Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

V Bruselu dne 13. dubna 2011

Komise navrhuje jednotnou ochranu patentů na podporu výzkumu a inovací

Evropská komise dnes jako součást Aktu o jednotném trhu (IP/11/469) předložila dva legislativní návrhy, které v rámci posílené spolupráce umožní podnikům či jednotlivcům chránit své vynálezy jednotným evropským patentem platným v 25 členských státech. Výrazně se tím sníží náklady na překlady a jiné činnosti související se získáním patentové ochrany v EU, a to až o 80 %. Navrhovaná nařízení stanoví podmínky pro získání jednotné patentové ochrany, její právní důsledky a ustanovení ohledně překladu. Návrhy nařízení nyní musí projednat Rada a Evropský parlament. Komise doufá, že Španělsko a Itálie, které se této iniciativy zatím neúčastní, se do posílené spolupráce rovněž zapojí.

Účelem jednotné patentové ochrany je zlevnit a zjednodušit zavádění inovací pro podniky a vynálezce po celé Evropě,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier. „Tato ochrana bude znamenat značné snížení nákladů a administrativy a nový impuls pro evropské inovace. Bude dosažitelná pro všechny společnosti v EU bez ohledu na to, kde mají sídlo. Doufám, že časem se do této posílené spolupráce zapojí všechny členské státy. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že bez inovací nelze dosáhnout udržitelného hospodářského růstu. A inovace nejsou možné bez účinné ochrany duševního vlastnictví.“

Současná situace evropských patentů

Současný evropský patentový systém je velmi drahý a složitý – především ve fázi po získání patentu. Je obecně považován za překážku inovací v Evropě. Žádosti o patent posuzuje Evropský patentový úřad (EPO), mezivládní orgán sdružující evropské patentové organizace, jehož členy je 38 zemí (27 členských států EU a 11 dalších evropských zemí), a pokud jsou splněny všechny náležitosti, může udělit evropský patent. Aby však mohl vydaný patent platit v jednom členském státě, musí autor vynálezu znovu požádat o jeho potvrzení v každé jednotlivé zemi, v níž usiluje o patentovou ochranu. Tento proces zahrnuje nemalé náklady na překlad a administrativu. Pokud má být patent chráněn ve všech 27 státech EU, vyšplhají se náklady zhruba na 32 000 eur, z čehož celých 23 000 eur připadá jen na poplatky za překlady. Celkově mohou náklady na patentovou ochranu v 27 členských státech včetně procedurálních nákladů dosáhnout v současnosti až 36 000 eur. Pro srovnání: patentové náklady v USA činí v průměru 1 850 EUR.

Udržování patentů navíc vyžaduje platit roční poplatky za obnovení ochrany v každé jednotlivé zemi a stejným způsobem je třeba postupovat při převodu patentu nebo dohody o udělení licence k používání patentovaného vynálezu.

Jednotná patentová ochrana

Podle návrhů z dnešního dne by se náklady na překlad a jiné činnosti související s patentovou ochranou výrazně snížily. Náklady na překlady pro evropský patent s jednotným účinkem v 25 členských státech byly po přechodnou dobu sníženy na méně než 2 500 EUR a v dlouhodobém horizontu až na 680 EUR.

Komise navrhuje, aby:

  • držitelé evropského patentu mohli u EPO žádat o jednotnou patentovou ochranu na území 25 členských států. Patent bude jejich vynálezům zajišťovat ve všech 25 zemích stejnou úroveň ochrany;

  • žádosti o patent mohly být podávány v jakémkoli jazyce, avšak EPO bude na základě svých současných pracovních postupů nadále přezkoumávat žádosti a udělovat patenty v angličtině, francouzštině a němčině (úředních jazycích EPO). Žadatelům se sídlem v EU, kteří předloží patentovou přihlášku v jiném jazyce než v jednom ze tří jazyků EPO, budou náklady na překlad do jednoho z těchto tří jazyků proplaceny. Nakonec se patentové nároky, které uvádějí rozsah patentové ochrany, vždy přeloží do zbývajících dvou úředních jazyků EPO;

  • po přechodnou dobu nejvýše 12 let byly evropské patenty s jednotným účinkem udělené v francouzštině nebo němčině překládány do angličtiny. Patenty udělené v angličtině se budou překládat do jednoho z úředních jazyků EU. Tyto překlady budou vyžadovány, dokud nebude k dispozici strojový překlad vysoké kvality, který by zajistil přístupnost patentových informací. Tyto dodatečné překlady vyhotovené během přechodného období budou přímo využity pro vývoj strojového překladu vysoké kvality.

Návrhy se netýkají procedurálních nákladů potřebných k udělení evropského patentu (tzv. náklady před udělením patentu).

Souvislosti

O návrhu Komise o jednotném patentu EU se jedná již více než deset let, jednání v Radě však uvízla na mrtvém bodě kvůli jazykovým pravidlům. Komise se pokusila situaci odblokovat svým návrhem požadavků pro překlady patentů EU z června 2010 (viz IP/10/870). Jelikož se však Rada nedokázala na použitelném režimu pro překlady jednomyslně shodnout, Komise přišla v prosinci 2010 s návrhem, který otevírá cestu k zavedení posílené spolupráce v této oblasti (IP/10/1714). Poté, co Evropský parlament 15. února 2011 vyjádřil svůj souhlas, Rada pro konkurenceschopnost přijala 10. března 2011 rozhodnutí, kterým se na území 25 zúčastněných členských států povoluje vytvoření jednotné patentové ochrany.

Podle Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU představuje posílená spolupráce poslední možnost, která umožňuje devíti či více členským státům pokročit v určité oblasti, pokud EU jako celek nedosáhne dohody v přiměřené lhůtě. Ostatní členské státy se mohou rozhodnout, že se připojí k takovému projektu, kdykoli před zahájením posílené spolupráce nebo po něm.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar