Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL IT PT EL BG RO

IP/11/476

Bruxelles, den 15. april 2011

Kommissionen kræver 530 mio. EUR tilbage fra medlemsstaterne, som de uretmæssigt har fået udbetalt i landbrugsstøtte

I alt 530 mio. EUR i udbetalt landbrugsstøtte, som medlemsstaterne uretmæssigt har afholdt, vil Kommissionen i dag kræve betalt tilbage inden for rammerne af regnskabsafslutningen. Pengene føres tilbage til EU-budgettet, fordi EU-reglerne for udbetaling af landbrugsstøtte ikke er overholdt, eller kontrollen med dem har været utilstrækkelig. Medlemsstaterne er ansvarlige for at betale og kontrollere udgifter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, mens Kommissionen skal sikre sig, at medlemsstaterne har anvendt midlerne korrekt.

De vigtigste finansielle korrektioner

Med den seneste beslutning skal Bulgarien, Danmark, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige tilbagebetale landbrugsstøtte, hvorimod Tyskland får en mindre godtgørelse. Blandt de vigtigste korrektioner kan nævnes:

  • 137,23 mio.  EUR, som kræves tilbagebetalt af Grækenland på grund af ikke-støtteberettigede udgifter og omfattende mangler i det geografiske informationssystem for oliven (GIS) og i udførelsen af kontroller på stedet

  • 122,38 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Grækenland på grund af mangelfulde kontroller på stedet og mangler i markidentifikationssystemet (LPIS-GIS) og i administrative krydskontroller for arealstøtte (vedrører også arealbaserede landdistriktsudviklingsforanstaltninger)

  • 74,9 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Rumænien på grund af svagheder i LPIS-GIS, hvad angår udførelsen af administrative krydskontroller, opgivelse af unøjagtige oplysninger til landbrugere og ineffektiv kontrol på stedet med hensyn til arealstøtte (også i forbindelse med arealbaserede landdistriktsudviklingsforanstaltninger)

  • 70,96 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Spanien på grund af anvendelse af ukorrekte tekniske tolerancemarginer, mangelfuld kontrol af udbytte og fejlagtig anvendelse af bøder for forsinket indsendelse af dyrkningserklæringer med hensyn til olivenolie

  • 37,25 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Spanien på grund af uberettigede udgifter til miljøvenlig håndtering af emballage og ikke-støtteberettigede udgifter vedrørende frugt og grøntsager

  • 26,95 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Det Forenede Kongerige på grund af svagheder i anerkendelsen af producentsammenslutninger og svagheder og mangler i kontrollen af den afsatte produktions værdi på frugt- og grøntsagsområdet

  • 24,54 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Bulgarien på grund af mangelfulde kontroller på stedet, svagheder i LPIS-GIS og opgivelse af unøjagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning til landbrugere, hvad angår arealstøtte (også hvad angår arealbaserede landdistriktsudviklingsforanstaltninger)

  • 22,69 mio. EUR, som kræves tilbagebetalt af Nederlandene på grund af ikke-støtteberettigede udgifter til trykning på emballage og ikke-berettigede udgifter for en producentorganisation til decentraliseret markedsføring med hensyn til frugt og grøntsager.

Medlemsstaterne er ansvarlige for størstedelen af udbetalingerne af støtte under den fælles landbrugspolitik, som fortrinsvis sker gennem deres udbetalingsorganer. Derudover skal de varetage kontrollen, f.eks. ved at kontrollere landbrugeres ansøgninger om direkte udbetalinger. Kommissionen gennemfører mere end 100 kontroller hvert år, hvorved den forvisser sig om, at medlemsstatens kontroller og deres viderebehandling af mangler er tilstrækkelig. Endvidere kan den foranstalte midler tilbageført, når det af kontrollen fremgår, at medlemsstatens forsøg på at rette op på situationen ikke er tilstrækkelige til at garantere, at EU's midler anvendes korrekt.

Den finansielle korrektion står i forhold til fejlraten. Beslutningen følger efter en forligsprocedure mellem Kommissionen og medlemsstaterne, der er baseret på objektive oplysninger om årsagen og risikoen for misbrug af midler.

For nærmere oplysninger om, hvordan afslutningen af det årlige regnskabssystem fungerer, henvises til MEMO/06/178 og faktabladet "Managing the agriculture budget wisely", som kan ses på:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

De vedlagte tabeller (bilag I og II) indeholder en oversigt over korrektionerne, fordelt på medlemsstater og sektorer.

Bilag I

Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 35: Korrektioner fordelt på medlemsstater

Sektor og årsagen til korrektionen

Beløb i mio. EUR

Bulgarien

 

Arealstøtte – foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 med hensyn til mangelfulde kontroller på stedet og svagheder i LPIS-GIS, hvad angår ufuldstændig administrativ krydskontrol, og opgivelse af unøjagtige oplysninger og mangelfuld rådgivning til landbrugere (vedrører også arealbaserede landdistriktsudviklingsforanstaltninger).

24 543

Danmark

 

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007 og 2008 for ikke at have gennemført de nødvendige administrative kontroller på stedet på grundlag af stikprøver før udbetaling af støtten.

0,063

Tørret foder og tørrede frø – foreslået korrektion for regnskabsårene 2005-2008 på grund af utilstrækkelig ekstra kontrol af markedsdeltagere.

0,120

Frankrig

 

Arealstøtte – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2009 vedrørende fejlagtig beregning af betalinger, nedsættelser og udelukkelser og dermed udbetaling af for store beløb.

2,326

Tyskland

 

Andre korrektioner – godtgørelse i forbindelse med uregelmæssigheder på grundlag af 50/50-reglen i artikel 32, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005.

-0,508

Grækenland

 

Arealstøtte – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007-2009 vedrørende mangelfulde kontroller på stedet og mangler i LPIS-GIS og i administrative krydskontroller (vedrører også arealbaserede landdistriktsudviklingsforanstaltninger).

122 378

Olivenolie og andre olier og fedtstoffer – foreslået korrektion for regnskabsårene 2004-2006, hvad angår ikke-støtteberettigede udgifter og omfattende mangler GIS for oliven og kontroller på stedet.

137 231

Italien

 

Interventionslagring – foreslået korrektion for regnskabsårene 2005-2009 vedrørende fejlagtig bogføring af sukkerindlagring i 2005, manglende kontrol af 35 %'s stigning i lageromkostninger og sen gennemførelse af lagerkontroller.

2 078

Portugal

 

Dyrepræmier – foreslået korrektion for regnskabsårene 2007 og 2008 vedrørende fejl, som er konstateret i it-software til styring af præmieordningen for ammekøer.

0,720

Rumænien

 

Arealstøtte – foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 vedrørende svagheder i LPIS-GIS, hvad angår de administrative krydskontroller, opgivelse af unøjagtige oplysninger til landbrugere og ineffektiv kontrol på stedet vedrørende arealstøtte (også i forbindelse med arealbaserede landdistriktsudviklingsforanstaltninger).

74 899

Spanien

 

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende ikke-støtteberettigede udgifter til miljøvenlig håndtering af emballage og forskellige kategorier af afholdte ikke-støtteberettigede udgifter.

37 253

Dyrepræmier – foreslået korrektion for regnskabsårene 2004-2006 vedrørende sen gennemførelse af få og mangelfulde kontroller på stedet, hvad angår dyrepræmier.

7 630

Olivenolie og andre olier og fedtstoffer – foreslået korrektion for regnskabsårene 2003-2006 vedrørende anvendelse af fejlagtige tekniske tolerancer, mangler i kontrol af udbytte og fejlagtig anvendelse af bøder for sen indsendelse af afgrødeerklæringer.

70 961

Nederlandene

 

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende ikke-støtteberettigede udgifter til trykning på emballage og ikke-støtteberettigede udgifter for en producentorganisation med decentraliseret markedsføring.

22 691

Det Forenede Kongerige

 

Eksportrestitutioner – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2009 vedrørende utilstrækkelig gennemførelse af kontrol af certificering af eksport fra EU.

0,008

Frugt og grøntsager – foreslået korrektion for regnskabsårene 2006-2008 vedrørende anerkendelse af producentorganisationer, hvad angår svagheder og mangler i kontrollen af den afsatte produktion.

26 947

Interventionsoplagring – foreslået korrektion for regnskabsåret 2009 vedrørende destruktions- og transportomkostninger, der er uberettiget afholdt over EU-budgettet, og der er ansøgt EU-støtte for døde dyr.

0,284

I ALT

529 625

Bilag II

Afslutning af EGFL- og ELFUL-regnskaberne

Afgørelse nr. 35: Korrektioner fordelt på sektorer

Mio. EUR

Eksportrestitutioner

0,008

 

 

Frugt og grøntsager

86 955

Interventionsoplagring

2 362

Husdyrpræmier

8 350

Arealstøtte

224 145

Olivenolie og andre fedtstoffer

208 193

Tørret foder og tørrede frø

0,120

 

 

Andre korrektioner

-0,508

I ALT

529 625


Side Bar