Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/470

Брюксел, 13 април 2011 г.

Комисията предлага единна патентна защита за стимулиране на научноизследователската дейност и иновациите

Европейската комисия внесе днес пакет от две законодателни предложения, които са част от представения също днес Законодателен акт за единния пазар (вж. IP/11/469) и са в съответствие с условията за засилено сътрудничество. Благодарение на тях дружествата и физическите лица ще могат да защитават изобретенията си чрез единен европейски патент, валиден в 25 държави-членки. Това ще намали съществено (до 80 %) средствата за получаване на патентна защита в ЕС, влaгани в превод и други подобни. Предложените регламенти определят условията за получаване на единна патентна защита, правните последици от нея и приложимите разпоредби във връзка с превода. Предстои проекторегламентите да бъдат разгледани от Съвета и Европейския парламент. Комисията се надява, че Испания и Италия, които все още не са се присъединили, ще се включат в засиленото сътрудничество.

„Целта на единната патентна защита е иновациите да станат по-евтини и лесни за предприятията и изобретателите в цяла Европа“ — заяви комисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние. „Тя ще доведе до значително намаляване на разходите и бюрокрацията и ще стимулира европейските иновации. Ще бъде достъпна за всички дружества в ЕС, независимо от мястото, на което са установени. Продължавам да се надявам, че всички държави-членки ще се включат своевременно в засиленото сътрудничество. Твърдо съм убеден, че без иновации е невъзможно да има устойчив икономически растеж, а иновации не може да има, без да е налице ефикасна защита на интелектуалната собственост.“

Патентите в Европа: текущо състояние

Сегашната европейска патентна система е много скъпа и сложна, особено на етапа, който следва издаването на патента. Всеобщо е мнението, че това възпрепятства иновациите в Европа. Европейското патентно ведомство (ЕПВ) — орган на междуправителствената Европейска патентна организация, в който участват 38 държави (27 държави-членки на ЕС и 11 други европейски държави), проучва заявленията за патентоване и отговаря за издаването на европейски патенти, ако са изпълнени съответните условия. За да бъде обаче този патент валиден в дадена държава-членка, изобретателят трябва да поиска неговото валидиране във всяка една от държавите, в които се изисква патентна защита. Този процес е свързан със значителни разходи за превод и администрация, които достигат близо 32 000 EUR, когато се изисква патентна защита в 27-те държави-членки на ЕС, в т.ч. 23 000 EUR само за хонорари за превод. В момента общият размер на разходите за получаване на патентна защита в 27 държави-членки, включително процедурните разходи, може да достигне 36 000 EUR. За сравнение средната цена за патентоване в САЩ е в размер на 1 850 EUR.

Освен това патентите се поддържат чрез плащане на годишна такса за подновяване във всяка държава; по същия начин трябва да се регистрира прехвърляне на патента или лицензионен договор за използване на патентованото изобретение.

Единна патентна защита

В днешните предложения се предвижда съществено намаление на средствата за патентна защита, влагани за превод и други подобни. В дългосрочен план размерът на разходите за превод на европейския патент в 25 държави-членки ще възлиза на 680 EUR, а по време на предвидения преходен период той ще бъде под 2 500 EUR.

Комисията излиза със следните предложения:

  • Притежателите на европейски патенти да могат да кандидатстват в ЕПВ за единна патентна защита на територията на 25 държави-членки. Патентът да гарантира на техните изобретения еднаква степен на защита във всичките 25 държави.

  • Да бъде възможно заявленията за патентоване да бъдат подавани на какъвто и да е език, като ЕПВ (в съответствие със сегашните си работни процедури) продължи да разглежда заявленията и да издава патенти на английски, френски или немски език (официалните за ведомството езици). Пребиваващи в ЕС заявители, които регистрират заявленията си за патентоване на език, различен от трите езика, с които работи ЕПВ, да получават обезщетение за разходите за превод на един от официалните за ведомството езици. И накрая, претенциите за патента, в които се определя обхватът на защитата, трябва да бъдат преведени на другите два езика на ЕПВ.

  • За максимален преходен период от 12 години единните европейски патенти, издавани на френски или немски език, да бъдат превеждани на английски. Тези, които се издават на английски език, ще трябва да бъдат превеждани на друг официален език на ЕС. Посочените преводи ще се изискват, докато се предостави възможност за висококачествен машинен превод, който ще осигури достъп до информацията за патентите. Допълнителните преводи, направени по време на преходния период, ще подпомогнат пряко работата по висококачествен машинен превод.

    Предложенията не се отнасят до разходите по процедурата за издаване на европейски патент, или т. нар. предхождащи издаването на патент разходи.

Контекст

Предложението на Комисията за единен патент на ЕС беше обсъждано повече от десет години, но не бе прието заради спънки в Съвета, свързани с езиковия режим. Комисията се опита да реши въпроса, като през 2010 г. внесе предложение относно изискванията за превод на патентите на ЕС (вж. IP/10/870). След като Съветът не успя да вземе единодушно решение за приложимия режим на превод, през декември 2010 г. Комисията внесе предложение, с което се дава зелена светлина за засилено сътрудничество в тази област (IP/10/1714). След като на 15 февруари Европейският парламент даде своето съгласие, на 10 март 2011 г. Съветът по конкурентоспособност прие решението за разрешаване на установяването на единната патентна защита на териториите на 25-те участващи държави-членки.

Съгласно Договора за ЕС и Договора за функционирането на ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави-членки да предприемат стъпки в определена област като крайна мярка, ако в разумен период от време в ЕС като цяло не бъде постигнато споразумение. Други държави-членки могат да решат да се присъединят на всеки етап преди или след началото на засиленото сътрудничество.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm

MEMO/11/240


Side Bar