Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

Brussel, 15 april 2011

Ggo's: Commissie publiceert verslag over sociaaleconomische aspecten van ggo-teelt in Europa

De Europese Commissie stelt vandaag een verslag voor waarin de huidige beperkingen bij de beoordeling van de sociaaleconomische gevolgen van de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in de Europese Unie naar voren komen. Uit het verslag, dat gericht is aan het Europees Parlement en de Raad en voornamelijk steunt op gegevens van de lidstaten, blijkt met name dat de bestaande informatie vaak statistische beperkingen vertoont en vaak gebaseerd is op vooroordelen over de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Het verslag bevat ook een analyse van de sociaaleconomische aspecten van ggo-teelt die worden vermeld in de internationale wetenschappelijke literatuur en in de conclusies van onderzoeksprojecten die door het Europese kaderprogramma voor onderzoek worden gefinancierd.

"Met de publicatie van dit verslag voldoet de Commissie aan een van de laatste nog openstaande verzoeken van de Milieuraad uit december 2008", aldus John Dalli, commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid. "Het document is opgesteld op basis van gegevens die werden verstrekt door de lidstaten. Ik ben ervan overtuigd dat dit verslag een grote kans biedt: het is nu aan de lidstaten, de Commissie, het Europees Parlement en alle belanghebbenden om de bevindingen van het verslag ten volle te benutten en een objectieve discussie aan te gaan over de potentiële rol van sociaaleconomische factoren bij het beheer van de teelt van ggo's in de Europese Unie."

Voornaamste bevindingen

Aangezien de EU slechts een fractie uitmaakt van de totale oppervlakte die wereldwijd voor de teelt van ggo's wordt gebruikt, is de ervaring met ggo-teelt in Europa beperkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vrij weinig statistisch relevante informatie beschikbaar is over de ondervonden sociaaleconomische gevolgen van ggo-teelt.

De specifieke economische gegevens over de Europese situatie komen uit studies in lidstaten met ervaring in de teelt van herbicidetolerante (HT) of tegen plagen resistente (Bt) genetisch gemodificeerde gewassen. Uit die studies bleek dat, wanneer er veel onkruid en plagen zijn, landbouwers die dergelijke gewassen verbouwen op een grotere opbrengst kunnen rekenen.

In het verslag worden vele kritische opmerkingen geuit over de sociale gevolgen en de economische impact van ggo-teelt op de andere delen van de voedselketen. Ter aanvulling op de inbreng van de lidstaten wordt ook de bestaande internationale wetenschappelijke literatuur over de sociale en economische dimensie van ggo-teelt besproken.

Daaruit blijkt dat economische analyses wereldwijd een goed beeld geven van de economische impact op het niveau van het landbouwbedrijf, met name voor HT- en Bt-gewassen. Informatie over de sociale effecten op de hele voedselketen is echter, eens te meer, vrij beperkt of ontbreekt geheel.

Tot slot bespreekt het verslag de conclusies van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten naar de sociaaleconomische aspecten van ggo-teelt (Co-Extra, Sigmea, Consumerchoice).

Volgende stappen

Dit verslag is een uitgangspunt voor de lidstaten, de Commissie, het Europees Parlement en alle belanghebbenden om dieper over dit gevoelige onderwerp na te denken. Willen we echter merkbare vooruitgang boeken, dan moet volgens de Commissie in de discussie een verschuiving plaatsvinden van de in het verslag besproken gepolariseerde percepties naar een meer concrete en objectieve basis.

Daarom raadt de Commissie aan een gedegen geheel van factoren en indicatoren te ontwikkelen waarmee de sociaaleconomische gevolgen van ggo-teelt in de hele EU en voor de hele voedselketen kunnen worden nagegaan.

De Commissie stelt ook voor om na te denken over hoe het betere begrip van de sociaaleconomische dimensie in het beheer van ggo-teelt kan worden benut.

Achtergrond

Op 4 december 2008 verzocht de Milieuraad de lidstaten informatie te verzamelen en uit te wisselen over de sociaaleconomische gevolgen van ggo-teelt voor de hele voedselketen. Tevens verzocht de Milieuraad de Commissie op basis van deze informatie een verslag op te stellen als bron voor verdere reflectie en discussie.

De Commissie verzamelde de informatie aan de hand van een vragenlijst over:

  • de ondervonden (ex post) sociaaleconomische gevolgen van ggo-teelt in het geval van lidstaten die al ervaring hadden met de commerciële teelt van genetisch gemodificeerde planten (namelijk Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije en Zweden);

  • de verwachte (ex ante) gevolgen in het geval van lidstaten die van plan waren bestaande of nieuwe genetisch gemodificeerde planten op hun grondgebied toe te laten.

De vragenlijst werd ook naar de lidstaten van de Europese Economische Ruimte verstuurd (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), en werd openbaar gemaakt. 25 lidstaten, Noorwegen en diverse belanghebbenden vulden de vragenlijst in. De Commissie ontving de laatste bijdrage in januari 2011.

Nadere informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar