Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS HU SK BG RO

IP/11/472

Bruselj, 13. aprila 2011

Komisija pozdravlja zeleno luč Sveta za strategijo EU za Podonavje

Ministri 27 držav članic Evropske unije so danes v Luxembourgu podprli strategijo EU za Podonavje, ki jo je Evropska komisija sprejela decembra lani (IP/10/1687). Priprave na izvajanje strategije že potekajo. Okoli 200 prednostnih ukrepov bo prispevalo k razvoju izjemne gospodarske možnosti regije in izboljšanju tamkajšnjih okoljskih pogojev.

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn, ki se je tudi udeležil sestanka v Luxembourgu, je povedal: „Današnja potrditev je pomemben mejnik. Zdaj morajo države, regije in zainteresirane strani v Podonavju to strategijo čim prej začeti izvajati. Podonavje mora do leta 2020 prebivalcem zagotoviti večjo kakovost življenja, več gospodarskih priložnosti in inovativnih podjetij, ki ustvarjajo delovna mesta, boljše okolje ter več kulturnih izmenjav. Uspešnost Podonavja bo prispevala k blaginji celotne Evrope.“

Podonavje zajema petino ozemlja EU (100 milijonov prebivalcev) in je ključnega pomena za blaginje EU kot celote. Številni regijski izzivi ne poznajo meja: poplave, transportne in energetske povezave, varovanje okolja in varnost zahtevajo enoten pristop.

Strategija je pomembna zlasti za 14 držav, od katerih je 8 držav članic EU (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Češka, Slovaška, Slovenija, Bolgarija in Romunija) in 6 nečlanic (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Ukrajina in Moldavija). Pri izvajanju ukrepov in projektov ter doseganju natančnih ciljev sodelujejo tudi organizacije, ki predstavljajo civilno družbo, in zasebna podjetja.

Strategija temelji na novi delovni metodi makroregijskega pristopa in posnema strategijo EU za območje Baltskega morja. Novost te metode je način povezovanja držav, da si zastavijo cilje, uskladijo financiranje in sodelujejo pri doseganju ciljev, medtem ko Komisija igra le glavno vlogo pri usklajevanju.

Strategija je osredotočena na štiri stebre:

  • povezovanje Podonavja (npr. izboljšanje mobilnosti, prizadevanje za trajnostno energijo ter spodbujanje kulture in turizma). Projekti v okviru te prednostne naloge vključujejo: odstranjevanje ladijskih razbitin in drugih odpadkov z rečnega dna, razvoj multimodalnih terminalov v rečnih pristaniščih za povezavo rečnih poti z železniškim in cestnim prometom, dokončanje železniške magistrale Pariz – Budimpešta prek Stuttgarta, Ulma, Münchna, Dunaja in Bratislave, projekt 4Biomass za spodbujanje uporabe obnovljive energije, nadnacionalni turistični paketi ali kombinirani izleti (vlak-kolo-ladja) ob Donavi, itd.;

  • varovanje okolja v Podonavju (izboljšanje kakovosti vode, obvladovanje okoljskih tveganj in ohranjanje biotske raznovrstnosti). Projekti vključujejo: vzpostavitev varovalnih pasov ob reki za ohranitev hranil, projekt sodelovanja „Modra Donava“ za čiščenje komunalne odpadne vode, zmanjšanje ostankov zdravil v vodi, obnovo mokrišč za izboljšanje varstva pred poplavami, uvedba mreže zaščitenih območij itd.;

  • krepitev blaginje v Podonavju (razvoj raziskovalnih zmogljivosti, izobraževanja in informacijskih tehnologij ter spodbujanje konkurenčnosti podjetij in vlaganja v usposabljanje). To bo potekalo v obliki skupnih raziskovalnih centrov, skupnih programov za pridobivanje strokovne izobrazbe in poklicno usposabljanje, projektov za spodbujanje državljanov k uporabi storitev e-uprave in e-zdravja, pobud za podporo romskim skupnostim itd.;

  • krepitev Podonavja (pospeševanje institucionalne zmogljivosti in izboljšanje sodelovanja za preprečevanje organiziranega kriminala). Primeri projektov vključujejo usposabljanje in izmenjavo najboljših praks, zlasti glede upravljanja javnih financ, vzpostavitve foruma podonavske civilne družbe, razvoj skupnih smernic za okoljsko načrtovanje.

Strategija je rezultat širšega postopka javnega posvetovanja, ki se je začel februarja 2010. Njegov cilj je bil zajeti vse zainteresirane strani in zbrati njihove zamisli, da se zagotovi, da so cilji realistični in ustrezajo dejanskim potrebam prebivalcem regije.

Akcijski načrt določa prednostne naloge, opredeljuje projekte in predlaga nove roke. Februarja je evropski komisar Johannes Hahn objavil, katere države in regije bodo usklajevale prednostna področja dela (IP/11/124). Slednje zdaj pripravljajo njihovo izvajanje. Komisija bo nadzorovala izvajanje strategije in konec leta 2012 objavila prvo poročilo.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/


Side Bar