Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/477

Bruxelles, den 15. april 2011

GMO'er: Kommissionen offentliggør en rapport om de socioøkonomiske aspekter af GMO-dyrkning i Europa

Europa-Kommissionens rapport, der blev fremlagt i dag, viser de nuværende begrænsninger ved vurderingen af de socioøkonomiske følger af dyrkningen af genetisk modificerede afgrøder i EU. Rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet, der hovedsagelig er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne, afslører bl.a., at de foreliggende oplysninger ofte er statistisk begrænsede, og at de ofte er baseret på forudindtagede meninger om dyrkning af GMO. Kommissionen giver i rapporten ligeledes en analyse af de socioøkonomiske aspekter af GMO-dyrkning baseret på den internationale faglitteratur og konklusionerne af de forskningsprojekter, der finansieres under det europæiske rammeprogram for forskning.

EU-kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, udtalte: "Med denne rapport opfylder Kommissionen et af de sidste ønsker, som Rådet (miljøministrene) fremsatte på mødet i december 2008. Dokumentet er udarbejdet på basis af data og oplysninger fra medlemsstaterne. Jeg er fuldt ud overbevist om, at denne rapport åbner op for nye muligheder: Det er nu op til medlemsstaterne, Kommissionen, Europa-Parlamentet og alle interesseparterne at få det meste ud af rapportens konklusioner og gå ind i en objektiv drøftelse af den rolle, som de socioøkonomiske faktorer spiller i håndteringen af GMO-dyrkningen i EU."

Hovedkonklusioner

Da EU kun repræsenterer en brøkdel af det areal på kloden, hvor der dyrkes genmodificerede afgrøder, er erfaringsgrundlaget med GMO-dyrkningen i Europa forståeligt nok begrænset. Det er derfor ingen overraskelse, at mængden af statistisk relevant information om ex-post socioøkonomiske følger af GMO-dyrkningen er temmelig begrænset.

De økonomiske data, der er specifikke for det europæiske paradigme, stammer fra undersøgelser i medlemsstater med erfaring i dyrkning af herbicidtolerante (HT) eller skadedyrsresistente (Bt) genmodificerede afgrøder. Disse undersøgelser viste, at når ukrudts- eller skadedyrstrykket er højt, kan landbrugere, der dyrker genmodificerede HT- og Bt-afgrøder få større udbytte.

I rapporten blev de socioøkonomiske følger af GMO-dyrkningen for de andre dele af fødekæden genstand for væsentlige kommentarer. Som supplement til medlemsstaternes input giver rapporten også en oversigt over den eksisterende internationale faglitteratur om de socioøkonomiske aspekter af dyrkning af genmodificerede organismer.

Det viser, at økonomiske analyser giver et godt billede af de økonomiske virkninger på bedriftsniveau på verdensplan, navnlig for HT- og Bt-afgrøder. Men igen: der foreligger kun begrænsede, hvis overhovedet nogen, oplysninger om de samfundsmæssige følger og virkninger i fødekæden.

Endelig gennemgår rapporten resultaterne af EU-finansierede forskningsprojekter, der vedrører socioøkonomiske aspekter af GMO-dyrkningen (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).

Vejen frem

Denne rapport er udgangspunktet for medlemsstaterne, Kommissionen, Europa-Parlamentet og alle interesseparter til at uddybe overvejelserne omkring dette følelsesladede emne. For imidlertid at komme videre på en fornuftig måde mener Kommissionen, at drøftelserne burde bevæge sig væk fra de polariserede opfattelser, der er dokumenteret i rapporten, og i stedet tage udgangspunkt i et mere håndgribeligt og objektivt grundlag.

Kommissionen anbefaler derfor, at der defineres et sæt pålidelige faktorer og indikatorer til på en ensartet måde at kortlægge de socioøkonomiske følger af GMO-dyrkningen i EU og led-for-led i fødekæden.

Kommissionen foreslår ligeledes, at der indledes en uddybende analyse af den potentielle anvendelse af en bedre forståelse af den socioøkonomiske dimension af håndteringen af GMO-dyrkning.

Baggrund

Rådet (miljøministrene) opfordrede den 4. december 2008 medlemsstaterne til at indsamle og udveksle relevante oplysninger om de socioøkonomiske følger af GMO-dyrkningen i hele fødekæden. Det bad også Kommissionen om på basis af disse oplysninger at udarbejde en rapport med henblik på en nøje overvejelse og yderligere drøftelser.

Kommissionen har indhentet oplysninger ved hjælp af et spørgeskema, der omfattede:

  • Konstaterede (ex-post) socioøkonomiske følger af GMO-dyrkningen for de medlemsstater, der i dag har, eller som tidligere har haft, erfaring med kommerciel dyrkning af genmodificerede planter (f.eks. Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Sverige).

  • Forventede (ex-ante) følger, hvis eksisterende eller nye genmodificerede planter skulle dyrkes på deres område.

Spørgeskemaet blev også sendt til medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Island, Norge og Liechtenstein) og offentliggjort. 25 medlemsstater, Norge og adskillige berørte parter udfyldte spørgeskemaet. Kommissionen modtog det sidste bidrag i januar 2011.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm


Side Bar