Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Bryssel 13. huhtikuuta 2011

Komissio haluaa tukea tutkimusta ja innovointia ehdottamalla yhtenäistä patenttisuojaa 25 jäsenvaltiota varten

Euroopan komissio on esitellyt tänään sisämarkkinoiden toimenpidepaketin yhteydessä (ks. IP/11/469) kaksi tiiviimpää yhteistyötä koskevaa säädösehdotusta, jotka antaisivat kaikille yrityksille ja yksityishenkilöille mahdollisuuden suojata keksintönsä yhteisellä eurooppapatentilla, joka olisi voimassa 25 jäsenvaltiossa. Tällä vähennettäisiin jopa 80 prosentilla käännöskustannuksia ja muita kustannuksia, joita liittyy EU:ssa patenttisuojan saamiseen. Ehdotetuissa säädöksissä on säännökset yhtenäisen patenttisuojan saantiehdoista, oikeusvaikutuksista ja käännösjärjestelyistä. Asetusluonnokset annetaan nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin käsiteltäviksi. Komissio toivoo, että myös Espanja ja Italia, jotka eivät ole vielä mukana tiiviimmässä yhteistyössä, päättävät osallistua siihen.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaari Michel Barnierin mukaan yhtenäisellä patenttisuojalla pyritään helpottamaan yritysten ja keksijöiden toimintaa koko Euroopassa. ”Yhtenäinen patenttisuoja vähentää merkittävästi kustannuksia ja byrokratiaa ja edistää eurooppalaista innovointia. Se on kaikkien EU:ssa toimivien yritysten saatavilla riippumatta siitä, mihin ne ovat asettautuneet”, komissaari toteaa. ”Toivon yhä, että ajan myötä kaikki jäsenvaltiot päättävät osallistua tähän tiiviimpään yhteistyöhön”, hän jatkaa. Uskon vakaasti siihen, että kestävä talouskasvu ei ole mahdollista ilman innovointia eikä innovointi ole mahdollista ilman tehokasta teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa", komissaari toteaa vielä lopuksi.

Euroopan nykyinen patenttitilanne

Euroopan nykyinen patenttijärjestelmä on hyvin kallis ja monimutkainen, mikä käy ilmi erityisesti patenttien myöntämisen jälkeen. Tämän ongelman on yleisesti tunnustettu olevan esteenä eurooppalaiselle innovoinnille. Euroopan patenttivirasto (EPO), joka on 38 maan (27 EU-maan ja 11 muun Euroopan maan) muodostaman hallitustenvälisen Euroopan patenttijärjestön elin, tutkii patenttihakemukset ja myöntää eurooppapatentit, jos ne täyttävät niille asetetut ehdot. Keksijän on kuitenkin haettava erikseen patentin voimaansaattamista kussakin jäsenvaltiossa, jossa patentti halutaan suojata, jotta myönnetty patentti olisi voimassa näiden jäsenvaltioiden alueilla. Tästä menettelystä koituu suuria käännös- ja hallintokustannuksia. Jos patenttisuojaa haetaan EU:ssa 27 jäsenvaltioon, suoja maksaa noin 32 000 euroa, josta pelkästään käännöskustannusten osuus on 23 000 euroa. Nykyään patenttisuojan saaminen 27 jäsenvaltiossa voi maksaa menettelykustannuksineen 36 000 euroa. Yhdysvalloissa patentointikustannukset ovat keskimäärin 1 850 euroa.

Patentin ylläpitäminen edellyttää myös, että sen uusimisesta maksetaan vuosimaksut kussakin maassa ja että patentin siirtäminen tai lisenssisopimus, jonka nojalla patentoitua keksintöä voidaan käyttää, rekisteröidään vastaavasti jokaisessa maassa erikseen.

Yhtenäinen patenttisuoja

Tänään annettujen ehdotusten ansiosta patenttisuojasta aiheutuvat käännös- ja muut kustannukset vähenisivät merkittävästi. Pitkällä aikavälillä eurooppapatentista, jolla olisi yhtenäinen vaikutus 25 jäsenvaltiossa, aiheutuisi vain 680 euroa käännöskustannuksia. Siirtymäkauden aikana kustannukset olisivat alle 2 500 euroa.

Ehdotuksissaan komissio esittää seuraavaa:

  • Eurooppapatenttien haltijat voivat hakea EPOlta yhtenäistä patenttisuojaa 25 jäsenvaltion alueelle. Näin ne voivat varmistaa keksinnöilleen samantasoisen suojan kaikissa 25 valtiossa.

  • Patenttihakemukset voidaan jättää millä tahansa kielellä, mutta EPO tutkii ja hyväksyy hakemukset nykyisten työskentelymenettelyjensä mukaisesti englannin-, ranskan- tai saksankielisinä (nämä ovat sen viralliset kielet). EU:hun sijoittautuneille hakijoille, joiden patenttihakemukset on laadittu muulla kielellä kuin jollakin EPOn virallisista kielistä, maksetaan korvaus kustannuksista, joita aiheutuu hakemuksen kääntämisestä yhdelle sen virallisista kielistä. Patenttivaatimukset, joissa määritetään suojan laajuus, on käännettävä kahdelle muulle EPOn viralliselle kielelle.

  • Vaikutukseltaan yhtenäiset eurooppapatentit, jotka on myönnetty ranskan- tai saksankielisinä, on käännettävä englanniksi siirtymäkauden aikana, joka kestää enintään 12 vuotta. Englanninkielisinä myönnetyt patentit on käännettävä jollekin toiselle EU:n viralliselle kielelle. Patenttitietojen saannin varmistamiseksi patentteja on käännettävä siihen asti, kun käyttöön saadaan korkealaatuisia konekäännöksiä. Siirtymäkauden aikana vaaditut lisäkäännökset helpottavat suoranaisesti tällaisten korkealaatuisten konekäännösten kehittämistä.

Ehdotukset eivät vaikuta menettelykustannuksiin, joita aiheutuu ennen eurooppapatenttien myöntämistä.

Tausta

Yhtenäistä EU-patenttia koskevasta komission ehdotuksesta on keskusteltu yli kymmenen vuoden ajan, mutta sen käsittely jumiutui neuvostoon kielisääntöjen vuoksi. Komissio yritti käynnistää asian käsittelyn uudelleen antamalla vuonna 2010 ehdotuksen EU-patenttia koskevista käännösvaatimuksista (IP/10/870). Neuvosto ei kuitenkaan pääsyt yksimielisyyteen käännösjärjestelyistä, minkä vuoksi komissio antoi joulukuussa 2010 uuden ehdotuksen, joka avasi mahdollisuuden sallia tiiviimpi yhteistyö tällä alalla (IP/10/1714). Euroopan parlamentin annettua suostumuksensa 15. helmikuuta 2011 kilpailukykyneuvosto hyväksyi 10. maaliskuuta 2011 päätöksen, jossa sallitaan yhtenäisen patenttisuojan luominen tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvien 25 jäsenvaltion alueilla.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan vähintään yhdeksän jäsenvaltiota voi viimeisenä keinona käynnistää tiiviimmän yhteistyön jollakin alalla, jos koko EU ei ole päässyt asiasta yhteisymmärrykseen kohtuullisessa ajassa. Muut jäsenvaltiot voivat milloin tahansa liittyä tällaiseen yhteistyöhön ennen sen käynnistämistä tai sen jälkeen.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar