Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Bryssel den 13 april 2011

Kommissionen föreslår enhetligt patentskydd för mer forskning och innovation

Som en del av inremarknadsakten som presenterades i dag (se IP/11/469), lade Europeiska kommissionen fram ett paket med två lagförslag, inom ramen för utökat samarbete, som kommer att göra det möjligt för företag och enskilda att skydda sina uppfinningar genom ett gemensamt europeiskt patent som är giltigt i 25 medlemsländer. Detta kommer att avsevärt minska (med upp till 80 %) översättningskostnader och andra kostnader för patentskydd i EU. De föreslagna förordningarna fastslår villkor och förutsättningar för tilldelning av enhetligt patentskydd, dess rättsliga effekter och översättningsarrangemang. Utkasten till förordningar kommer nu att gå vidare till rådet och Europaparlamentet för behandling. Kommissionen hoppas att Spanien och Italien, som ännu inte deltar, kommer att ansluta sig till det utökade samarbetet.

– Syftet med ett enhetligt patentskydd är att innovation ska bli billigare för företag och uppfinnare i hela Europa. Det kommer att kraftigt minska kostnader och byråkrati, och stimulera europeisk innovation. Det kommer att vara tillgängligt för alla företag i EU, oavsett var de har sitt säte. Jag fortsätter att hoppas att alla medlemsländer med tiden ska välja att delta i detta utökade samarbete. Jag är djupt övertygad om att hållbar ekonomisk tillväxt inte är möjlig utan innovation. Och ingen innovation utan effektivt skydd av immateriella rättigheter, säger kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster, Michel Barnier.

Dagsläget för patent i Europa

Det nuvarande europeiska patentsystemet är mycket dyrt och komplicerat, framförallt med avseende på stadiet efter det att ett patent har meddelats. Detta är allmänt erkänt som ett hinder för innovation i Europa. Europeiska patentverket (EPO) – ett organ inom den mellanstatliga Europeiska patentorganisationen med 38 länder (EU 27 + 11 andra europeiska länder) – handlägger patentansökningar och ansvarar för att meddela europeiska patent om villkoren är uppfyllda. För att ett meddelat patent ska vara verksamt i ett medlemsland måste uppfinnaren emellertid begära godkännande i varje land där patentskydd söks. Denna process medför avsevärda kostnader för översättning och administration, som uppgår till omkring 32 000 euro i de fall patentskydd söks i EU 27 varav bara avgifterna för översättning utgör 23 000 euro. Att skaffa patentskydd i 27 medlemsländer skulle i dag totalt kunna kosta 36 000 euro, inklusive förfarandekostnader. Ett patent i USA kostar i genomsnitt 1 850 euro, som en jämförelse.

Dessutom måste årliga förnyelseavgifter betalas till respektive land för att upprätthålla patent, och en överföring av patentet eller ett licensavtal om användning av den patenterade uppfinningen måste registreras på samma sätt.

Enhetligt patentskydd

Enligt dagens förslag skulle kostnaderna för översättning och liknande för patentskydd sjunka kraftigt. Översättningskostnaderna för ett europeiskt patent med enhetlig verkan i 25 medlemsländer skulle bli 680 euro på lång sikt och mindre än 2 500 euro under en övergångsperiod.

Kommissionen föreslår följande:

  • Innehavare av europeiska patent kan hos EPO ansöka om enhetligt patentskydd i 25 medlemsländer. Patentet garanterar samma skydd för uppfinningarna i alla 25 medlemsländer.

  • Patentansökningarna kan lämnas in på vilket språk som helst, men EPO kommer att behålla sina nuvarande rutiner och handlägga ansökningar och meddela patent på engelska, franska eller tyska (EPO:s officiella språk). För sökande i EU som skickar in patentansökan på ett annat språk än de tre EPO-språken kommer kostnaderna för översättning till ett av EPO:s officiella språk att kompenseras. Till sist ska patentkraven, som definierar uppfinningens skyddsomfång, översättas till EPO:s två andra officiella språk.

  • Under en övergångsperiod på högst 12 år kommer europeiska patent med enhetlig verkan som meddelats på franska eller tyska att behöva översättas till engelska. De som har meddelats på engelska kommer att behöva översättas till ett annat officiellt EU-språk. Dessa översättningar kommer att krävas till dess att maskinöversättning av hög kvalitet blir tillgänglig för att säkerställa tillgången till patentinformation. De kompletterande översättningarna under övergångsperioden kommer att vara en direkt hjälp för utvecklingen av maskinöversättningar av hög kvalitet.

Förslagen påverkar inte kostnaderna för förfarandet inför meddelandet av europeiska patent.

Bakgrund

Kommissionens förslag till ett gemensamt EU-patent har diskuterats i mer än tio år, men utvecklingen har blockerats i rådet på grund av oenighet om språkreglerna. Kommissionen försökte bryta dödläget med hjälp av sitt förslag från 2010 om översättningsregler för EU-patent (IP/10/870). Men eftersom rådet inte kunde enas om översättningsordningen presenterade kommissionen ett förslag i december 2010 i syfte att bana väg för möjligheten att tillåta ökat samarbete på området (IP/10/1714). Till följd av Europaparlamentets samtycke den 15 februari antog rådet (konkurrenskraft) den 10 mars 2011 ett beslut som möjliggör enhetligt patentskydd i de 25 medlemsländer som deltar.

Enligt EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det med det utökade samarbetet tillåtet för nio eller fler länder att som sista utväg gå vidare inom ett visst område om EU som helhet inte kan nå någon överenskommelse inom rimlig tid. Övriga medlemsländer kan när som helst ansluta sig, före eller efter det att det utökade samarbetet har inletts.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar