Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/480

Brüssel, 18. aprill 2011

Digitaalarengu tegevuskava: kinnitati tehnilised eeskirjad traadita 4G-lairibaseadmete kasutamise kohta GSM-sagedustel

Euroopa Komisjon võttis äsja vastu tehnilised eeskirjad selle kohta, kuidas avada raadiosagedusribad 900 ja 1800 MHz ka uutele neljanda põlvkonna (4G) kommunikatsioonivahenditele. Uute eeskirjadega peaks olema võimalik vältida olemasolevate kolmanda põlvkonna GSM-seadmete töö segamist. See on oluline samm traadita lairibaühenduse ELi elanike ja ettevõtjate jaoks kättesaadavaks tegemisel. Seepärast aitab komisjoni otsus, mille liikmesriigid peavad rakendama 2011. aasta lõpuks, saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärke ja teha lairibaühendus kõikidele eurooplastele kättesaadavaks aastaks 2013 ning kiire ja eriti kiire lairibaühendus aastaks 2020 (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Selle otsusega avatakse uusimatele neljanda põlvkonna mobiilsidevahenditele nende toimimiseks vajalik raadiospekter, soodustatakse kiirete lairibateenuste osutamist ja tõhustatakse konkurentsi.”

Kõnealune uus otsus on osa komisjoni jõupingutustest teha traadita kommunikatsioonivahenditele kättesaadavaks nende võimaluste täielikuks väljaarendamiseks vajalik raadiospekter. Eelkõige kehtestatakse komisjoni otsuses tehnilised parameetrid, mis võimaldavad sagedusribadel 900 MHz ja 1800 MHz samaaegselt toimida GSM-seadmetel (teise põlvkonna mobiiltelefonid), kolmanda põlvkonna süsteemidel, mille puhul tavapärastele telefoniteenustele lisandub mobiilne internetiühendus (universaalse mobiilsidesüsteemi kaudu), ning kiire lairibaühenduse tagaval neljanda põlvkonna mobiilsidetehnoloogial (LTE-süsteemi (Long Term Evolution) ja WiMAX-süsteemi (Worldwide Interoperability for Microwave Access) kaudu, mis võimaldavad töödelda ja edastada suuremaid andmehulki). Sellist koostoimimist kavandatakse läbivaadatud GSMi-alases direktiivis, milles käsitletakse raadiospektri kasutamist mobiilsideteenuste puhul (IP/09/1192).

Otsusega luuakse vahend, mille abil võtta vastu eeskirju tehnilise ühtlustamise kohta vastavalt liikmesriikide raadiosagedusekspertidelt saadud andmetele. Liikmesriikide asutused peavad 2011. aasta 31. detsembriks võtma otsuse üle oma siseriiklikesse eeskirjadesse ning tegema GSM-seadmete sagedusribad kättesaadavaks LTE- ja WiMAX-süsteemile. Lähtuvalt komisjoni esimestest meetmetest avada sagedusribad 900 MHz ja 1800 MHz 2009. aastal (IP/09/1545) on liikmesriigid juba pidanud uurima mobiilsideoperaatorite vahelist konkurentsi ning vastavalt ELi telekommunikatsioonieeskirjadele kõrvaldama kõik konkurentsimoonutused.

2009. aastal tehti tehnilised uuringud selle tõendamiseks, et LTE- ja WiMAX-süsteem võivad tõrgeteta toimida koos teiste sama sagedusriba juba kasutavate süsteemidega. Nende uuringutega selgitati ka tehnilisi tingimusi, milles sagedusribasid 900 MHz ja 1800MHz kasutavad süsteemid on võimelised häirete eest kaitsma naabersagedusribades toimivaid süsteeme, nt raudtee- ja aeronavigatsiooniteeninduste GSM-seadmeid. Liikmesriigid on kohustatud tagama vajaliku kaitse kõnealuse kahe sagedusribaga külgnevates sagedusribades toimivatele seadmetele.

Taustteave

1987. aastal GSMi kohta vastu võetud direktiiviga reserveeriti osa sagedusalast 900 MHz selliste tehnoloogialahenduste jaoks nagu mobiiltelefonid, et tagada juurdepääs GSMile (ülemaailmne mobiilsidesüsteem).

GSMi direktiivi ajakohastati septembris 2009 direktiiviga 2009/114/EÜ, mille kohaselt võivad kõnealust raadiospektririba kasutada ka uuemad traadita side tehnoloogialahendused, eelkõige universaalse mobiilside kolmanda põlvkonna lairibatehnoloogia.

Samal ajal selgitas komisjon oma otsuses 2009/766/EÜ selliseks toimimiseks vajalikke tehnilisi tingimusi. Kõnealuse otsusega mitte ainult ei kaitsta GSM-süsteeme, vaid kohustatakse liikmesriike tagama ka vajaliku kaitse naabersagedusribades toimivatele süsteemidele.

Teave komisjoni raadiospektripoliitika kohta on esitatud veebisaidil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar