Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU SK SL BG RO

IP/11/472

V Bruselu dne 13. dubna 2011

Komise vítá, že Rada dala zelenou strategii EU pro Podunají

Ministři 27 členských států dnes v Lucemburku podpořili strategii EU pro Podunají, kterou Evropská komise přijala loni v prosinci (IP/10/1687). Přípravy na realizaci strategie již probíhají. Zhruba 200 prioritních opatření přispěje k rozvoji značného hospodářského potenciálu Podunají a ke zlepšení životního prostředí tohoto regionu.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn, který se účastnil jednání v Lucemburku, uvedl: Podpora, které se dnes strategii dostalo, je důležitým milníkem. Na tahu jsou nyní země Podunají, regiony a další zúčastněné strany přímo v místě dění – jejich odpovědností je pracovat na provádění strategie, které by mělo začít co nejdříve. Do roku 2020 by Podunají mělo svým obyvatelům nabídnout lepší kvalitu života, více ekonomických příležitostí, více inovačních společností vytvářejících pracovní místa, lepší životní prostředí a intenzivnější kulturní výměnu. Úspěch v Podunají přispěje k prosperitě celé Evropy.

Podunají představuje pětinu EU (100 milionů obyvatel) a je zásadní pro prosperitu celé EU. Mnohé problémy, jimž tento region čelí, jsou přeshraničního charakteru – záplavy, dopravní a energetická propojení, ochrana životního prostředí i bezpečnost – všechny tyto oblasti vyžadují jednotný přístup.

Strategie se týká hlavně 14 zemí, z nichž osm je členským státem EU (Německo, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko) a šest zemí není členy EU (Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Ukrajina a Moldavsko). Do realizace projektů a opatření a plnění přesně stanovených cílů jsou zapojeny i organizace zastupující občanskou společnost a soukromé podniky.

Strategie je založena na nové pracovní metodě, která vychází z „makroregionálního“ pojetí, čímž následuje strategii EU pro region Baltského moře. Novost metody spočívá ve způsobu, jakým země společně přistupují ke spolupráci při vytyčování cílů, řešení financování a celkově k úsilí o splnění stanovených cílů. Komise má v celém procesu vedoucí koordinační roli.

Strategie se zaměřuje na čtyři hlavní pilíře:

  • Propojení dunajského regionu (zvýšení mobility, podpora udržitelné energie a podpora kultury a cestovního ruchu). V rámci této priority se jedná o projekty jako odstranění vraků a jiného odpadního materiálu ze dna řeky, multimodální terminály v říčních přístavech k propojení vnitrozemských vodních cest s železniční a silniční dopravou, dokončení železniční magistrály, která přes Stuttgart, Ulm, Mnichov, Vídeň a Bratislavu spojí Paříž s Budapeští, projekt 4Biomass, který dodá impulz využívání obnovitelných energií, nadnárodní balíčky turistických služeb kombinující cykloturistiku se železnicí a lodní dopravou po Dunaji atd.

  • Ochrana životního prostředí dunajského regionu (obnovení kvality vody, řízení rizik pro životní prostředí a ochrana biologické rozmanitosti). Mezi projekty patří vytvoření nárazníkových pásem podél Dunaje k zabránění průsaku živin do řeky, projekt „Modrý Dunaj“ zaměřený na spolupráci při čištění městských odpadních vod, snížení obsahu farmaceutických reziduí ve vodě, obnova mokřadů za účelem zvýšení protipovodňové ochrany, vytvoření sítě chráněných území atd.

  • Růst prosperity dunajského regionu (rozvoj výzkumných kapacit, vzdělávání a informační technologie, podpora konkurenceschopnosti podniků a investice do kvalifikace obyvatel). Realizace bude mít podobu společných výzkumných středisek, společných programů profesního vzdělávání a odborné přípravy, projektů zaměřených na větší využívání možností elektronické státní správy a elektronického zdravotnictví ze strany občanů, iniciativ na podporu romských komunit atd.

  • Posílení dunajského regionu (zvýšení institucionálních kapacit a lepší spolupráce při potírání organizovaného zločinu). Jako příklady projektů lze uvést školení a výměnu osvědčených pracovních postupů zejména v oblasti správy veřejných financí, vytvoření fóra občanské společnosti Podunají či vypracování společných zásad územního plánování.

Strategie je výsledkem rozsáhlého procesu veřejných konzultací zahájeného v únoru 2010. Jeho smyslem bylo oslovit všechny zúčastněné strany a shromáždit jejich představy, aby se dosáhlo toho, že cíle budou stanoveny realisticky a budou odpovídat skutečným potřebám obyvatel regionu.

Priority jsou stanoveny v akčním plánu, který rovněž určuje projekty a navrhuje i některé konkrétní termíny. V únoru komisař Hahn oznámil země a regiony, které se ujmou koordinace prací v jednotlivých prioritních oblastech (IP/11/124). Tito koordinátoři v současné době připravují realizační fázi. Komise bude provádění strategie sledovat a na konci roku 2012 zveřejní první hodnotící zprávu.

Další informace:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/


Side Bar