Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT EL BG

IP/11/476

Bruxelles, 15 aprilie 2011

Comisia va recupera de la statele membre 530 de milioane de euro reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană reclamă astăzi o sumă totală de 530 de milioane de euro reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE cheltuite în mod incorect de statele membre. Banii revin la bugetul UE, deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu controlarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Principalele corecții financiare

Conform acestei decizii, se vor recupera fonduri de la Bulgaria, Danemarca, Grecia, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Portugalia, România și Regatul Unit, iar Germaniei i se va rambursa o mică sumă. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

  • 137,23 milioane de euro imputate Greciei pentru cheltuieli ineligibile și deficiențe majore ale Sistemul de informații geografice (GIS) utilizat pentru cultivarea măslinelor și ale controalelor la fața locului;

  • 122,38 milioane de euro imputate Greciei din cauza controalelor la fața locului insuficiente, precum și din cauza deficiențelor Sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS) și a controalelor administrative încrucișate referitoare la ajutoarele pe suprafață (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață);

  • 74,9 milioane de euro imputate României pentru puncte slabe ale sistemului LPIS-GIS în ceea ce privește controalele administrative încrucișate, furnizarea de informații inexacte fermierilor și controalele ineficiente la fața locului în privința ajutoarelor pe suprafață (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață);

  • 70,96 milioane de euro imputate Spaniei pentru aplicarea de toleranțe tehnice incorecte, puncte slabe referitoare la controalele privind producțiile și aplicarea incorectă a unor penalități pentru întârzieri în depunerea declarațiilor de cultură referitoare la uleiul de măsline;

  • 37,25 milioane de euro imputate Spaniei pentru costuri ineligibile legate de gestionarea ecologică a ambalajelor și pentru cheltuieli ineligibile referitoare la fructe și legume;

  • 26,95 milioane de euro imputate Regatului Unit pentru punctele slabe în recunoașterea organizațiilor de producători și punctele slabe și deficiențele conexe în ceea ce privește verificarea valorii producției comercializate în sectorul fructelor și legumelor;

  • 24,54 milioane de euro imputate Bulgariei pentru nivelurile insuficiente ale controalelor la fața locului, pentru puncte slabe ale sistemului LPIS-GIS, precum și pentru furnizarea de informații inexacte și îndrumări insuficiente oferite fermierilor în privința ajutoarelor pe suprafață (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață);

  • 22,69 milioane de euro imputate Țărilor de Jos pentru costuri ineligibile generate de tipărirea pe ambalaje și cheltuieli ineligibile efectuate de o organizație de producători cu comercializare descentralizată în ceea ce privește fructele și legumele.

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăți directe ale fermierilor. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și reacțiile în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că reacțiile statului membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Corecția financiară este proporțională cu rata erorilor. Decizia a fost luată în urma unui proces de conciliere între Comisie și statele membre, pe baza datelor obiective de pe teren și a riscului de utilizare incorectă a fondurilor.

Pentru detalii despre modul în care funcționează sistemul de închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/06/178 și fișa informativă „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Anexa I

Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR

Decizia 35: Corecții per stat membru

Sectorul și motivul aplicării corecției

Suma în milioane de euro

Bulgaria

 

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru exercițiul financiar 2009 pentru nivelul insuficient al controalelor la fața locului și puncte slabe ale LPIS-GIS legate de controalele administrative încrucișate neconcludente, precum și pentru furnizarea de informații inexacte și îndrumări insuficiente oferite fermierilor (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață).

24,543

Danemarca

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2007 și 2008 pentru neefectuarea controalelor administrative și a controalelor la fața locului prin eșantionare, necesare înainte de acordarea plăților.

0,063

Nutrețuri uscate și semințe - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2005-2008 pentru controale suplimentare insuficiente asupra operatorilor.

0,120

Franța

 

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2007‑2009 pentru calcularea incorectă a plăților, reducerile și excluderile ducând astfel la plăți excesive.

2,326

Germania

 

Alte corecții - rambursare referitoare la un caz de neregulă bazat pe regula 50/50 prevăzută la articolul 32 alineatul (5) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005.

-0,508

Grecia

 

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2007‑2009 pentru controale la fața locului insuficiente și pentru deficiențe ale LPIS-GIS și ale controalelor administrative încrucișate (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață).

122,378

Ulei de măsline și alte uleiuri și grăsimi - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2004‑2006 pentru ineligibilitatea cheltuielilor și pentru deficiențe majore legate de GIS utilizat pentru cultivarea măslinelor și de controalele la fața locului.

137,231

Italia

 

Stocuri de intervenție - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2005‑2009 pentru contabilizarea inexactă a intrărilor de zahăr în 2005, absența controlului privind creșterea cu 35 % a costurilor depozitării și efectuarea cu întârziere a controalelor de inventar.

2,078

Portugalia

 

Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2007 și 2008 pentru o eroare constatată în programul informatic de gestionare a schemei de prime pentru vacile care alăptează.

0,720

România

 

Ajutoare pe suprafață - corecție propusă pentru anul financiar 2009 pentru puncte slabe ale LPIS-GIS legate de controalele administrative încrucișate, furnizarea de informații inexacte fermierilor și controale la fața locului ineficiente (de asemenea, se leagă de măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață).

74,899

Spania

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2006‑2008 pentru costuri ineligibile legate de gestionarea ecologică a ambalajelor și pentru diverse categorii de cheltuieli ineligibile efectuate.

37,253

Prime pentru șeptel - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2004‑2006 pentru începutul tardiv, rata scăzută și calitatea proastă a controalelor la fața locului referitoare la primele pentru șeptel.

7,630

Ulei de măsline și alte uleiuri și grăsimi - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2003‑2006 pentru aplicarea de toleranțe tehnice incorecte, puncte slabe în cadrul controalelor privind producțiile și aplicarea incorectă a unor penalități pentru întârzieri în depunerea declarațiilor de cultură.

70,961

Țările de Jos

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2006‑2008 pentru costuri ineligibile generate de tipărirea pe ambalaje și cheltuieli ineligibile efectuate de o organizație de producători cu comercializare descentralizată.

22,691

Regatul Unit

 

Restituiri la export - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2006‑2009 pentru aplicarea inadecvată a controalelor privind certificarea ieșirii din UE.

0,008

Fructe și legume - corecție propusă pentru exercițiile financiare 2006‑2008 pentru puncte slabe legate de recunoașterea organizațiilor de producători și pentru deficiențe în verificarea valorii producției comercializate.

26,947

Stocuri de intervenție - corecție propusă pentru exercițiul financiar 2009 pentru costuri de ecarisaj și transport imputate incorect bugetului UE și pentru cereri de finanțare UE pentru animale moarte.

0,284

TOTAL

529,625

Anexa II

Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR

Decizia 35: Corecții per sector

În milioane de euro

Restituiri la export

0,008

 

 

Fructe și legume

86,955

Stocuri de intervenție

2,362

Prime pentru șeptel

8,350

Ajutoare pe suprafață

224,145

Ulei de măsline și alte uleiuri și grăsimi

208,193

Furaje uscate și semințe

0,120

 

 

Alte corecții

-0,508

TOTAL

529,625


Side Bar