Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/46

Bryssel den 19 januari 2011

EU allt närmare ett återvinningssamhälle men förbättringar behövs

EU-kommissionen offentliggör i dag en rapport om medlemsländernas förebyggande och återvinning av avfall. Den visar att vissa länder har gjort stora framsteg, men att EU fortfarande har en bit kvar till det långsiktiga målet att bli ett återvinningssamhälle där man undviker att producera avfall och använder avfallet som en resurs.

”Min gamla mobiltelefon innehåller guld, platina, palladium och koppar – råmaterial som det är brist på i Europa. Ett ton mobiltelefoner innehåller cirka 280 gram guld, 140 gram platina och palladium och 64 kg koppar. Det är inte avfall som vi ska gräva ned eller bränna utan en resurs som vi ska ta vara på. Vi menar allvar med att göra EU till en resurseffektiv ekonomi enligt Europa 2020-strategin. Det handlar inte bara om att minska den negativa miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser, utan också om att skapa jobb. Bara inom avfallsåtervinning kan en halv miljon nya jobb skapas”, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Mer tillväxt, mindre avfall

Rapporten visar att den totala avfallsgenereringen verkar öka (eller i bästa fall stabiliseras) i de flesta medlemsländer, dock i en lägre takt än den ekonomiska tillväxten. Under de senaste tio åren har genereringen av hushållsavfall stabiliserats på cirka 524 kg per person och år, trots att hushållens konsumtion har ökat med cirka 16 % under samma period. Man kan därför göra mer för att minska den absoluta avfallsgenereringen. Exempelvis slängs 25 % av all mat som köps av hushållen i EU. Runt 60 % av detta avfall skulle kunna undvikas, vilket skulle spara 500 euro per hushåll och år1.

Varierande resultat – stort utrymme för förbättringar

Det finns fortfarande stora skillnader mellan länderna. Andelen återvunnet material varierar mellan några få procent och 70 %. I vissa medlemsländer har man nästan upphört med deponering, i andra gräver man fortfarande ned 90 % av avfallet. Det finns alltså ett stort utrymme för förbättringar som går längre än EU:s lägst satta mål för insamling och återvinning. Man bör kombinera de ekonomiska och juridiska metoder som används i medlemsländerna med bäst resultat, däribland förbud mot deponier och att tillämpa principen om tillverkarens ansvar på ytterligare avfallsflöden i EU. Det krävs även en enhetligare produktdesign och avfallspolicy för att öka återvinningen. Om de ambitiösa målen för återvinning och förebyggande ska kunna uppfyllas krävs det att hela samhället deltar. I rapporten förespråkas därför kontinuerliga insatser för att förbättra deltagandet och höja kunskapsnivån hos allmänheten.

Bättre lagstiftning – korrekt genomförande

Cirka 20 % av alla överträdelser på miljöområdet handlar fortfarande om avfall. Aktuella händelser i Ungern och Italien visar att ett fullständigt genomförande av lagstiftningen om avfall krävs för att skydda miljön och människors hälsa.

Det nya ramdirektivet för avfall skulle ha införlivats i nationell lagstiftning senast den 12 december 2010, men i många EU-länder har detta ännu inte skett. Under en övergångsperiod på två år skulle medlemsländerna vidta åtgärder för att följa det nya direktivet. Hittills har dock endast ett fåtal länder informerat kommissionen om att lagstiftningen införts. Kommissionen övervakar situationen noga, och kommer vid behov att vidta åtgärder mot de länder som inte införlivar direktivet.

Tack vare konceptet ”livscykeltänkande” moderniseras och förenklas synen på avfall genom direktivet. Det införs också en bindande prioritetsordning för avfallshantering. Högst upp på listan är förebyggande, följt av återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning. Bortskaffande, exempelvis deponering, används endast som en sista utväg. Enligt direktivet ska medlemsländerna modernisera sina planer för avfallshantering och utarbeta program för förebyggande av avfall senast 2013. De måste också återvinna 50 % av hushållsavfallet och 70 % av bygg- och rivningsavfallet senast 2020.

Nästa steg

Kommissionen fortsätter att kontrollera om avfallslagstiftningen genomförs och efterlevs på nationell nivå, även det nya ramdirektivet för avfall. Man försöker också hjälpa medlemsländerna att utforma förebyggande strategier och planer. För att ytterligare konsolidera politiken om avfall kommer kommissionen att lägga fram fler förslag 2012, med konkreta åtgärder för att EU ska bli ett resurseffektivare återvinningssamhälle.

Läs mer

Rapporten och bilagorna, som innehåller detaljerade resultat för varje medlemsland, finns på http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm.

1 :

WRAP (Waste & Resources Action Programme), brittisk undersökning, november 2009.


Side Bar