Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Brüssel, 13. aprill 2011

Euroopa Komisjon paneb ette ühtse patendikaitse loomise, et hoogustada teadustegevust ja innovatsiooni

Euroopa Komisjon tegi täna ühtse turu akti (vt IP/11/469) osana tõhustatud koostöö raames ettepaneku kahe õigusakti kohta, mis võimaldavad ettevõtjatel või üksikisikutel kasutada oma leiutiste kaitsmiseks ühtset 25 liikmesriigis kehtivat Euroopa patenti. Nii vähendatakse ELis patendikaitse hankimisega seotud tõlkimis- ja muid kulusid kuni 80%. Ette pandud määrustes on sätestatud ühtse patendikaitse saavutamise tingimused, õiguslik toime ja ühtse patendisüsteemi keelte kasutamise kord. Määruste eelnõud esitatakse nüüd ELi Nõukogule ja Euroopa Parlamendile läbivaatamiseks. Komisjon loodab, et tõhustatud koostöös hakkavad osalema ka Hispaania ja Itaalia, kes praegu veel protsessis ei osale.

Tänu ühtsele patendikaitsele on ettevõtjatel ja leiutajatel kogu Euroopas hõlpsam teha uuendusi,” sõnas siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier. „Kulud ja bürokraatlikud asjaajamised vähenevad oluliselt. Ühtne patendisüsteem soodustab Euroopas innovatsiooni ja on kättesaadav kõigile ELi ettevõtjatele, olenemata nende asukohast. Loodan jätkuvalt, et aja jooksul otsustavad kõik liikmesriigid tõhustatud koostöös osaleda. Olen veendunud, et kestlik majanduskasv ei ole võimalik ilma innovatsioonita ja innovatsioon ei ole võimalik ilma intellektuaalomandi tõhusa kaitseta.”

Euroopa praegune patendisüsteem

Euroopa praegune patendisüsteem on väga kulukas ja keeruline, eelkõige patendi andmisele järgnevas etapis. Valitseb üldine arusaam, et see takistab Euroopas innovatsiooni. Euroopa Patendiamet on 38 riiki (EL 27 ja 11 muud Euroopa riiki) hõlmav valitsustevahelise Euroopa Patendiorganisatsiooni asutus, mis tegeleb patenditaotlustega ja vastutab Euroopa patentide väljaandmise eest, kui teatavad tingimused on täidetud. Kuid selleks, et välja antud patent kehtiks ka liikmesriikides, peab leiutaja taotlema kinnitamist igas riigis, kus ta patendikaitset soovib. Selle protsessiga kaasnevad märkimisväärsed tõlkimis- ja halduskulud, mis küündivad ligikaudu 32 000 euroni patendikaitse taotlemise korral ELi 27 riigis. Sellest summast 23 000 eurot moodustavad ainuüksi tõlkimiskulud. Kokku võib patendikaitse hankimine 27 liikmesriigis koos menetluskuludega praegu maksma minna kuni 36 000 eurot. Võrdluseks võib tuua USA patendi, mis maksab keskmiselt 1850 eurot.

Peale selle tuleb olemasoleva patendi eest maksta iga-aastast pikendamistasu igas riigis eraldi ning patendi ülekandmine või litsentsileping patenditud leiutise kasutamiseks tuleb registreerida samal viisil.

Ühtne patendikaitse

Täna ette pandud õigusaktide tulemusel vähendatakse oluliselt patendikaitse hankimisega seotud tõlkimis- ja muid kulusid. 25-s Euroopa riigis kehtiva ühtse patendi tõlkimine hakkab pikemas perspektiivis maksma 680 eurot ja maksab üleminekuperioodi jooksul alla 2500 euro.

Komisjoni ettepaneku kohaselt:

  • saavad Euroopa patentide omanikud taotleda Euroopa Patendiametis ühist patendikaitset 25 liikmesriigi territooriumil. Patendiga kaitstakse nende leiutisi ühtviisi kõigis 25 riigis;

  • saab patenditaotluse esitada mis tahes keeles, kuigi Euroopa Patendiamet menetleb ja rahuldab taotlused kehtivast töökorrast lähtudes ka edaspidi inglise, prantsuse või saksa keeles, st Euroopa Patendiameti töökeeltes. ELis elavatele patenditaotlejatele, kes on taotluse esitanud muus kui Euroopa Patendiameti töökeeles, kompenseeritakse ühte Euroopa Patendiameti töökeelde tõlkimise kulud. Patendinõudlus, milles on määratletud kaitse ulatus, tõlgitakse lõpuks ka ülejäänud kahte Euroopa Patendiameti töökeelde;

  • tuleb kuni 12 aastase üleminekuperioodi jooksul tõlkida inglise keelde ühtse mõjuga Euroopa patendid, mis on välja antud prantsuse või saksa keeles. Ingliskeelsed patendid tuleb tõlkida teise ametlikku ELi keelde. Selline tõlkimine on vajalik seni, kuni kõrgekvaliteediliste masintõlgete süsteem muutub kättesaadavaks, et tagada juurdepääs patentidega seotud teabele. Üleminekuperioodil tehtavate lisatõlgete abil töötatakse välja kõrgekvaliteedilised masintõlked.

Kavandatud õigusaktid ei mõjuta Euroopa patentide andmisele eelnenud menetluskulusid.

Taustteave

Komisjoni ettepanek ELi ühtse patendi kohta oli olnud arutlusel üle kümne aasta. Paraku jõuti nõukogus patiseisu keele-eeskirju puudutavates küsimustes. Komisjon püüdis olukorda lahendada 2010. aasta juunis esitatud ettepanekuga ELi patendi tõlkimisnõuete kohta (vt IP/10/870). Kuna nõukogus ei jõutud aga tõlkimiskorra osas üksmeelele, esitas komisjon 2010. aasta detsembris ettepaneku, mis võimaldab teha selles valdkonnas tõhustatud koostööd (vt IP/10/1714). Euroopa Parlamendi 15. veebruari nõusoleku alusel võttis konkurentsivõime nõukogu 10. märtsi 2011. aasta istungil vastu lubava otsuse ühtse patendikaitse loomise kohta 25 protsessis osaleva liikmesriigi territooriumil.

ELi lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt võivad üheksa või rohkem liikmesriiki viimase abinõuna tõhustatud koostöö raames teatud valdkonda edasi arendada, kui ELis tervikuna mõistliku aja jooksul ühisele kokkuleppele ei jõuta. Ülejäänud liikmesriigid võivad igal ajal enne või pärast tõhustatud koostöö alustamist liituda.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar