Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/46

Bruselj, 19. januarja 2011

EU je na poti k „družbi recikliranja“, vendar je treba marsikaj izboljšati

Evropska komisija je danes objavila poročilo o uspešnosti držav članic pri preprečevanju in recikliranju odpadkov. To kaže, da so nekatere države članice odlično napredovale, vendar pa moramo vložiti še nekaj truda, da bi izpolnili dolgoročni cilj in postali „družba recikliranja“, to je družba, ki se ne le izogiba proizvodnji odpadkov, temveč te uporabi tudi kot vir.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Moj stari mobilni telefon vsebuje zlato, platino, paladij in baker, torej vse vire, ki jih v Evropi primanjkuje. Tona telefonskih slušalk bi vsebovala okrog 280 gramov zlata, 140 gramov platine in paladija ter približno 64 kilogramov bakra. Teh odpadkov ne smemo zakopati ali zažgati, temveč predstavljajo dragoceni vir. Resno si prizadevamo ustvariti z vidika virov učinkovito evropsko gospodarstvo, kot je zastavljeno v strategiji Evropa 2020. Pri tem ne gre le za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in emisij toplogrednih plinov, temveč za ustvarjenje novih delovnih mest; samo v sektorju za recikliranje odpadkov bi lahko odprli pol milijona novih delovnih mest.“

Večja rast, manj odpadkov

Poročilo kaže, da se v večini držav članic nastajanje odpadkov povečuje ali vsaj stabilizira, a vendar je gospodarska rast večja. V zadnjih desetih letih se je proizvodnja komunalnih odpadkov ustalila na okoli 524 kg letno na osebo, čeprav se je poraba v gospodinjstvih v istem obdobju povečala za okoli 16 %. Zato bi si morali bolj prizadevati za zmanjšanje absolutnega nastajanja odpadkov. Odvrže se na primer 25 % hrane, kupljene v evropskih gospodinjstvih. Preprečili bi lahko okoli 60 % teh odpadkov, s čimer bi vsako gospodinjstvo prihranilo 500 EUR letno1.

Nasprotujoči si rezultati – veliko manevrskega prostora za izpopolnitev

Med državami članicami obstajajo velike razlike: deleži recikliranja se gibljejo od nekaj malega odstotkov do 70 odstotkov. V nekaterih državah članicah je deponiranje dejansko izginilo, v drugih pa se 90 % odpadkov še vedno zakoplje v zemljo. To kaže na velik manevrski prostor za izpopolnitev minimalnih ciljev, ki si jih je EU zastavila na področju zbiranja in recikliranja. Treba je spodbuditi uporabo kombiniranih gospodarskih in pravnih instrumentov, ki jih uporabljajo najučinkovitejše države članice, vključno s prepovedjo deponiranja in z razširitvijo uporabo načela odgovornosti proizvajalca na druge tokove odpadkov v EU. Za nadaljnje pospeševanje recikliranja je potrebno več doslednosti med načrtovanjem izdelka in politikami ravnanja z odpadki. Ker je za uresničitev uspešnejšega recikliranja in preprečevanja odpadkov potrebno sodelovanje celotne družbe, poročilo vztraja, da se nadaljujejo stalna prizadevanja za izboljšanje udeležbe zainteresiranih strani in boljše ozaveščanje javnosti.

Boljša zakonodaja – učinkovito izvajanje

Več kot 20 % zadev v zvezi s kršitvijo okoljske zakonodaje je povezanih z ravnanjem z odpadki. Nedavni dogodki na Madžarskem in v Italiji so pokazali, da je popolno izvajanje zakonodaje o odpadkih bistveno za varovanje okolja in zdravja ljudi.

Nova okvirna direktiva o odpadkih, ki bi morala biti prenesena v notranje pravo do 12. decembra 2010, še vedno ni bila sprejeta v nacionalnih zakonodajah številnih držav članic EU. Države članice so imele na voljo dveletno prehodno obdobje, da sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev z novo direktivo. Vendar je do zdaj le malo držav Komisijo obvestilo o prenosu zakonodaje. Komisija pozorno spremlja dogajanje in bo po potrebi ukrepala proti državam članicam, ki ne bodo izvajale direktive.

Nova direktiva posodablja in poenostavlja naš pristop k politiki ravnanja z odpadki z načelom upoštevanja življenjskega cikla. Direktiva uvaja obvezno hierarhijo odpadkov in določa prednostni red ravnanja z odpadki. Na vrhu seznama je preprečevanje, sledi ponovna uporaba, recikliranje in drugi postopki predelave, pri čemer se odstranjevanje, kot je npr. odstranjevanje na odlagališčih, uporabi kot zadnji izhod. Direktiva države članice zavezuje, da do leta 2013 posodobijo svoje načrte ravnanja z odpadki in vzpostavijo programe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Do leta 2020 morajo tudi reciklirati 50 % komunalnih odpadkov ter 70 % gradbenih odpadkov in odpadkov, ki nastanejo pri rušenju objektov.

Naslednji ukrepi

Komisija bo še naprej spremljala izvajanje in izvrševanje zakonodaje s področja odpadkov na nacionalnih ravneh, vključno z zahtevami nove okvirne direktive o odpadkih. Prizadevala pa si bo tudi razvijati podporo državam članicam pri oblikovanju primernih strategij in politik. Za nadaljnje utrjevanje politik ravnanja z odpadki do leta 2012 bo Komisija pripravila nove predloge, vključno z določitvijo konkretnih ukrepov za približevanje z viri gospodarni evropski družbi recikliranja.

Dodatne informacije

Poročilo in njegova priloga, ki zajemata podrobne izsledke za vsako državo članico, sta na voljo na: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

1 :

Študija Waste & Resources Action Programme (WRAP)UK iz novembra 2009.


Side Bar