Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Bruxelles, den 13. april 2011

Kommissionen foreslår fælles patentbeskyttelse for at sætte gang i forskningen og innovationen

Europa-Kommissionen har som en del af akten for det indre marked, der blev fremlagt i dag (se IP/11/469), og inden for rammerne af et forstærket samarbejde forelagt to lovgivningsforslag, som vil give selskaber eller enkeltpersoner mulighed for at beskytte deres opfindelser via et fælles europæisk patent, som er gyldigt i 25 medlemsstater. Derved vil oversættelsesomkostningerne og andre patentrelaterede omkostninger i EU kunne reduceres drastisk - med helt op til 80 %. De foreslåede forordninger fastlægger de nærmere betingelser for at opnå fælles patentbeskyttelse, retsvirkningerne heraf og de gældende oversættelsesordninger. Forordningsforslagene vil nu blive forelagt Rådet og Europa-Parlamentet til behandling. Kommissionen håber, at Spanien og Italien, som endnu ikke deltager, vil tilslutte sig det forstærkede samarbejde.

"Hensigten med den fælles patentbeskyttelse er at gøre innovation nemmere og billigere for virksomheder og opfindere i hele Europa", sagde Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser. "Omkostninger og bureaukrati vil blive kraftigt reduceret, og innovationen i EU vil få en saltvandsindsprøjtning. Ordningen vil være tilgængelig for alle virksomheder i EU, uanset hvor de er etableret. Jeg har fortsat en forhåbning om, at alle medlemsstater med tiden beslutter sig for at deltage i dette forstærkede samarbejde. Det er min klare overbevisning, at vi ikke uden innovation sikrer bæredygtig økonomisk vækst - ingen innovation uden en effektiv beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret".

Patenter i Europa i dag

Det nuværende europæiske patentsystem er navnlig i fasen efter udstedelsen af patentet forbundet med store omkostninger og er meget komplekst. Det er en udbredt opfattelse, at det hindrer innovationen i Europa. Den Europæiske Patentmyndighed – et organ under den mellemstatslige europæiske patentorganisation, der omfatter 38 lande (EU-27 + 11 andre europæiske lande) – behandler patentansøgninger og er ansvarlig for udstedelse af europæiske patenter, hvis de relevante betingelser er opfyldt. Men for at det udstedte patent kan få virkning i en medlemsstat, skal patentansøgeren anmode om godkendelse af patentet i hvert enkelt land, hvori der ansøges om patentbeskyttelse. Denne proces indebærer betydelige oversættelses- og administrationsomkostninger. De beløber sigt til ca. 32 000 EUR, når der ansøges om patentbeskyttelse i EU-27, heraf 23 000 EUR alene til oversættelseshonorarer. De samlede omkostninger til opnåelse af patentbeskyttelse i de 27 medlemsstater vil i dag kunne nå op på 36 000 EUR (inkl. omkostninger til sagsbehandlingen). Til sammenligning koster et patent i USA 1 850 EUR i gennemsnit.

Hertil kommer, at opretholdelse af patenter kræver betaling af årlige fornyelsesgebyrer i hvert land, og en overførsel af patentet eller en licensaftale til udnyttelse af den patenterede opfindelse skal registreres på samme måde.

Fælles patentbeskyttelse

Ifølge de nye forslag vil oversættelsesomkostningerne og andre patentrelaterede omkostninger falde drastisk. De oversættelsesomkostninger, der er forbundet med et europæisk patent med samme retsvirkning i 25 medlemsstater, vil på længere sigt beløbe sig til 680 EUR og til under 2 500 EUR i en overgangsperiode.

Kommissionen foreslår følgende:

  • Indehavere af europæiske patenter kan hos Den Europæiske Patentmyndighed ansøge om fælles patentbeskyttelse i 25 medlemsstater. Patentet sikrer samme beskyttelse for opfindelserne i alle 25 lande.

  • Patentansøgningerne kan indgives på et hvilken som helst sprog. Den Europæiske Patentmyndighed vil dog fortsætte sine nuværende arbejdsprocedurer og behandle og udstede hhv. ansøgninger og patenter på engelsk, fransk eller tysk (patentmyndighedens officielle sprog). Til ansøgere med bopæl i EU, som indgiver deres patentansøgninger på et andet end et af de tre sprog, vil der blive ydet kompensation for omkostningerne ved oversættelse til et af patentmyndighedens officielle sprog. Endelig skal patentkravene, der fastlægger omfanget af beskyttelsen, oversættes til patentmyndighedens 2 andre officielle sprog.

  • I en overgangsperiode på højst 12 år skal europæiske patenter, som har samme retsvirkning og som er udstedt på fransk eller tysk oversættes til engelsk. Patenter udstedt på engelsk skal oversættes til et andet officielt EU-sprog. Disse oversættelser vil være nødvendige, indtil der foreligger maskinoversættelser af høj kvalitet, der sikrer adgang til patentoplysninger. De ekstra oversættelser i overgangsperioden vil bidrage direkte til udvikling af maskinoversættelser af høj kvalitet.

Forslagene ændringer ikke sagsbehandlingsomkostningerne, der er forbundet med udstedelsen af patentet (omkostninger forud for udstedelsen).

Baggrund

Kommissionens forslag om et fælles EU-patent har været drøftet i over et årti, men situationen i Rådet har været fastlåst på grund af sprogregler. Kommissionen har prøvet at løse problemet ved at forelægge sit forslag fra 2010 om en oversættelsesordning for EU-patentet (IP/10/870). Eftersom Rådet ikke enstemmigt kunne vedtage en gældende oversættelsesordning, fremlagde Kommissionen i december 2010 et forslag, som skulle åbne op for forstærket samarbejde på dette område (IP/10/1714). I forlængelse af Europa-Parlamentets godkendelse af 15. februar 2011 vedtog Rådet for konkurrenceevne den 10. marts 2011 en afgørelse om bemyndigelse til at indføre fælles patentbeskyttelse i de 25 deltagende medlemsstater.

I henhold til EU-traktaten og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan forstærket samarbejde give ni eller flere medlemsstater mulighed for som sidste udvej at gå videre på et bestemt område, hvis EU som helhed ikke kan nå til enighed inden for en rimelig periode. Andre medlemsstater kan vælge at deltage på et senere tidspunkt, før eller efter det forstærkede samarbejde er blevet indledt.

Angående yderligere oplysninger henvises til:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar