Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Brusel, 18. apríla 2011

Digitálna agenda: schválenie technických pravidiel na používanie bezdrôtových širokopásmových 4G zariadení na frekvenciách GSM

Európska komisia práve prijala technické pravidlá o tom, ako by sa mali rádiové frekvenčné pásma 900 a 1800 MHz prispôsobiť vyspelejším komunikačným zariadeniam 4. generácie (4G). Tieto pravidlá, ktoré sú dôležité na predchádzanie problémom interferencie s existujúcimi zariadeniami GSM a 3G a predstavujú významný krok k sprístupneniu bezdrôtového širokopásmového pripojenia väčšiemu počtu občanov a podnikov v EÚ. Rozhodnutie Komisie, ktoré členské štáty musia vykonať do konca roka 2011, tak prispeje k dosiahnutiu cieľov Digitálnej agendy pre Európu, aby každý európsky občan do roku 2013 získal prístup k základnému širokopásmovému pripojeniu a do roku 2020 k rýchlemu a superrýchlemu širokopásmovému pripojeniu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Toto rozhodnutie poskytuje najnovším mobilným zariadeniam 4. generácie prístup do rádiového spektra potrebného na ich prevádzku, a ďalej tak podnecuje rozvoj vysokorýchlostných širokopásmových služieb, ako aj hospodársku súťaž.“

Toto nové rozhodnutie je výsledkom úsilia Komisie zaistiť pre bezdrôtovú komunikáciu prístup k rádiovému spektru potrebnému na rozvinutie jej plného potenciálu. V rozhodnutí Komisie sa predovšetkým ustanovujú technické parametre, ktoré umožňujú, aby na frekvenčných pásmach 900 MHz a 1800 MHz súčasne existovali GSM (mobilné telefóny 2. generácie) systémy, systémy 3G, ktoré okrem bežných telefonických služieb (používajúcich Univerzálny mobilný telekomunikačný systém, UMTS) ponúkajú mobilný internet, a mobilné technológie 4G ponúkajúce vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie (pomocou systémov Long Term Evolution (LTE) a Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), ktorými možno spracovať a prenášať väčšie množstvo informácií). Táto koexistencia je ustanovená v revidovanej smernici GSM o využívaní rádiového spektra na mobilné služby (IP/09/1192).

V tomto rozhodnutí sa zriaďuje mechanizmus prijímania pravidiel technickej harmonizácie na základe príspevkov od národných expertov na rádiové frekvencie. Vnútroštátne orgány musia do 31. decembra 2011 rozhodnutie implementovať do svojich vnútroštátnych predpisov tak, aby GSM pásma boli pre systémy LTE a WiMAX skutočne prístupné. Na základe prvých krokov, ktoré Komisia urobila v roku 2009 s cieľom sprístupniť pásma 900 MHz a 1800 MHz (IP/09/1545), už členské štáty mali v súlade s predpismi EÚ v oblasti telekomunikácií preskúmať hospodársku súťaž medzi operátormi mobilných sietí a napraviť prípadné nezrovnalosti.

V roku 2009 sa uskutočnili technické štúdie, ktoré mali preukázať, že LTE a WiMAX môžu bezpečne koexistovať s inými systémami, ktoré už používajú rovnakú šírku pásma. Týmito štúdiami sa takisto objasnili technické podmienky, za ktorých systémy využívajúce pásma 900 a 1800 MHz budú môcť chrániť pred interferenciou systémy v susedných frekvenčných pásmach, ako je GSM pre železničné a letecké služby. Členské štáty sú povinné poskytnúť systémom v susedných frekvenčných pásmach primeranú ochranu.

Súvislosti

V smernici o GSM z roku 1987 sa vyhradzuje právo na používanie frekvenčného spektra v pásme 900 MHz pre prístupové technológie GSM („Global System for Mobile“), akými sú napr. mobilné telefóny.

V septembri 2009 bola smernica o GSM aktualizovaná prostredníctvom smernice 2009/114/ES s cieľom umožniť aj rozvinutejším bezdrôtovým technológiám ďalšej generácie využívať toto pásmo rádiového spektra, pričom prvou bola širokopásmová mobilná technológia 3G (UMTS).

Komisia zároveň v rozhodnutí 2009/66/ES objasnila technické podmienky, ktoré sú na to potrebné. Týmto rozhodnutím sa chráni GSM a zároveň sa členským štátom ukladá povinnosť poskytnúť systémom v susedných frekvenčných pásmach primeranú ochranu.

Informácie o politike Komisie v oblasti rádiového spektra sú k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Webová stránka Digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webové stránky Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar