Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Briselē, 2011. gada 13. aprīlī

Komisija ierosina vienotu patentaizsardzību pētniecības un inovāciju veicināšanai

Kā daļu no šodien publiskotā Akta par vienoto tirgu (skat. IP/11/469), Eiropas Komisija, balstoties uz ciešākas sadarbības procedūru, šodien iesniedza divu tiesību aktu priekšlikumus, kas ļaus jebkuram uzņēmumam vai indivīdam aizsargāt savus izgudrojumus, izmantojot vienoto Eiropas patentu, kas ir spēkā 25 dalībvalstīs. Tas Eiropas Savienībā ievērojami — līdz pat 80 % — samazinās patentaizsardzības iegūšanai nepieciešamās tulkošanas un saistītās izmaksas. Ierosinātās regulas paredz noteikumus un nosacījumus vienotas patentaizsardzības iegūšanai, tās juridiskās sekas un piemērojamās tulkošanas prasības. Regulu projekti tagad tiks iesniegti izskatīšanai Padomē un Eiropas Parlamentā. Komisija cer, ka Spānija un Itālija, kuras vēl nav dalībnieku vidū, pievienosies ciešākai sadarbībai.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Vienotas patentaizsardzības mērķis ir padarīt inovācijas lētākas un pieejamākas uzņēmumiem un izgudrotājiem visā Eiropā. Tā nozīmēs izmaksu un birokrātijas būtisku samazinājumu un nodrošinās stimulu inovācijām Eiropā. Tā būs pieejama visiem uzņēmumiem ES, neatkarīgi no tā, kur tie ir reģistrēti. Es neesmu zaudējis cerību, ka ar laiku visas dalībvalstis izvēlēsies pievienoties ciešākai sadarbībai. Man ir dziļa pārliecība, ka bez inovācijām nav iespējama ilgtspējīga ekonomikas izaugsme. Un inovācijas nav iespējamas bez efektīvas intelektuālā īpašuma aizsardzības".

Pašreizējā situācija patentu jomā Eiropā

Pašreizējā Eiropas patentu sistēma, it īpaši fāzē pēc patenta piešķiršanas, ir ļoti sarežģīta un dārga. Tas ir vispāratzīts kavēklis inovācijām Eiropā. Eiropas Patentu iestāde (EPI) — struktūra Eiropas Patentu organizācijā, kurā aptvertas 38 valstis (27 ES valstis + 11 citas Eiropas valstis) — izskata patentu pieteikumus un atbild par Eiropas patentu piešķiršanu, ja ir izpildīti atbilstošie nosacījumi. Taču, lai piešķirtais patents būtu spēkā dalībvalstīs, izgudrotājam ir jāpieprasa patenta apstiprināšana katrā valstī, kurā tas vēlas iegūt patentaizsardzību. Šis process ietver ievērojamas tulkošanas un administratīvās izmaksas, kuras sasniedz aptuveni EUR 32 000, ja patentaizsardzību vēlas iegūt visās 27 ES dalībvalstīs, turklāt EUR 23 000 no šīm izmaksām attiecas uz tulkojumiem vien. Kopā izmaksas par patentaizsardzības iegūšanu 27 dalībvalstīs, tostarp procedūras izmaksas, patlaban var sasniegt EUR 36 000. Salīdzinājumam ASV patenta iegūšanas izmaksas ir vidēji EUR 1850.

Bez tam, lai patentu uzturētu spēkā, katru gadu jāmaksā atjaunošanas maksa katrā valstī atsevišķi, un tādu pašu principu piemēro arī, reģistrējot tiesību īpašnieka maiņu un licences līgumu par patentētā izgudrojuma izmantošanu.

Vienota patentaizsardzība

Īstenojot šodien iesniegto priekšlikumu, būtiski samazinātos tulkošanas un saistītās patentaizsardzības iegūšanas izmaksas. Ilgtermiņa periodā tulkošanas izmaksas Eiropas patentam ar vienotu aizsardzību 25 dalībvalstīs būtu EUR 680, bet pārejas perioda laikā tās būtu mazākas par EUR 2500.

Komisija ierosina, ka:

  • Eiropas patentu īpašnieki var iesniegt pieteikumus EPI vienotas patentaizsardzības iegūšanai 25 dalībvalstīs. Šis patents nodrošinās vienādu izgudrojumu aizsardzības līmeni visās 25 valstīs;

  • patenta pieteikumu var iesniegt jebkurā valodā, taču, balstoties uz jau esošajām darba procedūrām, EPI turpinās izskatīt pieteikumus un piešķirt patentus angļu, franču vai vācu valodā (EPI oficiālās valodas). Tiem pieteicējiem, kas ir ES rezidenti, bet savu patenta pieteikumu iesnieguši valodā, kas nav viena no trim EPI darba valodām, tiks kompensētas tulkošanas izmaksas uz vienu no EPI oficiālajām valodām. Visbeidzot, ir jāveic patenta pretenziju (tās nosaka aizsardzības apjomu) tulkojums 2 pārējās EPI oficiālajās valodās;

  • pārejas perioda laikā, kas var ilgt, maksimums, 12 gadus, Eiropas patenti ar vienotu spēku, kas piešķirti franču vai vācu valodā, būs jātulko uz angļu valodu. Tie, kas piešķirti angļu valodā, būs jātulko vēl vienā citā ES oficiālajā valodā. Šie tulkojumi būs vajadzīgi, līdz kļūs pieejama augstas kvalitātes mašīntulkošana, lai nodrošinātu patentu informācijas pieejamību. Pārejas perioda laikā veicamie papildu tulkojumi tieši veicinās augstas kvalitātes mašīntulkojumu attīstību.

Priekšlikumi neattiecas uz procedūras izmaksām, kas rodas līdz Eiropas patenta piešķiršanai (tā saucamās pirmspiešķiršanas izmaksas).

Vispārīga informācija

Apspriedes saistībā ar Komisijas priekšlikumu par vienotu ES patentu ir ilgušas vairāk nekā desmit gadus, bet valodas noteikumu dēļ tās Padomē allaž nonākušas strupceļā. Komisija centās izkļūt no strupceļa ar 2010. gada priekšlikumu par tulkošanas prasībām ES patentam (skat. IP/10/870). Bet, tā kā Padome nespēja panākt vienprātību par piemērojamo tulkošanas kārtību, 2010. gada decembrī Komisija iesniedza priekšlikumu, paverot ceļu tam, lai šajā jomā tiktu atļauta ciešāka sadarbība (skat. IP/10/1714). Pēc 15. februārī saņemtās Eiropas Parlamenta piekrišanas Konkurētspējas padome 2011. gada 11. martā pieņēma lēmumu, ar kuru atļauj izveidot vienotu patentaizsardzību 25 iesaistīto dalībvalstu teritorijā.

Atbilstīgi Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību ciešāka sadarbība ļauj deviņām vai vairāk dalībvalstīm kā galējo līdzekli izmantot virzību uz priekšu konkrētā jomā, ja ES kopumā nespēj pieņemamā termiņā panākt vienošanos. Citas dalībvalstis var izvēlēties pievienoties jebkurā laikā pirms vai pēc ciešākas sadarbības uzsākšanas.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar