Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2011

Η Επιτροπή προτείνει ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της Πράξης για την Ενιαία αγορά, που παρουσιάστηκε σήμερα (βλέπε IP/11/469), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα ταυτοχρόνως δύο νομοθετικές προτάσεις, με βάση την ενισχυμένη συνεργασία, με τις οποίες κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο θα έχει τη δυνατότητα να προστατεύει τις εφευρέσεις του μέσω ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που ισχύει σε 25 κράτη μέλη. Το σύστημα αυτό θα επιφέρει δραστική μείωση, κατά ποσοστό μέχρι 80%, του κόστους της μετάφρασης και των συναφών εξόδων για την εξασφάλιση προστασίας μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ. Τα προταθέντα κανονιστικά μέτρα καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ενιαίας προστασίας ευρεσιτεχνίας, τις νομικές τους επιπτώσεις και τις ισχύουσες ρυθμίσεις όσον αφορά τη μετάφραση. Τα σχέδια κανονιστικών μέτρων θα διαβιβαστούν πλέον στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς εξέταση. Η Επιτροπή ελπίζει ότι η Ισπανία και η Ιταλία, οι οποίες δεν συμμετέχουν ακόμη, θα προσχωρήσουν στην ενισχυμένη συνεργασία.

«Ο σκοπός του ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών είναι να γίνουν οι ευρεσιτεχνίες φθηνότερες και ευκολότερες για τις επιχειρήσεις και τους εφευρέτες παντού στην Ευρώπη», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Michel Barnier, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και για τις υπηρεσίες. «Θα σημάνει μεγάλη μείωση από άποψη κόστους και γραφειοκρατικών διαδικασιών, και θα αποτελέσει κίνητρο για την ευρωπαϊκή καινοτομία. Θα έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες οι εταιρείες στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους. Εξακολουθώ να ελπίζω ότι, κάποια στιγμή, όλα τα κράτη μέλη θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτή την ενισχυμένη συνεργασία. Είμαι βαθειά πεπεισμένος ότι χωρίς καινοτομία δεν υπάρχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ούτε υπάρχει καινοτομία χωρίς αποτελεσματική προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας».

Υφιστάμενη κατάσταση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη

Το ισχύον ευρωπαϊκό καθεστώς για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ειδικότερα όσον αφορά τη φάση μετά την απονομή του διπλώματος, είναι εξαιρετικά δαπανηρό και πολύπλοκο. Αναγνωρίζεται ευρύτατα ως ανασχετικό στοιχείο για την καινοτομία στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ - EPO) —όργανο του διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που περιλαμβάνει 38 χώρες (τις 27 της ΕΕ + 11 άλλες ευρωπαϊκές χώρες)— εξετάζει τις αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και είναι αρμόδιο για την απονομή ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Για να ισχύσει όμως σε ένα κράτος μέλος δίπλωμα που έχει απονεμηθεί, ο εφευρέτης πρέπει να ζητήσει επικύρωση σε καθεμία χώρα στην οποία ζητείται η προστασία της ευρεσιτεχνίας. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται σημαντικό κόστος λόγω μετάφρασης και διοικητικών διαδικασιών, το οποίο, όταν ζητείται προστασία της ευρεσιτεχνίας στην ΕΕ των 27 ανέρχεται περίπου σε 32 000 ευρώ εκ των οποίων 23 000 ευρώ αφορούν μόνο δαπάνη για μετάφραση. Συνολικά, η εξασφάλιση προστασίας μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε 27 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών εξόδων, μπορεί να ανέρχεται σε 36 000 ευρώ σήμερα. Προς σύγκριση, αναφέρεται ότι ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ κοστίζει κατά μέσον όρο 1 850 ευρώ.

Επί πλέον, η διατήρηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας απαιτεί την καταβολή ετησίως τελών ανανέωσης για κάθε χώρα, ενώ η μεταβίβαση της ευρεσιτεχνίας ή συμφωνίας για άδεια χρήσης της εφεύρεσης που αποτελεί το αντικείμενο της ευρεσιτεχνίας πρέπει να καταχωρίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Ενιαίο καθεστώς προστασίας ευρεσιτεχνιών

Με βάση τις προτάσεις που παρουσιάζονται σήμερα, το κόστος μετάφρασης και τα συναφή έξοδα για την προστασία ευρεσιτεχνιών θα μειωθούν δραστικά. Το κόστος μετάφρασης ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας σε ενιαίο πλαίσιο σε 25 κράτη μέλη θα είναι 680 ευρώ, μακροπρόθεσμα, και θα παραμείνει κάτω από 2 500 ευρώ για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή προτείνει :

  • Να μπορούν να ισχύουν τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών στο έδαφος των 25 κρατών μελών του ΕΓΔΕ. Να διασφαλίζει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις εφευρέσεις τους και στις 25 χώρες.

  • Να μπορούν οι αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γλώσσα αλλά, με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες που ακολουθεί στις εργασίες του, το ΕΓΔΕ θα εξακολουθήσει να εξετάζει και να αποκρίνεται σε αιτήσεις στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα (που είναι οι επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ). Για αιτούντες κατοίκους της ΕΕ που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε γλώσσα άλλη από τις τρεις γλώσσες του ΕΓΔΕ, η δαπάνη μετάφρασης σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ θα αντισταθμίζεται. Τέλος, τα αιτήματα για ευρεσιτεχνία, που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της προστασίας, μεταφράζονται στις άλλες δύο επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ.

  • Για μεταβατικό χρονικό διάστημα δώδεκα ετών κατ’ ανώτατο όριο, τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία έχουν απονεμηθεί στη γαλλική ή στη γερμανική γλώσσα και έχουν χαρακτηριστικά ενιαίου καθεστώτος θα πρέπει να μεταφραστούν στην αγγλική γλώσσα. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν απονεμηθεί στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να μεταφραστούν σε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Αυτές οι μεταφράσεις θα είναι αναγκαίες μέχρις ότου επιτευχθεί μηχανική μετάφραση υψηλής ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στις πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι επιπρόσθετες μεταφράσεις κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα θα συμβάλουν άμεσα στην ανάπτυξη μηχανικών μεταφράσεων υψηλής ποιότητας.

Οι προτάσεις αυτές δεν επηρεάζουν τα διαδικαστικά έξοδα που συνδέονται με τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (κόστος στο στάδιο πριν από τη χορήγηση).

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ενιαίο καθεστώς για τις ευρεσιτεχνίες συζητείται επί μία δεκαετία και πλέον, αλλά προέκυψε στο Συμβούλιο αδιέξοδο για τους κανόνες σχετικά με γλωσσικά θέματα. Η Επιτροπή προσπάθησε να άρει το αδιέξοδο με την πρότασή της το έτος 2010 σχετικά με τις γλωσσικές απαιτήσεις του ενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (IP/10/870). Εφόσον όμως το Συμβούλιο δεν μπορούσε να συμφωνήσει με ομοφωνία σχετικά με το εφαρμοστέο μεταφραστικό καθεστώς, το Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή κατέθεσε πρόταση με την οποία ανοίγει ο δρόμος για να επιτραπεί η ενισχυμένη διαδικασία στον τομέα αυτόν (IP/10/1714). Στις 10 Μαρτίου 2011, σε συνέχεια της συγκατάθεσης στις 15 Φεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο για την ανταγωνιστικότητα ενέκρινε την απόφαση για τη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος προστασίας στις επικράτειες των 25 συμμετεχόντων κρατών μελών.

Βάσει της Συνθήκης ΕΕ και της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, η ενισχυμένη συνεργασία επιτρέπει σε εννέα ή περισσότερα κράτη μέλη να προχωρήσουν, ως έσχατη λύση, σε συγκεκριμένο τομέα, εάν και εφόσον δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία από το σύνολο της ΕΕ εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ακολουθήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο, πριν ή μετά τη δρομολόγηση της ενισχυμένης συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar