Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

V Bruseli 13. apríla 2011

Komisia navrhuje jednotnú ochranu patentov s cieľom podporiť výskum a inováciu

Európska komisia dnes pri predstavovaní Aktu o jednotnom trhu (pozri IP/11/469) predložila balík dvoch legislatívnych návrhov, vďaka ktorým budú mať v rámci posilnenej spolupráce v Európe spoločnosti alebo jednotlivci možnosť chrániť svoje vynálezy prostredníctvom jednotného európskeho patentu platného v 25 členských štátoch. Tým sa radikálne znížia náklady na preklad a súvisiace náklady na získanie ochrany patentov v EÚ, a to až do 80 %. V navrhovaných nariadeniach sa stanovujú podmienky na získanie jednotnej ochrany patentov, jej právne dôsledky a použiteľný režim prekladov. Návrhy nariadení sa teraz prerokúvajú v Rade a v Európskom parlamente. Komisia dúfa, že Španielsko a Taliansko, ktoré sa tejto iniciatívy zatiaľ nezúčastňujú, sa do posilnenej spolupráce takisto zapoja.

Účelom jednotnej ochrany patentov je umožniť podnikateľským subjektom a vynálezcom kdekoľvek v Európe znížiť náklady na inovácie a zjednodušiť ich,“ uviedol Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. „Jednotná ochrana patentov prinesie výrazné zníženie nákladov a byrokracie a podnieti európske inovácie. Bude dostupná všetkým spoločnostiam v EÚ nezávisle od toho, kde sídlia. Neprestávam dúfať, že do posilnenej spolupráce sa časom rozhodnú zapojiť všetky členské štáty. Podľa môjho hlbokého presvedčenia udržateľný hospodársky rast nie je možný bez inovácií. A inovácie nie sú možné bez efektívnej ochrany duševného vlastníctva“.

Súčasný stav v oblasti patentov v Európe

Súčasný európsky patentový systém je predovšetkým vo fáze po udelení patentu veľmi drahý a zložitý, čo sa všeobecne považuje za prekážku inováciám v Európe. Európsky patentový úrad (ďalej len „úrad EPO“) – medzivládny orgán Európskej patentovej organizácie zložený z 38 krajín (EÚ 27 + 11 ďalších európskych krajín) – preveruje žiadosti o patenty a zodpovedá za udeľovanie európskych patentov, ak sú splnené príslušné podmienky. Aby však bol udelený patent platný v niektorom členskom štáte, vynálezca musí požiadať o jeho validáciu v každej krajine, kde žiada o jeho ochranu. Tento proces zahŕňa značné náklady na preklad, ako aj administratívne náklady. V prípade, že sa žiada o ochranu v rámci EÚ 27, dosahujú tieto náklady výšku približne 32 000 EUR, pričom celých 23 000 EUR z tejto sumy predstavujú len náklady na preklad. Celkovo by náklady na získanie ochrany patentov v 27 členských štátoch (vrátane procedurálnych nákladov) mohli v súčasnosti dosiahnuť 36 000 EUR. Pre porovnanie patentové náklady USA sa pohybujú vo výške priemerne 1 850 EUR.

Za udržiavanie patentov sa okrem toho musia platiť ročné obnovovacie poplatky v každej krajine a rovnakým spôsobom sa musí zaregistrovať aj prevod patentu alebo licenčnej dohody o používaní patentovaného vynálezu.

Jednotná ochrana patentov

Podľa dnešných návrhov by sa náklady na preklad a súvisiace náklady na ochranu patentov výrazne znížili. Náklady na preklad v prípade európskeho patentu s jednotným účinkom v 25 členských štátoch by dosiahli 680 EUR v dlhodobom horizonte a menej ako 2 500 EUR počas prechodného obdobia.

Komisia navrhuje, aby:

  • držitelia európskych patentov mohli žiadať o jednotnú ochranu patentov na území 25 členských štátov na úrade EPO. Patent zabezpečí rovnakú úroveň ochrany ich vynálezov vo všetkých 25 krajinách,

  • sa žiadosti o patent mohli podávať v ktoromkoľvek jazyku, avšak EPO bude na základe svojich súčasných pracovných postupov naďalej preskúmavať žiadosti a udeľovať patenty v angličtine, francúzštine alebo v nemčine (v úradných jazykoch EPO). Žiadateľom so sídlom v EÚ, ktorí podajú žiadosť o patent v inom jazyku ako v jednom z troch jazykov úradu EPO, sa náklady na preklad do jedného z úradných jazykov úradu EPO preplatia. Napokon sa patentové nároky vymedzujúce rozsah ochrany preložia do zvyšných 2 úradných jazykov úradu EPO,

  • na prechodné obdobie maximálne 12 rokov sa európske patenty s jednotným účinkom udelené vo francúzštine alebo nemčine budú musieť preložiť do angličtiny. Patenty udelené v angličtine sa budú musieť preložiť do ďalšieho úradného jazyka EÚ. Tieto preklady sa budú vyžadovať, kým na zaistenie prístupnosti informácii o patente nebude k dispozícii vysoko kvalitný strojový preklad. Dodatočné preklady počas prechodného obdobia priamo prispejú k vývoju vysoko kvalitných strojových prekladov.

Návrhy nemajú vplyv na procedurálne náklady vedúce k udeleniu európskych patentov (tzv. náklady pred udelením patentu).

Súvislosti

O návrhu Komisie na jednotný európsky patent sa diskutuje už viac než desaťročie, kvôli jazykovým pravidlám však diskusie v Rade uviazli v slepej uličke. Komisia sa pokúsila dostať z tejto situácie predložením návrhu z roku 2010 o jazykových požiadavkách na patent EÚ (pozri IP/10/870). Ale keďže sa Rada nemohla jednohlasne zhodnúť na použiteľnom režime prekladu, predložila Komisia v decembri 2010 návrh, ktorý otvára cestu k posilnenej spolupráci v tejto oblasti (IP/10/1714). Dňa 10. marca 2011 prijala Rada pre konkurencieschopnosť povoľujúce rozhodnutie na ustanovenie jednotnej ochrany patentov na území 25 zúčastnených členských štátov, a to po súhlase Európskeho parlamentu z 15. februára.

Na základe Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ umožňuje posilnená spolupráca v prípade, keď niet iného východiska, aby aspoň deväť členských štátov dosiahlo pokrok v určitej oblasti, ak na úrovni celej EÚ nie je možné dosiahnuť dohodu v primeranej lehote. Ďalšie členské štáty sa môžu pripojiť kedykoľvek pred začiatkom posilnenej spolupráce alebo po ňom.

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar