Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Bruksela, dnia 18 kwietnia 2011 r.

Europejska agenda cyfrowa: przyjęto przepisy techniczne dotyczące użytkowania urządzeń szerokopasmowej łączności bezprzewodowej 4G na częstotliwościach GSM

Komisja Europejska przyjęła przepisy techniczne dotyczące udostępnienia pasm częstotliwości radiowych 900 MHz oraz 1800 MHz dla urządzeń telekomunikacyjnych czwartej generacji (4G). Przepisy te mają istotne znaczenie dla uniknięcia problemów związanych z zakłóceniami pracy istniejących urządzeń GSM i 3G. Przede wszystkim jednak stanowią ważny krok w kierunku powszechnego udostępnienia szerokopasmowej łączności bezprzewodowej obywatelom i przedsiębiorstwom w UE. W ten sposób decyzja Komisji (którą państwa członkowskie muszą wdrożyć do końca 2011 r.) przyczyni się do realizacji celów określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej, zgodnie z którą wszyscy Europejczycy do 2013 r. powinni uzyskać dostęp do podstawowego internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. – do szybkiego i bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, powiedziała: „Decyzja ta pozwoli najnowszym urządzeniom przenośnym czwartej generacji uzyskać dostęp do potrzebnych im częstotliwości radiowych. Dzięki temu nastąpi rozwój szybkich usług szybkiego dostępu szerokopasmowego oraz zwiększy się konkurencja.”

Nowoprzyjęta decyzja stanowi część działań Komisji na rzecz udostępnienia częstotliwości na potrzeby łączności bezprzewodowej, które są potrzebne do pełnego wykorzystania jej potencjału. W decyzji Komisji określono w szczególności parametry techniczne umożliwiające współistnienie w pasmach częstotliwości 900 MHz oraz 1800 MHz następujących systemów: GSM (telefonia komórkowa drugiej generacji), systemów trzeciej generacji, które oprócz standardowych usług telefonicznych oferują internet komórkowy (dzięki technologii UMTS), oraz technologii łączności ruchomej czwartej generacji zapewniającej szybką łączność szerokopasmową przy wykorzystaniu standardów LTE (Long Term Evolution) oraz WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), dzięki którym można przetwarzać i przesyłać większe ilości danych. Takie współistnienie systemów przewidziano w zmienionej dyrektywie GSM w sprawie wykorzystywania częstotliwości radiowych na potrzeby usług łączności ruchomej (IP/09/1192).

W omawianej decyzji ustanowiono mechanizm przyjmowania przepisów w zakresie harmonizacji technicznej w oparciu o opinie ekspertów krajowych w dziedzinie częstotliwości radiowych. Administracje krajowe muszą do dnia 31 grudnia 2011 r. wdrożyć decyzję do prawodawstwa krajowego celem skutecznego otwarcia zakresów GSM dla systemów LTE oraz WiMAX. W związku z pierwszymi działaniami Komisji zmierzającymi do udostępnienia pasm częstotliwości 900 MHz oraz 1800 MHz, które podjęto w 2009 r. (IP/09/1545), państwa członkowskie musiały już wcześniej przeanalizować kwestię konkurencyjności między operatorami telefonii komórkowej i zająć się wszelkimi zakłóceniami konkurencji – zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie telekomunikacji.

W 2009 r. przeprowadzono analizy techniczne, aby wykazać, że systemy LTE oraz WiMAX mogą bezpiecznie współistnieć z innymi systemami, które wykorzystują już tę samą szerokość pasma. Dzięki tym analizom określono także warunki techniczne, zgodnie z którymi systemy wykorzystujące pasma częstotliwości 900 MHz oraz 1800 MHz będą mogły chronić przed zakłóceniami systemy korzystające z sąsiadujących zakresów częstotliwości, np. GSM kolejowy i lotniczy. Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej ochrony systemom w sąsiadujących zakresach częstotliwości.

Dodatkowe informacje

W dyrektywie GSM z 1987 r. zarezerwowano część pasma 900 MHz na użytek technologii GSM takich jak telefonia komórkowa.

We wrześniu 2009 r. dyrektywę GSM zaktualizowano dyrektywą 2009/114/WE, aby umożliwić korzystanie z tego pasma częstotliwości bardziej zaawansowanym technologiom bezprzewodowym nowej generacji, a w pierwszej kolejności technologii szerokopasmowej łączności ruchomej trzeciej generacji (UMTS).

Jednocześnie w decyzji 2009/766/WE Komisja jasno określiła warunki techniczne niezbędne do realizacji takich działań. Decyzja ta nie tylko chroni system GSM, ale także zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniej ochrony systemom w sąsiadujących zakresach częstotliwości.

Informacje na temat polityki Komisji dotyczącej widma radiowego można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes w serwisie Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar