Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Brussels, 13 April 2011

Siekdama skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas, Komisija siūlo bendrą patentinę apsaugą

Pagal šiandien pristatytą Bendrosios rinkos aktą (žr. IP/11/469) Europos Komisija, vadovaudamasi tvirtesnio bendradarbiavimo principu, pateikė du susijusius teisės aktų pasiūlymus, kurie bet kuriai bendrovei ar asmeniui suteiks galimybę apsaugoti savo išradimus bendruoju Europos patentu, galiosiančiu 25 valstybėse narėse. Tai leis iš esmės – iki 80 % -- sumažinti vertimo ir kitas išlaidas, susijusias su patentinės apsaugos užtikrinimu Europos Sąjungoje. Siūlomuose reglamentuose išdėstytos bendros patentinės apsaugos užtikrinimo sąlygos, tokios apsaugos teisinis poveikis ir taikoma vertimo tvarka. Dabar reglamentų projektai bus pateikti svarstyti Tarybai ir Europos Parlamentui. Komisija tikisi, kad Ispanija ir Italija, kurios šiame procese dar nedalyvauja, taip pat prisijungs prie glaudesnio bendradarbiavimo principu grindžiamos veiklos.

„Bendros patentinės apsaugos tikslas – užtikrinti, kad visoje Europoje įmonėms ir išradėjams būtų pigiau ir lengviau diegti inovacijas, – sakė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier. – Tai leis labai sumažinti sąnaudas bei biurokratinę naštą ir paskatinti inovacijas Europoje. Patentas taps prieinamas visoms ES bendrovėms, kad ir kur jos būtų įsisteigusios. Tikiuosi, kad ilgainiui visos valstybės narės prisijungs prie glaudesnio bendradarbiavimo principu grindžiamos veiklos. Tvirtai tikiu, kad tvarus ekonomikos augimas neįmanomas be inovacijų. O inovacijos neįmanomos be efektyvios intelektinės nuosavybės apsaugos.“

Dabartinė patentų taikymo padėtis Europoje

Dabartinė Europos patentų sistema (visų pirma procedūros po patento išdavimo) labai brangi ir sudėtinga. Plačiai pripažįstama, kad tai trukdo imtis inovacijų Europoje. Europos patentų tarnyba (EPT) – 38 šalis (27 ES valstybes nares ir 11 kitų Europos šalių) vienijančios tarpvyriausybinės Europos patentų organizacijos organas – nagrinėja patentų paraiškas ir yra atsakinga už Europos patentų išdavimą, jei tenkinamos nustatytos sąlygos. Tačiau, kad išduotas patentas galiotų valstybėje narėje, išradėjas turi kreiptis dėl patento patvirtinimo kiekvienoje šalyje, kurioje norima užtikrinti patentinę apsaugą. Dėl to susidaro didelių vertimo ir administracinių išlaidų, kurios siekia 32 000 EUR, jei patentinę apsaugą norima užtikrinti 27 ES valstybėse narėse (vien vertimo išlaidos sudaro 23 000 EUR). Iš viso patentinė apsauga 27 valstybėse narėse, įskaitant procedūrines išlaidas, šiuo metu gali kainuoti 36 000 EUR. Pavyzdžiui, JAV patentas vidutiniškai kainuoja 1850 EUR.

Be to, norint išlaikyti patentą, kiekvienoje šalyje reikia mokėti metinį atnaujinimo mokestį, o patento perdavimą ar patentuoto išradimo naudojimo licencinį susitarimą tenka registruoti ta pačia tvarka.

Bendra patentinė apsauga

Pradėjus taikyti šiandien pateiktus pasiūlymus vertimo ir kitos su patentine apsauga susijusios išlaidos smarkiai sumažėtų. 25 valstybėse narėse galiojančio bendrojo Europos patento vertimo išlaidos ilgainiui sudarytų 680 EUR, o pereinamuoju laikotarpiu – 2 500 EUR.

Komisijos pasiūlymai:

  • Europos patentų turėtojai gali kreiptis į Europos patentų tarnybą dėl bendros patentinės apsaugos 25 valstybių narių teritorijoje. Patentu bus užtikrintas vienodas jų išradimų apsaugos lygis visose 25 valstybėse narėse;

  • patentų paraiškos gali būti pateiktos bet kuria kalba, tačiau, vadovaudamasi šiuo metu taikoma darbo tvarka, Europos patentų tarnyba ir toliau paraiškas nagrinės ir tvirtins anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis (oficialiosiomis tarnybos kalbomis). ES įsikūrusiems paraiškų pateikėjams, kurie patento paraišką pateikia ne viena iš trijų tarnybos kalbų, bus kompensuota už vertimą į vieną iš oficialiųjų tarnybos kalbų. Be to, patento teksto dalis, kurioje apibrėžiamas apsaugos mastas, išverčiama į kitas dvi oficialiąsias tarnybos kalbas;

  • ne ilgesniu nei 12 metų pereinamuoju laikotarpiu bendrieji Europos patentai, išduoti prancūzų ar vokiečių kalbomis, turės būti verčiami į anglų kalbą. Anglų kalba išduoti patentai turės būti verčiami į kitą oficialiąją ES kalbą. Kad patentų informacija būtų prieinama, taip bus verčiama tol, kol atsiras galimybė naudotis aukštos kokybės mašininio vertimo paslaugomis. Papildomi vertimai pereinamuoju laikotarpiu tiesiogiai padės sukurti aukšto lygio mašininio vertimo sistemą.

Pasiūlymai neturi įtakos procedūrinėms išlaidoms, kurių susidaro iki Europos patentų išdavimo (vadinamosios „išlaidos iki išdavimo“).

Pagrindiniai faktai

Komisijos pasiūlymas dėl bendrojo ES patento svarstomas jau daugiau kaip dešimtmetį, tačiau Taryboje nepavykdavo susitarti dėl kalbos taisyklių. Mėgindama rasti išeitį iš aklavietės Komisija 2010 m. birželio mėn. pateikė pasiūlymą dėl ES patento vertimo reikalavimų (IP/10/870). Tačiau Taryba nesugebėjo vienbalsiai pritarti taikytinai vertimo tvarkai, todėl 2010 m. gruodį Komisija pateikė pasiūlymą, kad šioje srityje būtų leista taikyti tvirtesnio bendradarbiavimo principą (IP/10/1714). 2011 m. kovo 10 d. Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į vasario 15 d. Europos Parlamento suteiktą pritarimą, priėmė sprendimą, kuriuo leista užtikrinti bendrą patentinę apsaugą 25 dalyvaujančių valstybių narių teritorijoje.

ES sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios valstybės narės arba daugiau valstybių narių gali imtis veiksmų konkrečioje srityje, jei per priimtiną laikotarpį ES nepavyksta pasiekti susitarimo ir jei nėra kitos išeities. Kitos valstybės narės prisijungti gali bet kada – prieš tvirtesnio bendradarbiavimo laikotarpį arba jam jau prasidėjus.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar