Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT EL RO

IP/11/476

Брюксел, 15 април 2011 г.

Комисията иска от държавите-членки да възстановят 530 милиона евро от разходите по общата селскостопанска политика

Днес съгласно т.нар. процедура по уравняване на сметките Европейската комисия поиска от държавите-членки да върнат общо 530 милиона евро от отпуснатите от ЕС средства за селското стопанство, които са изразходвали неправомерно. Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на Съюза или поради несъответстващи процедури за контрол на селскостопанските разходи. Държавите-членки отговарят за изплащането на средствата по общата селскостопанска политика (ОСП) и за контрола върху изразходването им, а Комисията трябва да следи дали държавите-членки използват правилно средствата.

По-значителни финансови корекции

Според последното решение средства ще връщат България, Дания, Гърция, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния и Обединеното кралство, а на Германия ще бъдат възстановени средства в малък размер. Най-значителните индивидуални корекции са:

  • 137,23 милиона евро, начислени на Гърция заради недопустимите разходи и големите недостатъци на географската информационна система (ГИС) за маслиновите насаждения, както и заради пропуските в проверките на място;

  • 122,38 милиона евро, начислени на Гърция заради недостатъчните проверки на място и заради недостатъците на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП—ГИС) и пропуските в административните кръстосани проверки за помощите на площ (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ);

  • 74,9 милиона евро, начислени на Румъния заради недостатъците на СИЗП—ГИС във връзка с административните кръстосани проверки, заради предоставянето на неточна информация на земеделските производители и заради неефективните проверки на място във връзка с помощите на площ (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ);

  • 70,96 милиона евро, начислени на Испания заради използваните неправилни технически допуски, зарази пропуските в проверките на добивите и заради неправилното налагане на санкции за закъснения при подаване на декларации за насажденията с маслинови дървета за производство на зехтин;

  • 37,25 милиона евро, начислени на Испания заради недопустимите разходи за екологосъобразно управление по отношение на опаковките и недопустимите разходи в сектора на плодовете и зеленчуците;

  • 26,95 милиона евро, начислени на Обединеното кралство заради пропуските в признаването на организациите на производители и свързаните с това пропуски и недостатъци при проверката на стойността на предлаганата на пазара продукция в сектора на плодовете и зеленчуците;

  • 24,54 милиона евро, начислени на България заради недостатъчното равнище на проверките на място, заради недостатъците на СИЗП—ГИС и заради предоставянето на неточна информация и недостатъчни указания на земеделските производители във връзка с помощите на площ (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ);

  • 22,69 милиона евро, начислени на Нидерландия заради недопустимите разходи за отпечатване върху опаковките и заради недопустимите разходи от страна на организация на производители с децентрализирана система за предлагане на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците.

Държавите-членки отговарят за управлението на повечето от плащанията по ОСП, главно чрез своите разплащателни агенции. Те отговарят и за контрола, например за проверките на заявленията на земеделските производители за получаване на директни плащания. Комисията извършва над 100 проверки всяка година, за да установи дали контролът от страна на държавите-членки и предприеманите от тях действия за преодоляване на пропуските са достатъчни. Тя има правото да изисква възстановяване на средства впоследствие, ако при проверките бъде установено, че действията на държавите-членки не са достатъчни, за да гарантират правилното изразходване на средствата на ЕС.

Финансовата корекция е пропорционална на процента на грешките. Решението е взето в резултат на помирителна процедура между Комисията и държавите-членки въз основа на обективни данни и с оглед на риска от неправомерно използване на средствата.

За подробни сведения относно функционирането на системата за годишно уравняване на сметките вж. MEMO/06/178 и информационния бюлетин „Managing the agriculture budget wisely“ („Разумно управление на бюджета за селското стопанство“) на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

В прикачените таблици (приложения І и ІІ) има подробни данни за индивидуалните корекции по държави-членки и сектори.

Приложение І

Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 35: корекции по държави-членки

Сектор и основание за корекцията

Сума в млн. евро

България

 

Помощи на площ — предложена корекция за 2009 финансова година заради недостатъчното равнище на проверките на място и недостатъците на СИЗП—ГИС във връзка с неефективните административни кръстосани проверки, както и заради предоставянето на неточна информация и недостатъчни указания на земеделските производители (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ).

24,543

Дания

 

Плодове и зеленчуци — предложена корекция за 2007 и 2008 финансови години за неизвършване на необходимите административни проверки и проверки на място въз основа на извадка преди плащането.

0,063

Сух фураж и семена — предложена корекция за 2005—2008 финансови години заради недостатъчните допълнителни проверки на операторите.

0,120

Франция

 

Помощ на площ — предложена корекция за 2007—2009 финансови години заради неправилното изчисляване на плащанията, намаленията и изключенията, довело до надплатени суми.

2,326

Германия

 

Други корекции — възстановяване на средства на държавата-членка във връзка със случай на нередност въз основа на правилото 50/50 по член 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета.

-0,508

Гърция

 

Помощи на площ — предложена корекция за 2007—2009 финансови години заради недостатъчните проверки на място и недостатъците на СИЗП—ГИС и на административните кръстосани проверки (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ).

122,378

Зехтин и други масла и мазнини — предложена корекция за 2004—2006 финансови години за недопустимост на разходи и заради големи недостатъци на ГИС за насажденията от маслинови дървета и пропуски при проверките на място.

137,231

Италия

 

Интервенционни запаси — предложена корекция за 2005—2009 финансови години заради неправилното отчитане на постъпилите количества захар през 2005 г., неизвършването на проверка във връзка с 35-процентното увеличение на разходите за съхранение на запасите и закъснелите инвентаризации на запасите.

2,078

Португалия

 

Премии за селскостопански животни — предложена корекция за 2007 и 2008 финансови години заради грешката, открита в компютърната програма за управление на схемата за премии за крави с бозаещи телета.

0,720

Румъния

 

Помощ на площ — предложена корекция за 2009 финансова година заради недостатъците на СИЗП—ГИС във връзка с административните кръстосани проверки, заради представянето на неточна информация на земеделските производители и заради неефективните проверки на място (включително за мерките за развитие на селските райони въз основа на площ).

74,899

Испания

 

Плодове и зеленчуци — предложена корекция за 2006—2008 финансови години заради недопустимите разходи за екологосъобразно управление по отношение на опаковките и заради изплатените различни категории недопустими разходи.

37,253

Премии за селскостопански животни — предложена корекция за 2004—2006 финансови години заради закъснялото започване, ниския процент и ниското качество на проверките на място във връзка с премиите за животни.

7,630

Зехтин и други масла и мазнини — предложена корекция за 2003—2006 финансови години заради използваните неправилни технически допуски, пропуските в проверките на добивите и неправилно налаганите санкции за закъсняло представяне на декларациите за насажденията.

70,961

Нидерландия

 

Плодове и зеленчуци — предложена корекция за 2006—2008 финансови години заради недопустимите разходи за отпечатване върху опаковките и недопустимите разходи на организация на производители с децентрализирана система за предлагане на пазара.

22,691

Обединеното кралство

 

Възстановявания при износ — предложена корекция за 2006—2009 финансови години заради неадекватния контрол върху сертифицирането за напускане на ЕС.

0,008

Плодове и зеленчуци — предложена корекция за 2006—2008 финансови години заради пропуските при признаването на организациите на производители и при проверката на стойността на предлаганата на пазара продукция.

26,947

Интервенционни запаси — предложена корекция за 2009 финансова година заради разходите за унищожаването на животни и транспортните разходи, които са били неправомерно отнесени за сметка на бюджета на ЕС, и заради подадените заявления за финансиране от ЕС за мъртви животни.

0,284

ОБЩО

529,625

Приложение ІІ

Уравняване на сметките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Решение 35: корекции по сектори

В милиони EUR

Възстановявания при износ

0,008

 

 

Плодове и зеленчуци

86,955

Интервенционни запаси

2,362

Премии за селскостопански животни

8,350

Помощи на площ

224,145

Зехтин и други масла и мазнини

208,193

Сух фураж и семена

0,120

 

 

Други корекции

-0,508

ОБЩО

529,625


Side Bar