Orgány odpovědné za ochranu údajů kritizovaly směrnici za to, že nestanoví dostatečná omezení pro uchovávání údajů, ani ochranná opatření pro způsob uchovávání údajů, přístup k nim a jejich využívání.

V článku 14 směrnice se vyžaduje, aby Komise vyhodnotila uplatňování tohoto nástroje a jeho dopad na hospodářské subjekty a spotřebitele.

Další kroky

V návaznosti na toto vyhodnocení připraví Komise návrh na novelizaci směrnice. V nadcházejících měsících se bude radit s donucovacími a soudními orgány, s orgány odpovědnými za ochranu údajů, s průmyslovými odvětvími a s organizacemi občanské společnosti o alternativách budoucího právního rámce. Výsledky těchto konzultací se odrazí v hodnocení dopadu, který bude základem budoucího návrhu.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar