Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Bruksela, 14 kwietnia 2011 r.

Konsultacje Komisji w sprawie przyszłej strategii Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Bruksela, 14 kwietnia. Po początkowym, udanym okresie działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) Komisja Europejska rozpoczyna dziś konsultacje społeczne w sprawie przyszłej strategii Instytutu. Konsultacje posłużą za podstawę „strategicznego planu innowacji” dla EIT, który Komisja ma przedstawić do końca tego roku. W planie ujęte zostaną najważniejsze priorytety Instytutu do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem misji i celów Instytutu oraz finansowania i przyszłych obszarów tematycznych. Rozpoczęcie konsultacji społecznych ogłosi na konferencji w Budapeszcie komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou, która odpowiada za sprawy związane z EIT.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii oznacza nową, pionierską współpracę między sektorami szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu. Komisji bardzo zależy na wysłuchaniu opinii partnerów przed zakończeniem prac nad projektem przyszłej strategii. Chodzi o to, by wyciągnąć wnioski z doświadczeń zdobytych w pierwszej fazie funkcjonowania Instytutu i przygotować grunt pod rozwój EIT. Instytut ma szansę stać się potężnym motorem innowacji i przedsiębiorczości w Europie – zadeklarowała komisarz Vassiliou.

Siedziba administracyjna EIT mieści się w Budapeszcie, ale Instytut działa w 16 ośrodkach w całej Europie, od Barcelony po Sztokholm, za pośrednictwem transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych, zwanych „wspólnotami wiedzy i innowacji”, w skrócie WWiI. WWiI skupiają wiodące instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze oraz przedsiębiorstwa. Dotychczas powstały trzy WWiI zajmujące się tematyką zrównoważonej energii (WWiI InnoEnergy), zmiany klimatu (WWiI Climate) oraz społeczeństwa informacyjno-komunikacyjnego (EIT ICTLabs).

Konsultacje stanowią uzupełnienie szeroko zakrojonej debaty na temat przyszłości finansowania badań naukowych i innowacji w UE (zob. zieloną księgę Komisji „Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badan naukowych i innowacji” z 9 lutego 2011 r.).

Dalsze kroki

Zainteresowane strony mogą nadsyłać uwagi w ramach konsultacji w terminie od 14 kwietnia do 30 czerwca. Komisja uwzględni wyniki konsultacji oraz niezależną ocenę i propozycje samego EIT i na ich podstawie do grudnia 2011 r. przedstawi strategiczny plan innowacji.

Informacje ogólne

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to autonomiczna instytucja unijna zajmująca się wspieraniem światowej klasy innowacji poprzez pionierską koncepcję wspólnot wiedzy i innowacji. W latach 2007–2013 EIT otrzymał z unijnego budżetu środki w wysokości 309 mln euro. Dyrektorzy generalni WWiI niedawno podpisali siedmioletnie umowy o partnerstwie z EIT. W umowach tych przewidziano początkowe dotacje w wysokości do 10 milionów euro dla każdej WWiI. W przyszłym roku kwota dofinansowania wzrośnie do średnio 20 mln euro dla każdej WWiI. Dzięki temu WWiI mogą już rozpocząć uruchamianie programów studiów magisterskich i doktoranckich sygnowanych marką EIT oraz projektów badawczych, a także wspierać tworzenie nowych przedsiębiorstw. Dla przykładu sama tylko WWiI InnoEnergy planuje w ciągu najbliższych trzech lat wykształcenie i przeszkolenie blisko 2 tys. studentów i osób czynnych zawodowo będących w trakcie kariery zawodowej, a także uruchomienie 20 przedsiębiorstw.

Linki

Strona internetowa EIT


Side Bar