Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SK SL RO

IP/11/472

Брюксел, 13 април 2011 г.

Комисията приветства дадения от Съвета старт на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Министрите на 27-те държави-членки на ЕС одобриха днес в Люксембург Стратегията на ЕС за региона на река Дунав, която Комисията прие през декември м.г. (IP/10/1687). Подготовката за изпълнението на стратегията е вече в ход. Близо 200 приоритетни действия ще допринесат за развитието на огромния икономически потенциал на региона и за подобряване на качеството на околната среда в него.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан, който участва в заседанието в Люксембург, отбеляза: „Приемането на стратегията бележи началото на важен етап. Сега дунавските държави и региони и заинтересованите страни от тях имат отговорността да работят за изпълнението на стратегията, което трябва да започне възможно най-скоро. До 2020 г. Дунавският регион трябва да предлага на жителите си по-добро качество на живот, повече икономически възможности, повече иновативни предприятия, разкриващи работни места, по-чиста околна среда и по-динамичен културен обмен. Успехът на Дунавския регион ще бъде принос за просперитета на цяла Европа.“

Дунавският регион, който представлява една пета от ЕС (население от 100 млн. души), е ключов за благосъстоянието на целия Съюз. Много от предизвикателствата, пред които е изправен регионът, не признават държавни граници. Към наводненията, транспортните и енергийните коридори, опазването на околната среда и екологичната сигурност трябва да се подходи с общи усилия.

Стратегията се отнася най-вече до 14 държави, 8 от които са държави-членки (Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България и Румъния), а другите 6 са държави извън ЕС (Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова). В изпълнението на действията и проектите и в постигането на конкретните цели са включени и организации на гражданското общество и частни фирми.

В основата на стратегията е нов метод на работа, използващ „макрорегионален“ подход по примера на Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море. Новото при този метод е в начина, по който обединява държавите да си сътрудничат при определянето на цели и заделянето на средства и да работят съвместно за изпълнение на задачите. Комисията поема водещата роля в координацията на процеса.

Стратегията е структурирана около четири основни стълба:

  • Изграждане на връзки в Дунавския регион (подобряване на мобилността, насърчаване на устойчивия подход в енергетиката, активизиране на културата и туризма). Сред проектите по този приоритет са: почистване на речното корито от потънали плавателни съдове и други отпадъци; мултимодални терминали на речните пристанища, които да свързват вътрешните водни пътища с железопътния и шосейния транспорт; завършване на главното железопътно трасе Париж—Будапеща, което ще минава през Щутгарт, Улм, Мюнхен, Виена и Братислава; проектът 4Biomass, насочен към популяризиране на възобновяемите енергийни източници; транснационални туристически пакети за комбинирани екскурзии по река Дунав (влак—велосипед—кораб).

  • Опазване на околната среда в Дунавския регион (възстановяване на качеството на водите, управление на рисковете за околната среда, опазване на биоразнообразието). Сред проектите са: определяне на буферни зони по реката, в които да се задържат носените от нея хранителни вещества; проектът за сътрудничество „Синият Дунав“ за пречистване на градски отпадни води; намаляване на лекарствените остатъци във водата; възстановяване на влажните зони с цел по-добро предпазване от наводнения; създаване на мрежа от защитени територии и др.

  • Постигане на благосъстояние в Дунавския регион (развитие на научноизследователския капацитет, образованието и информационните технологии, подпомагане на конкурентоспособността на предприятията и инвестиране в уменията на хората). В това направление ще се работи чрез съвместни изследователски центрове, съвместни програми за професионално обучение и квалификация, проекти за засилено използване на електронното правителство и електронните здравни услуги за гражданите, инициативи в подкрепа на ромските общности и др.

  • Укрепване на Дунавския регион (повишаване на институционалния капацитет и подобряване на сътрудничеството за справяне с организираната престъпност). Примери за проекти в това отношение са обученията и обменът на добри практики, особено за управлението на публичните финанси, създаването на Дунавски форум на гражданското общество, разработването на общи насоки за устройство на територията.

Стратегията е резултат от процес на обществени консултации на широка основа, започнал през февруари 2010 г. с цел да бъдат привлечени всички заинтересовани страни и идеите им да бъдат отразени, за да се гарантира, че поставените цели ще бъдат реалистични и ще отговарят на действителните потребности на жителите на региона.

Приоритетите и проектите са набелязани в план за действие. В него в някои случаи са предложени и срокове. През февруари комисарят Хаан обяви кои държави и региони ще координират всяка от приоритетните сфери на работа (IP/11/124). Определените координатори вече подготвят изпълнението на дейностите в своята сфера. Комисията ще следи изпълнението на стратегията и ще оповести първия си доклад по него в края на 2012 г.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/


Side Bar