Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Bryssel 18. huhtikuuta 2011

Digitaalistrategia: Tekniset säännöt neljännen sukupolven langattomien laajakaistalaitteiden käytölle GSM-taajuuksilla

Euroopan komissio on juuri hyväksynyt tekniset säännöt siitä, kuinka 900 ja 1800 MHz:n taajuusalueet olisi avattava kehittyneille neljännen sukupolven (4G) viestintälaitteille. Säännöt ovat tärkeitä, jotta voidaan välttää häiriöongelmat nykyisten GSM- ja 3G-laitteiden kanssa, ja ne ovat myös tärkeä askel langattoman laajakaistan tuomisessa useampien EU:n kansalaisten ja yritysten saataville. Komission tekemä päätös, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön vuoden 2011 loppuun mennessä, auttaa saavuttamaan Euroopan digitaalistrategiassa asetetun tavoitteen saattaa kaikkien eurooppalaisten saataville peruslaajakaista vuoteen 2013 mennessä ja nopea tai erittäin nopea laajakaista vuoteen 2020 mennessä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

”Tämän päätöksen myötä uusimpien 4G-mobiililaitteiden käyttöön annetaan niiden toiminnan edellyttämät taajuudet, mikä edesauttaa nopeiden laajakaistapalvelujen kehittämistä ja lisää kilpailua,” totesi digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Uusi päätös on osa komission toimia, joilla pyritään varmistamaan, että langattoman viestinnän käyttöön annetaan taajuudet, joita se tarvitsee kaikkien mahdollisuuksiensa toteuttamiseksi. Komission päätöksessä vahvistetaan tekniset määreet, jotka mahdollistavat sen, että 900 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuusalueilla voidaan käyttää rinnakkain GSM-järjestelmää (2G-matkapuhelimia), 3G-järjestelmiä, joilla tavallisiin puhelinpalveluihin lisätään langaton internet (käyttäen yleismaailmallista matkaviestintäjärjestelmää UMTS:ää), sekä 4G-matkaviestinteknologiaa, joka mahdollistaa nopean laajakaistan (käyttäen LTE- (Long Term Evolution) ja WiMAX- (Worldwide Interoperability for Microwave Access) järjestelmiä, jotka mahdollistavat suurempien tietomäärien käsittelyn ja lähettämisen). Tällaisesta rinnakkaistoiminnasta säädetään matkaviestinnän radiotaajuuksia koskevassa tarkistetussa GSM-direktiivissä (IP/09/1192).

Päätöksellä luodaan mekanismi, jonka avulla voidaan hyväksyä teknisiä yhdenmukaistamissääntöjä kansallisilta radiotaajuusasiantuntijoilta saatujen lausuntojen pohjalta. Kansallisilla hallinnoilla on 31. päivään joulukuuta 2011 saakka aikaa saattaa päätös osaksi kansallisia sääntöjä siten, että GSM-taajuudet ovat tosiasiallisesti LTE- ja WiMAX-järjestelmien käytettävissä. Komissio on jo toteuttanut 900 MHz:n ja 1800 MHz:n taajuusalueiden avaamiseksi ensimmäisiä toimia (IP/09/1545), joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on täytynyt selvittää matkaviestinoperaattoreiden välistä kilpailua ja puuttua mahdollisiin kilpailun vääristymiin EU:n televiestintäsääntöjen mukaisesti.

Vuonna 2009 toteutettiin teknisiä tutkimuksia sen osoittamiseksi, että LTE- ja WiMAX-järjestelmät voivat toimia turvallisesti rinnakkain muiden samaa taajuusaluetta jo käyttävien järjestelmien kanssa. Tutkimuksissa selvennettiin myös teknisiä edellytyksiä, joiden mukaisesti 900 ja 1800 MHz:n taajuusalueita käyttävät järjestelmät voivat suojata häiriöiltä naapuritaajuuksien järjestelmät, joita ovat esim. rautateiden käyttämä GSM ja ilmailuviestintäpalvelut. Jäsenvaltioiden on varmistettava asianmukainen suoja naapuritaajuuksien järjestelmille.

Taustaa

Vuonna 1987 annetussa GSM-direktiivissä varattiin osa 900 MHz:n taajuusalueesta GSM-järjestelmää (Global System for Mobile) käyttäville teknologioille, esimerkiksi matkapuhelimille.

GSM-direktiiviä tarkistettiin syyskuussa 2009 direktiivillä 2009/114/EY, jotta tämä taajuusalue voitaisiin jakaa kehittyneempien seuraavan sukupolven langattomien teknologioiden, aluksi kolmannen sukupolven mobiililaajakaistateknologian (UMTS), kanssa.

Samaan aikaan komissio selvensi tämän rinnakkaistoiminnan mahdollistavia teknisiä edellytyksiä päätöksellä 2009/766/EY. Päätöksellä ei suojata ainoastaan GSM-järjestelmää, vaan siinä myös velvoitetaan jäsenvaltiot tarjoamaan riittävä suoja naapuritaajuuksien järjestelmille.

Tietoa komission radiotaajuuspolitiikasta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar