Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/46

V Bruseli 19. januára 2011

EÚ je na ceste k „recyklačnej spoločnosti“, no ešte stále existuje priestor na zlepšenie

Európska komisia dnes uverejnila správu o výkonnosti členských štátov v oblasti predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklácie. Zo správy vyplýva, že niektoré členské štáty dosiahli vynikajúci pokrok, no napriek tomu nás ešte stále čaká kus cesty, kým sa nám podarí dosiahnuť dlhodobý cieľ, t. j. vytvoriť tzv. recyklačnú spoločnosť, ktorá nielenže bude tvorbe odpadu predchádzať, ale ho bude využívať aj ako zdroj.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil: „Môj starý mobilný telefón obsahuje zlato, platinu, paládium a meď´. Všetko sú to zdroje, ktorých má Európa príliš málo. Tona takýchto telefónov by obsahovala okolo 280 gramov zlata, 140 gramov platiny a paládia a 140 gramov medi. Nejde o odpad, ktorý by sa mal zakopať či spáliť, ale naopak, ide o zdroj, ktorý by sme si mali ceniť. S premenou Európy na hospodárstvo účinne využívajúce zdroje, ako je vytýčené v stratégii Európa 2020, to myslíme vážne. Nejde pritom len o obmedzovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a znižovanie emisií skleníkových plynov, ale aj o tvorbu pracovných miest. Iba v samotnom odvetví recyklácie odpadu by sa mohlo vytvoriť pol milióna pracovných miest.“

Intenzívnejší rast – nižšia tvorba odpadu

Zo správy vyplýva, že vo väčšine členských štátov celková tvorba odpadu stúpa (alebo sa prinajlepšom stabilizuje), no pomalším tempom, ako je tempo hospodárskeho rastu. Za posledné desaťročie sa tvorba komunálneho odpadu stabilizovala na približnom množstve 524 kg na osobu ročne, zatiaľ čo spotreba domácností za rovnaké obdobie vzrástla približne o 16 %. Z toho vyplýva, že sa dá urobiť oveľa viac, aby sa znížila tvorba odpadu v absolútnych hodnotách. Napríklad 25 % potravín nakúpených domácnosťami v EÚ sa vyhodí. Vzniku približne 60 % tohto odpadu by sa dalo predísť, pričom každá domácnosť by tak ušetrila okolo 500 EUR ročne.1

Rozdielne výsledky – značný priestor na zlepšenie

Medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely. Miera recyklácie sa pohybuje od niekoľkých percent až do 70 %. Kým v niektorých členských štátoch skládkovanie odpadu prakticky vymizlo, v iných členských štátoch sa zakopáva do zeme viac ako 90 % odpadu. Z toho vyplýva, že je tu ešte veľký priestor na zlepšenie, ak chceme prekročiť súčasné minimálne ciele EÚ stanovené v oblasti zberu a recyklácie odpadu. Malo by sa podporovať zavádzanie kombinácie hospodárskych a právnych nástrojov používaných členskými štátmi s najlepšími výsledkami, a to vrátane takých nástrojov, akými sú zákazy skládok a uplatňovanie koncepcie zodpovednosti výrobcu na dodatočné toky odpadov v celej EÚ. Aby sa ešte viac podporila recyklácia odpadov, malo by dôjsť k lepšiemu zosúladeniu medzi koncepciou výrobkov a politikami v oblasti odpadov. Keďže dosiahnutie ambicióznych cieľov vytýčených v oblasti predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklácie si vyžaduje účasť celej spoločnosti, v správe sa kladie dôraz na to, aby sa neustále vyvíjalo úsilie o zlepšenie účasti zainteresovaných strán a zvýšenie povedomia verejnosti.

Lepšie právne predpisy – riadna implementácia

Prípady súvisiace s odpadom ešte stále predstavujú približne 20 % konaní vo veci porušenia environmentálnych právnych predpisov. Nedávne udalosti v Maďarsku a Taliansku ukázali, že z hľadiska ochrany životného prostredia a ľudského zdravia je absolútne nevyhnutné, aby sa plne implementovali právne predpisy v oblasti odpadov.

Nová rámcová smernica o odpade, ktorá mala byť transponovaná do 12. decembra 2010, sa v mnohých krajinách EÚ ešte stále nepreniesla do vnútroštátnych právnych predpisov. Členské štáty disponovali prechodným obdobím dvoch rokov na to, aby zaviedli nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie súladu s novou smernicou, no doteraz iba zopár členských štátov informovalo Komisiu o jej transpozícii do vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia pozorne sleduje vývoj situácie a v prípade potreby podnikne kroky voči tým členským štátom, ktoré smernicu neimplementujú.

Novou smernicou sa modernizuje a zjednodušuje náš prístup k odpadovej politike, ktorý sa opiera o koncepciu životného cyklu výrobkov. Smernicou sa zavádza záväzná hierarchia odpadov, v ktorej sa vymedzuje poradie dôležitosti pri nakladaní s odpadom. Na prvom mieste stojí predchádzanie vzniku odpadu a po ňom nasleduje opätovné použitie, recyklácia a iné zhodnocovanie odpadu, pričom zneškodňovanie odpadu formou skládok sa uvádza ako posledná možnosť. Smernicou sa členským štátom ukladá povinnosť, aby zmodernizovali svoje plány nakladania s odpadom a pripravili programy na predchádzanie vzniku odpadov do roku 2013. Okrem toho musia do roku 2020 zabezpečiť, aby sa recyklovalo 50 % ich komunálneho odpadu a 70 % ich stavebného a demolačného odpadu.

Ďalšie kroky

Komisia bude aj naďalej sledovať implementáciu a presadzovanie právnych predpisov o odpade na úrovni jednotlivých členských štátov vrátane požiadaviek novej rámcovej smernice o odpade, no súčasne sa bude snažiť aj o poskytnutie pomoci členským štátom pri vypracovávaní náležitých stratégií a politík. V záujme ďalšej konsolidácie svojich politík v oblasti odpadu Komisia predloží v roku 2012 ďalšie návrhy, v ktorých okrem iného stanoví konkrétne kroky, ktoré prijme, aby sa priblížila k svojmu cieľu, t. j. k vytvoreniu tzv. európskej recyklačnej spoločnosti efektívne využívajúcej zdroje.

Ďalšie informácie

Správa a jej príloha, ktorá obsahuje podrobné výsledky za jednotlivé členské štáty, je dostupná na: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

1 :

Štúdia Waste & Resources Action Programme (WRAP, Akčný program týkajúci sa odpadov a zdrojov) vykonaná v Spojenom kráľovstve v novembri 2009


Side Bar