Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

Bryssel 15. huhtikuuta 2011

Komissiolta kertomus GMO-viljelyn sosioekonomisista vaikutuksista

Muuntogeenisten kasvien viljelyn sosioekonomisia vaikutuksia EU:ssa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Näin todetaan tänään julkaistussa Euroopan komission kertomuksessa. Euroopan parlamentille ja neuvostolle esitetty kertomus perustuu pääasiassa jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, ja siitä käy ilmi erityisesti se, että nykyiset tiedot ovat usein tilastollisesti puutteellisia ja että monessa tapauksessa ne pohjautuvat GMO-viljelyä koskeviin ennakkokäsityksiin. Komission kertomukseen sisältyy myös muuntogeenisten organismien viljelyn sosioekonomisia näkökohtia koskeva analyysi, joka perustuu kansainvälisiin tieteellisiin raportteihin ja EU:n tutkimuksen puiteohjelmasta rahoitettujen tutkimushankkeiden päätelmiin.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaari John Dallin mukaan kertomuksen julkaiseminen on yksi viimeisistä vielä toteuttamatta olleista toimenpiteistä, joita ympäristöneuvosto pyysi komissiolta joulukuussa 2008. ”Asiakirja on laadittu jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella. Uskon, että tämä kertomus avaa mahdollisuuden toimia: nyt on jäsenvaltioiden, komission, Euroopan parlamentin ja kaikkien sidosryhmien tehtävänä sisäistää kunnolla kertomuksessa esitetyt havainnot ja aloittaa puolueeton keskustelu sosioekonomisten tekijöiden merkityksestä GMO-viljelyn hallinnoinnille Euroopan unionissa”, Dalli totesi.

Keskeiset havainnot

Koska muuntogeenisten kasvien viljelypinta-alasta koko maailmassa vain murto-osa on EU:ssa, kokemukset GMO-viljelystä Euroopassa ovat luonnollisesti rajalliset. Siksi ei ole yllättävää, että tilastollisesti päteviä tietoja GMO-viljelyn jälkikäteen mitatuista sosioekonomisista vaikutuksista on vähän.

Euroopan tilannetta koskevat tiedot vaikutuksista talouteen on saatu niissä jäsenvaltioissa tehdyistä tutkimuksista, joissa on kokemusta rikkakasvien torjunta-aineita sietävien (HT) tai tuholaisille vastustuskykyisten (Bt) muuntogeenisten kasvien viljelystä. Tutkimusten mukaan silloin, kun rikkakasveja tai tuholaisia on paljon, muuntogeenisten HT- ja Bt-kasvien viljelijät voivat saada suurempia satoja.

Elintarvikeketjun muihin osiin kohdistuvista GMO-viljelyn sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista esitetään kertomuksessa tärkeitä huomioita. Jäsenvaltioiden kannanottojen lisäksi kertomuksessa luodaan katsaus GMO-viljelyn sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia käsittelevään kansainväliseen tieteelliseen kirjallisuuteen.

Siitä käy ilmi, että taloudelliset analyysit antavat hyvän kuvan maatiloihin kohdistuvista talousvaikutuksista koko maailmassa etenkin HT- ja Bt-viljelykasvien osalta. Sen sijaan elintarvikeketjun eri vaiheisiin kohdistuvista sosiaalisista vaikutuksista on saatavissa hyvin vähän tai ei lainkaan tietoja.

Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan GMO-viljelyn sosioekonomisia näkökohtia koskevissa EU:n rahoittamissa tutkimushankkeissa (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE) tehtyjä havaintoja.

Jatkotoimet

Kertomus tarjoaa jäsenvaltioille, komissiolle, Euroopan parlamentille ja kaikille sidosryhmille lähtökohdan, jonka pohjalta ne voivat pohtia syvällisemmin tätä arkaluonteista aihetta. Jotta kuitenkin päästäisiin järkevästi eteenpäin, komission mielestä keskustelussa olisi jatkossa siirryttävä kertomuksessa esiin tuotujen kahtiajakoisten näkemysten sijasta konkreettisemmalle ja objektiivisemmalle pohjalle.

Siksi komissio suosittelee, että määritellään sellaiset tekijät ja indikaattorit, joiden avulla on mahdollista saada yhdenmukaisesti tietoa GMO-viljelyn sosioekonomisista vaikutuksista koko EU:ssa ja läpi koko elintarvikeketjun.

Komission mukaan olisi myös aloitettava pohdinta siitä, miten sosioekonomisen ulottuvuuden parempaa tuntemusta voitaisiin hyödyntää GMO-viljelyn hallinnoinnissa.

Tausta

Ympäristöneuvosto pyysi 4. joulukuuta 2008 jäsenvaltioita keräämään ja vaihtamaan tietoja GMO-viljelyn sosioekonomisista vaikutuksista koko elintarvikeketjussa. Lisäksi neuvosto pyysi komissiota laatimaan kyseisten tietojen pohjalta kertomuksen kysymyksen asianmukaista tarkastelua ja jatkossa käytävää keskustelua varten.

Komissio käytti tietojen hankkimiseen kyselylomaketta, jolla pyydettiin tietoja

  • GMO-viljelyn koetuista sosioekonomisista vaikutuksista (jälkiarvioinnit) niissä jäsenvaltioissa, joissa viljellään tai on aikaisemmin viljelty kaupallisesti muuntogeenisiä kasveja (esim. Tšekki, Saksa, Espanja, Ranska, Portugali, Romania, Slovakia ja Ruotsi)

  • odotetuista vaikutuksista (ennakkoarvioinnit), jos nykyisiä tai uusia muuntogeenisiä kasveja on tarkoitus viljellä maiden alueella.

Kyselylomake lähetettiin myös Euroopan talousalueen jäsenmaille (Islanti, Norja ja Liechtenstein), ja se julkaistiin. Kyselyyn vastasi 25 jäsenvaltiota, Norja ja useita sidosryhmiä. Viimeisen vastauksen komissio vastaanotti tammikuussa 2011.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar