Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/484

Брюксел, 18 април 2011 г.

Комисията прави оценка на директивата за запазване на телекомуникационни данни

Европейската комисия прие днес доклад за оценка на Директивата за запазване на данни, в който се посочват поуките, извлечени след приемането ѝ през 2006 г. Директивата въведе запазването на данни в отговор на неотложните предизвикателства за сигурността след мащабните терористични атентати в Мадрид през 2004 г. и в Лондон през 2005 г. В доклада се стига до заключението, че запазените телекомуникационни данни имат важно значение за защитата на обществеността от вредите, нанасяни от тежки престъпления. Те предоставят важни доказателства за разкриването на престъпления и за налагането на справедливи присъди. Същевременно обаче транспонирането на директивата не е еднакво и оставащите разлики в законодателствата на държавите-членки създават трудности за доставчиците на телекомуникационни услуги. Освен това сама по себе си директивата не гарантира, че данните се съхраняват, извличат и използват при пълно зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, което в някои държави-членки доведе до отмяната от съдилищата на законодателството, транспониращо директивата. Комисията ще започне преразглеждане на действащите правила за запазване на данни в рамките на консултация с полицията и съдебната власт, стопанската общност, органите за защита на данните и гражданското общество, за да предложи усъвършенствана правна рамка.

Направената от нас оценка доказва значението, което съхранените данни имат за системите за наказателно правосъдие и за правоприлагането. Такива данни се използват като доказателства, които служат не само за осъждането на виновните за тежки престъпления и тероризъм лица, но и за отпадането на подозренията срещу невинните лица. Например запазените данни бяха от огромно значение за успеха на операция Спасение, която способства за разкриването на самоличността на 670 заподозрени членове на международна педофилска мрежа, и за предпазването на децата от посегателства в държавите-членки, в които директивата е транспонирана. Същевременно обаче в доклада се посочват и сериозни слабости. Нуждаем се от общ за целия ЕС съответстващ на проблема подход. С тази цел имам намерение да подложа директивата на преразглеждане, така че ясно да бъде посочено кой има право на достъп до данните, по какви причини и при спазването на какви процедури, заяви Сесилия Малстрьом, комисар по вътрешните работи.

В доклада за оценка се анализират начините, по които държавите-членки са транспонирали директивата, използването на запазените данни и последиците за операторите и потребителите.

Основните констатации в доклада са:

  • Според повечето държави-членки съществуването на правила на ЕС за запазването на данни е все така необходимо за правоприлагането, защитата на жертвите и системите за наказателно правосъдие. Използването на данни, свързани с телефонните номера, IP адреса или идентификаторите на мобилни телефони, като средства за разследването на престъпления, е довело до осъдителни присъди за нарушителите и оправдателни присъди за невинните лица.

  • Съществуват разлики между държавите-членки в прилагането на запазването на данни. Например периодите на запазване варират между 6 месеца и 2 години, а причините за достъп до данните и за използването им, както и законоустановените процедури за достъп са изключително разнородни.

  • При условие че директивата цели само частичното хармонизиране на националните правила, не е изненадващо, че в тази област не съществува общ подход. Като цяло слабата степен на хармонизация може обаче да породи трудности за доставчиците на телекомуникационни услуги, и по-специално за по-малките оператори. Възстановяването на разходите, свързани със запазването на данни и предоставянето на достъп до тях, е различно в отделните страни на ЕС. Комисията ще разгледа възможните начини за установяването на по-уеднаквена практика за възстановяване на разходите.

  • Запазването на данни представлява съществено ограничение на правото на неприкосновеност на личния живот. Макар да няма конкретни примери за сериозни нарушения на неприкосновеността на личния живот, опасността от нарушаване на сигурността на данните ще продължи да съществува, докато не се въведат допълнителни защитни механизми. В тази връзка Комисията ще разгледа възможността за по-строго регулиране на съхранението, достъпа и използването на запазените данни.

История на досието

Телекомуникационните данни, запазени от телекомуникационните оператори, се използват от полицията и прокуратурата при разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления и тероризъм.

Посредством приемането на поредица от директиви през последните 1015 години ЕС положи усилия да регламентира изискването към доставчиците на телекомуникационни услуги да запазват данни за определен период от време.

Директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/EО) изисква от държавите-членки да гарантират, че тези оператори запазват определени категории данни (за установяване на самоличността и данните за проведени телефонни разговори и изпратени електронни съобщения, с изключение на съдържанието на тези комуникации) за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления според определенията за тях в националното законодателство. Данните трябва да бъдат запазени за период от най-малко шест месеца до най-много две години (решението се взема от държавата-членка при транспонирането на директивата в националното законодателство).

Правоприлагащите органи в повечето държави-членки са уведомили Комисията, че запазените данни имат основно значение за защитата на обществеността от вреди посредством провеждането на резултатно разследване на престъпления. Тези данни предоставят ценни улики и доказателства, които са довели до осъдителни присъди за извършването на престъпления и до оправдателни присъди за невинни заподозрени лица във връзка с престъпления, които без наличието на запазени данни можеше никога да не бъдат разкрити.

Органите за защита на данните са отправяли критики по отношение на директивата на основание, че в нея не се предвиждат достатъчно ограничения за запазването на данните, нито защитни механизми относно начина на съхранение, достъп и използване на данните.

В член 14 от директивата се изисква Комисията да представи оценка на прилагането на този инструмент и неговото въздействие върху икономическите оператори и потребителите.

Следващи стъпки

Въз основа на тази оценка Комисията ще изготви предложение за изменение на директивата. През следващите месеци тя ще проведе консултация с правоприлагащите органи, съдебните органи, органите за защита на данните, стопанската общност и гражданското общество относно различните варианти за бъдеща правна рамка. Резултатите от консултацията ще бъдат взети предвид при извършването на оценка на въздействието, която ще служи за основа на бъдещото предложение.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом — комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm


Side Bar