Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Brussel, 13 april 2011

Commissie wil onderzoek en innovatie stimuleren door eenheidsoctrooibescherming

Als onderdeel van het vandaag voorgestelde "Single Market Act" (zie IP/11/469) heeft de Commissie vandaag in het kader van de nauwere samenwerking twee wetgevingsvoorstellen ingediend waardoor bedrijven of personen een Europees eenheidsoctrooi kunnen aanvragen om hun uitvindingen in 25 lidstaten te beschermen. De kosten voor vertalingen en de aanvraag van een octrooibescherming worden aanzienlijk verlaagd zodat een octrooi tot 80% goedkoper wordt. In de voorgestelde verordeningen worden de voorschriften en voorwaarden bepaald voor de aanvraag van een eenheidsoctrooibescherming en zijn de juridische gevolgen van Europese octrooien en de regels inzake vertaling vastgesteld. De ontwerpverordeningen worden nu ter behandeling voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement. De Commissie roept ook Spanje en Italië, die nog niet aan deze regeling deelnemen, op zich bij deze versterkte samenwerking aan te sluiten.

"De eenheidsoctrooibescherming moet innovatie voor bedrijven en uitvinders overal in Europa gemakkelijker en goedkoper maken", stelt Michel Barnier, commissaris voor interne markt en diensten. Het eenheidsoctrooi zal de kosten en de administratieve lasten sterk verminderen en Europese innovatie stimuleren. Alle bedrijven in de EU zullen, ongeacht hun vestigingsplaats, een Europees octrooi kunnen aanvragen. Ik blijf hopen dat alle lidstaten op termijn aan deze nauwere samenwerking zullen deelnemen. Het is mijn diepste overtuiging dat een duurzame economische groei niet mogelijk is zonder innovatie. Innovatie vergt op zijn beurt een efficiënte bescherming van de intellectuele eigendom."

Huidige situatie voor octrooien in Europa

Het huidige Europese octrooistelsel, met name de fase na de toekenning van een octrooi, is bijzonder ingewikkeld en duur. Men is her erover eens dat de huidige regeling een belemmering vormt voor innovatie in Europa. Het Europees Octrooibureau (EOB), een orgaan van de intergouvernementele Octrooiorganisatie dat 38 landen (27 EU-lidstaten + 11 andere Europese landen) verenigt, onderzoekt octrooiaanvragen en is verantwoordelijk voor het verlenen van een Europees octrooi wanneer de toepasselijke voorwaarden zijn vervuld. Opdat het verleende octrooi echter uitwerking zou hebben in een lidstaat, moet de uitvinder vervolgens nog bekrachtiging aanvragen in elke individuele lidstaat waarin bescherming door het octrooi wordt nagestreefd. Dit proces brengt aanzienlijke vertaal- en administratiekosten met zich mee: ongeveer 32 000 euro voor octrooibescherming in de EU 27, waarvan 23 000 euro vertaalkosten. Ter vergelijking: De totale kostprijs voor de aanvraag van een octrooibescherming in de 27 lidstaten, met inbegrip van de procedurekosten, kan hierdoor oplopen tot 36 000 euro. Ter vergelijking: in de VS kost een octrooi gemiddeld 1 850 euro.

Voorts moeten voor de instandhouding van octrooien in elk land jaarlijkse heffingen worden betaald en moet een overdracht van een octrooi of een licentieovereenkomst voor het gebruik van een geoctrooieerde uitvinding op dezelfde manier worden geregistreerd.

Eenheidsoctrooibescherming

Dankzij de vandaag ingediende voorstellen zullen de kosten voor vertalingen en de aanvraag van een octrooi drastisch dalen. De vertaalkosten voor een Europees octrooi met eenheidswerking in 25 lidstaten zullen op lange termijn dalen tot 680 euro en tijdens een overgangsperiode reeds tot minder dan 2 500 euro.

De Commissie stelt het volgende voor:

  • Houders van Europese octrooien kunnen voor 25 lidstaten een eenheidsoctrooibescherming aanvragen bij het EOB. Het octrooi waarborgt dezelfde bescherming van hun uitvindingen in alle 25 landen.

  • Octrooiaanvragen kunnen in elke taal worden ingediend, maar de verlening en het onderzoek van octrooien door het EOB gebeurt, voortbouwend op haar ervaring, in het Engels, Frans of Duits (de officiële talen van het EOB). Voor aanvragers die in de EU verblijven en die een octrooiaanvraag indienen in een andere dan de drie EOB-talen, worden de vertaalkosten naar van de officiële EOB-talen gecompenseerd. Ten slotte moeten de octrooiconclusies, waarin de reikwijdte van het octrooi is bepaald in de twee andere officiële talen van het EOB worden vertaald.

  • Tijdens de overgangsperiode van maximum 12 jaar moeten Europese octrooien met eenvormige werking die in het Frans of Duits zijn afgegeven, nog steeds in het Engels worden vertaald. Octrooien in het Engels moeten in een andere officiële EU-taal worden vertaald. Vertalingen blijven verplicht tot de toegang tot octrooi-informatie kan worden gewaarborgd met hoogwaardige automatische vertaalsystemen. De extra vertalingen tijdens de overgangsperiode zullen rechtstreeks bijdragen tot de ontwikkeling van dergelijke automatische vertaalsystemen.

    Deze voorstellen hebben geen impact op de procedurekosten voor de toekenning van Europese octrooien.

Achtergrond

Over het voorstel van de Commissie voor een uniform EU-octrooi wordt reeds meer dan tien jaar onderhandeld, maar binnen de Raad bestonden meningsverschillen over het taalregime. De Commissie heeft getracht dit dossier te deblokkeren met haar voorstel van 2010 inzake de vertaalregelingen voor een EU-octrooi (IP/10/870). Aangezien de Raad geen eensgezindheid kon bereiken over het toepasselijke vertaalregime heeft de Commissie in december 2010 een voorstel ingediend dat het pad effent voor nauwere samenwerking (IP/10/1714). Op 10 maart 2011 heeft de Raad Concurrentievermogen, na de goedkeuring van het Europees Parlement op 15 februari, ingestemd met de invoering van de eenheidsoctrooibescherming in de 25 deelnemende EU-lidstaten.

Het EU-Verdrag en het Verdrag betreffende de werking van de EU maken het mechanisme voor nauwere samenwerking mogelijk waarbij negen of meer lidstaten als laatste uitweg verder kunnen gaan op een specifiek gebied wanneer door de EU als geheel niet binnen een redelijk tijdsbestek overeenstemming kan worden bereikt. Andere lidstaten kunnen ervoor kiezen zich hierbij aan te sluiten op elk moment voordat of nadat die nauwere samenwerking van start is gegaan.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar