Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Brusel 14. apríla 2011

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT): Komisia konzultuje jeho budúcu stratégiu

Brusel 14. apríla – Po úspešnej prvotnej fáze Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) dnes Európska komisia začala verejné konzultácie o budúcej stratégii jeho fungovania. Konzultácie sú súčasťou „strategického inovačného programu“ pre EIT, ktorý má Komisia navrhnúť do konca tohto roku. V programe zameranom na poslanie a ciele inštitútu, jeho financovanie a budúce oblasti pôsobenia majú byť vytýčené hlavné priority inštitútu do roku 2020. Európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androula Vassiliou, ktorá je za EIT zodpovedná, oznámi začiatok konzultácií na konferencii v Budapešti.

„Vďaka Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu sme priekopníkmi novej spolupráce medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a podnikaním. Komisia má záujem poznať názory svojich partnerov skôr, ako dokončí návrh budúcej stratégie. Myšlienkou je stavať na skúsenostiach získaných z prvej fázy existencie inštitútu a pripraviť cestu na jeho ďalšie rozšírenie. Inštitút má potenciál stať sa silným motorom inovácie a podnikania v Európe“, uviedla komisárka Vassiliou.

EIT má svoje administratívne sídlo (v Budapešti), ale funguje so 16 pobočkami po celej Európe, od Barcelony po Štokholm, prostredníctvom cezhraničných verejno-súkromných partnerstiev známych ako „znalostné a inovačné komunity“ alebo v skratke ZIK. ZIK spájajú špičkové vysokoškolské zariadenia, výskumné strediská a podnikateľské subjekty. Doteraz boli vytvorené tri ZIK so zameraním na udržateľné energie (ZIK InoEnergie), zmenu klímy (Klimatické ZIK) a na informačnú a komunikačnú spoločnosť (ZIK IKTLab).

Konzultácie sú súčasťou širokej diskusie o budúcnosti finančnej podpory EÚ pre výskum a inovácie (pozri zelenú knihu Komisie „Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ“ z 9. februára 2011).

Ďalšie kroky

Pripomienky do verejnej konzultácie je možné zasielať od 14. apríla. Konečný termín pre vyjadrenia zainteresovaných strán je 30. jún. Na základe výsledkov konzultácií, ako aj nezávislého hodnotenia a návrhu zo strany samotného EIT má Komisia do decembra 2011 uverejniť strategický inovačný program.

Kontext

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je autonómnym orgánom EÚ podporujúcim popredné inovácie na svete prostredníctvom priekopníckej koncepcie využitia vedomostí a inovačných komunít. EIT získal na svoju činnosť z rozpočtu EÚ 309 miliónov eur na obdobie rokov 2007 – 2013. Vedúci ZIK nedávno podpísali s EIT sedemročnú dohodu o partnerstve. Jej súčasťou by mal byť aj počiatočný grant do výšky 10 miliónov eur pre každú ZIK. Jeho výška sa v budúcom roku zvýši v priemere na 20 miliónov eur pre každú ZIK. ZIK tak už teraz môžu spustiť vzdelávacie programy s vysokými školami nesúcimi označenie „EIT magisterské a doktorandské štúdium“, výskumné projekty a pomôcť založiť nové podniky. Iba samotná ZIK InoEnergie plánuje v najbližších troch rokoch vzdelávať a vyškoliť takmer 2000 študentov a odborníkov s praxou a založiť 20 podnikov.

Odkazy

Internetová stránka EIT


Side Bar