Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

V Bruseli 15. apríla 2011

GMO: Komisia zverejňuje správu o sociálno-ekonomických aspektoch pestovania geneticky modifikovaných organizmov v Európe

V správe, ktorú dnes predložila Európska komisia, sa poukazuje na súčasné obmedzenia hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov pestovania geneticky modifikovaných (GM) plodín v Európskej únii. Zo správy Európskemu parlamentu a Rade, ktorá je založená najmä na informáciách poskytnutých členskými štátmi, konkrétne vyplýva, že existujúce informácie sú často štatisticky obmedzené a neraz vychádzajú z predpojatých predstáv o pestovaní GMO. Komisia v správe predložila aj analýzu sociálno-ekonomických rozmerov pestovania GMO, ako bola uvedená v medzinárodnej vedeckej literatúre a v záveroch výskumných projektov financovaných z európskeho rámcového programu v oblasti výskumu.

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Zverejnením tejto správy Komisia vyhovela jednej z posledných zatiaľ nesplnených požiadaviek Rady pre životné prostredie z decembra 2008. Dokument bol vypracovaný na základe údajov a informácií, ktoré poskytli členské štáty. Pevne verím, že táto správa ponúka šancu: Teraz je na členských štátoch, Komisii, Európskom parlamente a všetkých zainteresovaných stranách, aby na základe výsledkov správy začali objektívnu diskusiu o potenciálnej úlohe sociálno-ekonomických faktorov pri riadení pestovania GMO v Európskej únii.“

Kľúčové zistenia

Keďže EÚ predstavuje len zlomok povrchu Zeme využívaného na pestovanie GM plodín, skúsenosti s pestovaním GMO v Európe sú nesporne obmedzené. Preto nie je prekvapením, že množstvo štatisticky významných informácií o ex-post sociálno-ekonomickom vplyve pestovania GMO je dosť obmedzené.

Ekonomické údaje o európskej situácii pochádzajú zo štúdií uskutočnených v členských štátoch, v ktorých sa už pestujú GM plodiny tolerantné voči herbicídom (HT) alebo rezistentné voči škodcom (Bt). Z týchto štúdií vyplynulo, že poľnohospodári, ktorí pestujú HT a Bt plodiny, môžu dosiahnuť lepšiu úrodu aj pri vyššom výskyte buriny alebo škodcov.

V správe sa podrobne komentujú sociálne dôsledky a ekonomický vplyv pestovania GMO na ostatné články potravinového reťazca. Na doplnenie príspevkov členských štátov správa obsahuje prehľad existujúcej medzinárodnej vedeckej literatúry o sociálnom a ekonomickom rozmere pestovania GMO.

Svedčí to o tom, že ekonomické analýzy poskytujú dobrý prehľad ekonomického vplyvu na úrovni poľnohospodárskych podnikov vo svetovom meradle, najmä v prípade plodín HT a Bt. Avšak aj tu sú informácie o sociálnom vplyve a účinkoch na všetkých stupňoch potravinového reťazca dosť obmedzené, ak vôbec existujú.

Napokon správa obsahuje prehľad zistení výskumných projektov o sociálno-ekonomických perspektívach pestovania GMO financovaných EÚ (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).

Ďalšie kroky

Táto správa je východiskovým bodom pre členské štáty, Komisiu, Európsky parlament a všetky zainteresované strany na prehĺbenie ich úvah o tejto citlivej téme. Aby sme sa však posunuli ďalej, podľa Komisie by sa v diskusiách malo od polarizovaných názorov uvedených v správe prejsť k hmatateľnejším a objektívnejším výsledkom.

Komisia preto odporúča definovať spoľahlivý súbor faktorov a ukazovateľov, aby bolo možné jednotným spôsobom zachytiť sociálno-ekonomické dôsledky pestovania GMO v celej EÚ a pre všetky stupne potravinového reťazca.

Komisia okrem toho navrhuje, aby sa začalo uvažovať o výhodách, ktoré by mohli vyplynúť z lepšieho poznania sociálno-ekonomického aspektu pri riadení pestovania GMO.

Kontext

Rada pre životné prostredie 4. decembra 2008 požiadala členské štáty, aby zozbierali a vymenili si relevantné informácie o sociálno-ekonomických dôsledkoch pestovania GMO pre všetky stupne potravinového reťazca. Okrem toho požiadala Komisiu, aby na základe týchto informácií vypracovala správu, ktorá by bola predmetom náležitých úvah a ďalšej diskusie.

Komisia dostala informácie v dotazníku k týmto témam:

  • Pozorovaný (ex-post) sociálno-ekonomický vplyv pestovania GMO na členské štáty, ktoré v súčasnosti majú alebo v minulosti mali skúsenosti s komerčným pestovaním GM rastlín (t. j. Česká republika, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko).

  • Predpokladaný (ex-ante) vplyv, ak by sa existujúce alebo nové GM plodiny mali pestovať na ich území.

Dotazník bol zaslaný aj členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) a bol sprístupnený verejnosti. Dotazník vyplnilo dvadsaťpäť (25) členských štátov, Nórsko a viaceré zainteresované strany. Komisia dostala posledný príspevok v januári 2011.

Viac informácií nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar