Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/474

Брюксел, 14 април 2011 г.

Европейски институт за иновации и технологии (ЕИТ): Комисията организира допитване относно бъдещата стратегия

Брюксел, 14 април: след успеха на началния етап на работа на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ), Европейската комисия дава днес началото на обществено допитване относно неговата бъдеща стратегия. Изразените в допитването мнения ще бъдат използвани при изготвянето на „стратегическа иновационна програма“ за ЕИТ, която Комисията трябва да предложи до края на настоящата година. В програмата ще бъдат очертани основните приоритети на Института до 2020 г., с акцент върху задачите и целите на Института, финансирането и предстоящите сфери на интерес. Европейският комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта, Андрула Василиу, която отговаря за ЕИТ, ще обяви допитването на конференция в Будапеща.

„С Европейския институт за иновации и технологии ние проправяме път за ново сътрудничество между висшето образование, научноизследователската дейност и бизнеса. Комисията е силно заинтересована да чуе становищата на нашите партньори преди финализирането на нашето предложение за бъдещата стратегия. Идеята е да се доразвие вече наученото по време на първия етап от работата на Института и да се подготви терена за разширяване на дейността на ЕИТ. Институтът има потенциала да се превърне в мощен двигател на иновациите и предприемачеството в Европа“, заяви комисар Василиу.

ЕИТ разполага с административно седалище (в Будапеща), но развива своята дейност от 16 точки в Европа, от Барселона до Стокхолм, с помощта на трансгранични публично-частни партньорства, познати като „Общности на познанието и иновациите“ (knowledge and innovation communities или KIC). KIC обединяват водещи висши учебни заведения, изследователски центрове и бизнеса. Към днешна дата са създадени три KIC, в които вниманието е насочено върху устойчивата енергия (InnoEnergy KIC), климатичните промени (Climate KIC) и информационното и комуникационно общество (EIT ICTLabs).

Това допитване допълва широкия дебат относно бъдещето на финансирането от ЕС на изследователската и иновационна дейност (вж. Зелената книга на Комисията, озаглавена „От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите“, 9 февруари 2011 г.).

Следващи стъпки

Допитването е отворено за коментари от 14 април. Крайният срок за отговор от заинтересованите страни е 30 юни. Въз основа на резултатите от допитването, както и на независима оценка и на предложение от страна на самия ЕИТ, до декември 2011 г. Комисията ще представи стратегическата иновационна програма.

Контекст

Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) е автономен орган на ЕС, който поощрява водещи иновации със световна значимост. Това се осъществява с помощта на първите по рода си общности на познанието и иновациите. За периода 2007—2013 г. ЕИТ е получил от бюджета на ЕС 309 милиона евро. Изпълнителните директори на KIC наскоро подписаха с ЕИТ седемгодишни партньорски споразумения. Споразуменията включват първоначална помощ за всяка KIC в размер от 10 милиона евро. През идната година тази сума ще достигне средно 20 милиона евро за всяка KIC. Общностите на познанието и иновациите могат вече да започнат да разработват образователни програми с магистърски и докторски степени под знака на ЕИТ, изследователски проекти, както и да подпомагат стартирането на нов бизнес. Например InnoEnergy KIC планира през идните три години сама по себе си да осигури образование и обучение на почти 2000 студенти и специалисти в средата на своята кариера и да създаде 20 дружества.

Връзки

Уебсайт на ЕИТ


Side Bar