Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/46

Bruxelles, den 19. januar 2011

EU er ved at udvikle sig til et "genbrugssamfund", men der er et stykke vej endnu

Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag en rapport om medlemsstaternes resultater inden for forebyggelse og genbrug af affald. Rapporten viser, at nogle medlemsstater har gjort store fremskridt, men at der stadig er et stykke vej til at blive et "genbrugssamfund" - dvs. et samfund, som ikke blot undgår at producere affald, men også bruger sit affald som en ressource.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Min gamle mobiltelefon indeholder guld, platin, palladium og kobber: Det er alt sammen ressourcer, som vi har for lidt af i EU. Et ton af disse mobiltelefoner ville indeholde ca. 280 gram guld, 140 gram platin og palladium og 140 pund kobber. Det er affald, som vi ikke bør grave ned eller brænde af; det er en ressource, som vi bør respektere. Vi er fast besluttet på at gøre EU til en "ressourceeffektiv økonomi", som det er beskrevet i Europa 2020-strategien. Det drejer sig ikke kun om at mindske de negative miljøvirkninger og drivhusgasudledningerne; det vil også skabe beskæftigelse. Alene i affaldsgenbrugssektoren kan der skabes en halv million arbejdspladser."

Mere vækst, mindre affald

Rapporten viser, at affaldsproduktionen som helhed synes at være stigende (eller i bedste fald stabiliseret) i de fleste medlemsstater, men tilvækstraten er lavere end den økonomiske vækstrate. Over de seneste 10 år er den kommunale affaldsproduktion stabiliseret på ca. 524 kg pr. person årligt, til trods for, at husholdningernes forbrug er øget med ca. 16 % i samme periode. Der kan derfor gøres mere for at nedbringe den samlede affaldsproduktion. F.eks. smider EU-husholdninger 25 % af den mad, de køber, ud. Næsten 60 % af dette spild kunne undgås og spare hver husholdning 500 EUR årligt1.

Store forskelle – betydeligt forbedringspotentiale

Der er store forskelle fra den ene medlemsstat til den anden. Genbrugsraterne varierer fra et par procent op til 70 %. I nogle lande foregår der nærmest ingen deponering på lossepladser, i andre begraves over 90 % af affaldet stadig i jorden. Det viser, at der er et betydeligt forbedringspotentiale, som går ud over de aktuelle EU-mindstemål for indsamling og genbrug. Indførelsen af en kombination af de økonomiske og juridiske instrumenter, som anvendes af medlemsstaterne med de bedste resultater, bør fremmes, herunder forbud mod deponering på lossepladser og anvendelse af producentansvarskonceptet på yderligere affaldsstrømme i hele EU. Hvis genbruget skal øges væsentligt, er der behov for en bedre sammenhæng mellem produktdesign og affaldspolitikker. Det kræver en indsats fra samfundet som helhed at opfylde ambitiøse genbrugs- og forebyggelsesmål, og derfor lægger rapporten vægt på, at der hele tiden sættes ind for at forbedre interesseparternes deltagelse og bevidstgøre offentligheden.

Bedre lovgivning – korrekt gennemførelse

Sager om affald udgør stadig ca. 20 % af alle overtrædelsessager på miljøområdet. Som det fremgår af de seneste begivenheder i Ungarn og Italien, er en fuldstændig gennemførelse af affaldslovgivningen en forudsætning for at beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Det nye rammedirektiv om affald, som skulle have været gennemført pr. 12. december 2010, er stadig ikke gennemført i national lovgivning i en række medlemsstater. Medlemsstaterne har haft en overgangsperiode på to år til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at overholde direktivets bestemmelser. Indtil videre er der dog kun et lille antal lande, der har underrettet Kommissionen om gennemførelsen i national lovgivning. Kommissionen følger situationen nøje og vil om nødvendigt indlede procedurer mod de EU-lande, som ikke sørger for at gennemføre direktivet.

Det nye direktiv moderniserer og forenkler vores tilgang til affaldspolitikken ved at tage udgangspunkt i "livscyklustankegangen". Direktivet indfører et bindende affaldshierarki ved at fastlægge prioriteter for affaldsbehandlingen. Topprioriteten er at forebygge, at der produceres affald, fulgt af genbrug, genanvendelse og andre genvindingsaktiviteter, og med bortskaffelse, som f.eks. deponering på lossepladser, som absolut sidste mulighed. Direktivet pålægger medlemsstaterne at modernisere deres affaldsforvaltningsplaner og at etablere affaldsforebyggelsesprogrammer senest 2013. De skal også genanvende 50 % af deres kommunale affald og 70 % af deres bygnings- og nedrivningsaffald senest 2020.

Vejen frem

Kommissionen vil fortsat følge gennemførelsen og håndhævelsen af affaldslovgivning i de enkelte lande, herunder også af kravene i det nye rammedirektiv om affald. Men den vil søge at understøtte medlemsstaterne ved at udforme passende strategier og politikker på et højere niveau. Kommissionen vil med sigte på at konsolidere affaldspolitikken fremsætte yderligere forslag i 2012 og beskrive konkrete tiltag, som vil blive gennemført, for at bringe EU nærmere målet at være et ressourceeffektivt genbrugssamfund.

Yderligere oplysninger

Rapporten og bilaget dertil, som indeholder mere detaljerede oplysninger for hver medlemsstat, findes her: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm

1 :

Waste & Resources Action Programme (WRAP) (affalds- og ressourcehandlingsprogram), britisk undersøgelse, november 2009


Side Bar