Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Briselē, 2011. gada 18. aprīlī

Digitalizācijas programma — panākta vienošanās par tehniskajiem noteikumiem 4G bezvadu platjoslas sakaru ierīču izmantošanai GSM frekvencēs

Eiropas Komisija tikko pieņēmusi tehniskos noteikumus par to, kā 900 un 1800 MHz radiofrekvenču joslas jāatver izmantošanai modernām 4. paaudzes (4G) saziņas ierīcēm. Noteikumi, kas ir vajadzīgi, lai novērstu traucējumu problēmas līdzteku darbībā ar pastāvošajām GSM un 3G ierīcēm, ir nozīmīgs solis bezvadu platjoslas piekļuves nodrošināšanai vēl plašākam ES iedzīvotāju un uzņēmumu lokam. Komisijas lēmums, kas dalībvalstīm jāīsteno līdz 2011. gada beigām, tādējādi palīdzēs sasniegt Digitalizācijas programmā Eiropai izvirzītos mērķus līdz 2013. gadam nodrošināt, lai ikvienam Eiropā būtu pieejami platjoslas sakaru pamatpakalpojumi, un līdz 2020. gadam — ātrdarbīgi un īpaši ātrdarbīgi platjoslas sakari (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).

Par Digitalizācijas programmu atbildīgā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Šis lēmums paver iespēju jaunākajām 4G mobilo sakaru ierīcēm piekļūt radiofrekvenču spektram, kas vajadzīgs to darbībai, un tādējādi ir papildu stimuls ātrdarbīgu platjoslas sakaru pakalpojumu attīstībai, kā arī rosina lielāku konkurenci."

Jaunais lēmums ir daļa no Komisijas centieniem nodrošināt, ka bezvadu sakaru vajadzībām ir pieejams radiofrekvenču spektrs, kas nepieciešams to potenciāla pilnvērtīgai attīstībai. It sevišķi Komisijas lēmumā ir noteikti tehniskie parametri, kas ļauj 900 MHz un 1800 MHz frekvenču joslās līdztekus darboties GSM (2G mobilajiem telefoniem), 3G sistēmām, kas papildus parastajiem telefona sakaru pakalpojumiem piedāvā arī mobilo internetu (izmantojot universālo mobilo telesakaru sistēmu — UMTS), un 4G mobilo sakaru tehnoloģijām, kuras nodrošina ātrdarbīgus platjoslas sakarus (izmantojot Long Term Evolution (LTE) un Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) sistēmas, kas ļauj apstrādāt un pārraidīt lielāku informācijas apjomu). Šāda līdzteku darbība paredzēta pārskatītajā GSM direktīvā par radiofrekvenču spektra izmantošanu mobilo sakaru pakalpojumiem (IP/09/1192).

Lēmumā izveidots mehānisms tehniskās harmonizācijas noteikumu pieņemšanai, pamatojoties uz atzinumiem, kas saņemti no valstu speciālistiem radiofrekvenču jautājumos. Valstu iestādēm dots laiks līdz 2011. gada 31. decembrim lēmuma iestrādāšanai savas valsts tiesību aktos, lai GSM joslas faktiski darītu pieejamas LTE un WiMAX sistēmām. Pamatojoties uz Komisijas pirmajiem pasākumiem 900 MHz un 1800 MHz joslu atvēršanai 2009. gadā (IP/09/1545), dalībvalstīm saskaņā ar ES telesakaru noteikumiem jau ir nācies izskatīt jautājumus par konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem un novērst konkurences traucējumus.

2009. gadā tika veikta tehniska izpēte, lai pierādītu, ka LTE un WiMAX var droši darboties līdztekus citām sistēmām, kas jau izmanto tādu pašu joslas platumu. Šajā izpētē arī precizēja tehniskos nosacījumus, ar kādiem sistēmas, kuras izmanto 900 MHz un 1800 MHz joslas, spēs nodrošināt aizsardzību pret traucējumiem sistēmām blakusesošās frekvenču joslās, piemēram, dzelzceļa GSM un aeronavigācijas dienestiem. Dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt pienācīgu aizsardzību sistēmām blakusesošās frekvenču joslās.

Vispārīga informācija

1987. gada GSM direktīva rezervēja 900 MHz frekvenču spektra joslas daļu izmantošanai tādām GSM (Global System for Mobile) piekļuves tehnoloģijām kā mobilie telefoni.

GSM direktīvu atjaunināja 2009. gada septembrī ar Direktīvu 2009/114/EK, lai modernākām nākamās paaudzes bezvadu tehnoloģijām, sākot no 3G (UMTS) mobilo platjoslas sakaru tehnoloģijas, arī dotu iespēju izmantot šo radiofrekvenču spektra joslu.

Vienlaikus Lēmumā 2009/766/EK Komisija precizēja vajadzīgos tehniskos nosacījumus, kas šādu rīcību dara iespējamu. Šis lēmums ne tikai aizsargā GSM, bet arī nosaka dalībvalstīm pienākumu nodrošināt pienācīgu aizsardzību sistēmām blakusesošās frekvenču joslās.

Informācija par Komisijas politiku attiecībā uz radiofrekvenču spektru ir pieejama

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekojiet Nēlī Krusas tvītošanai

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar