Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/46

Брюксел, 19 януари 2011 г.

Европейският съюз е на път към „рециклиращото общество“, но не всички възможности за напредък са изчерпани

Днес Европейската комисия публикува доклад относно постиженията на държавите-членки в предотвратяването на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране. Той показва, че някои държави-членки са отбелязали забележителен напредък, но все още сме доста отдалечени от постигането на дългосрочната цел да се превърнем в „рециклиращо общество“ — общество, което не само избягва да произвежда отпадъци, но и ги използва като ресурс.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Моят стар мобилен телефон съдържа злато, платина, паладий и мед: находищата на всички тези елементи са твърде оскъдни в Европа. Един тон от тези портативни апарати съдържа около 280 грама злато, 140 грама платина и паладий, както и 70 кг мед. Това не са отпадъци, които следва да заровим или изгорим; това е ресурс, на който следва да обърнем внимание. Имаме сериозното намерение да превърнем Европа в „икономика с ефикасно използване на ресурсите“, както е определено в стратегията „Европа 2020“. Целта е не само да се намалят отрицателните въздействия върху околната среда и емисиите на парникови газове, но и да се създадат нови работни места; само в сектора на рециклиране на отпадъците могат да се създадат половин милион работни места.“

По-голям растеж, по-малко отпадъци

Докладът показва, че в повечето държави-членки генерирането на отпадъци изглежда се увеличава (или в най-добрия случай остава на същото равнище), но с по-нисък темп отколкото икономическия растеж. През последните 10 години генерирането на битови отпадъци се стабилизира на около 524 кг за лице годишно, макар че през същия период потреблението на домакинствата нарасна с около 16 %. Следователно може да се направи повече за намаляване в абсолютно изражение на количеството генерирани отпадъци. Например 25 % от храните, закупувани от домакинствата в ЕС, се изхвърлят. Приблизително 60 % от тези отпадъци могат да бъдат избегнати, като по този начин всяко домакинство би спестило около 500 евро годишно1.

Силно различаващи се резултати и голям потенциал за напредък

Съществуват големи различия между държавите-членки. Степента на рециклиране се движи от няколко процента до 70 %. В някои държави-членки почти не се прилага повече депониране на отпадъците, докато в други над 90 % от отпадъците все още се заравят в земята. Това показва, че съществува значителен потенциал за напредък свръх сегашните минимални цели на ЕС за събиране и рециклиране на отпадъците. Следва да се насърчава въвеждането на комбинация от икономически и правни инструменти, използвани от постигналите най-добри резултати държави-членки, включително забрани за депониране и прилагане на концепцията за отговорността на производителя спрямо потоците по отношение на по-голям набор от видове отпадъци в целия ЕС. За по-нататъшно стимулиране на рециклирането е необходимо подобрено съгласуване между проектирането на продуктите и политиките относно отпадъците. Тъй като за постигането на амбициозните цели за рециклиране и предотвратяване на отпадъци е нужно участието на обществото като цяло, в доклада се настоява за непрекъснати усилия за увеличено участие на заинтересованите страни и за повишаване на информираността на населението.

Подобрено законодателство и неговото правилно прилагане

На отпадъците все още се падат около 20 % от всички случаи на нарушаване на законодателството за опазване на околната среда. Както показаха неотдавнашни събития в Унгария и Италия, цялостното прилагане на законодателството относно отпадъците е жизнено важно за защита на околната среда и на човешкото здраве.

Новата Рамкова директива за отпадъците трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 12 декември 2010 г., но много държави-членки все още не са направили това. Държавите-членки разполагат с преходен период от две години за въвеждане на необходимите мерки за съответствие с новата директива. Но досега малко от тях са информирали Комисията за транспонирането на новото законодателство. Комисията внимателно следи положението и при необходимост ще предприеме мерки срещу тези държави-членки, които все още не прилагат директивата.

С новата директива се осъвременява и опростява нашият подход към политиката относно отпадъците въз основа на концепцията за „мислене с оглед на цялостния жизнен цикъл“. С директивата се въвежда задължителна йерархична последователност по отношение на отпадъците, определяща приоритетния ред на различните видове третиране на отпадъците. С най-голям приоритет е предотвратяването на генерирането на отпадъци, следвано от повторната употреба, рециклирането и други действия за оползотворяване, а обезвреждането например чрез депониране се използва само в краен случай. С директивата държавите-членки се задължават до 2013 г. да осъвременят своите планове за управление на отпадъците и да въведат програми за предотвратяването на някои отпадъци. До 2020 г. те трябва също така да постигнат рециклиране на 50 % от своите битови отпадъци и на 70 % от отпадъците от строителството и от разрушаване.

Следващи стъпки

Комисията ще продължи да наблюдава въвеждането и прилагането на национално равнище на законодателство относно отпадъците, включително изискванията на новата Рамкова директива за отпадъците. Но тя ще се стреми също така да развива подкрепата си за държавите-членки по отношение на разработването на подходящи стратегии и политики нагоре по веригата. За по-нататъшно укрепване на своите политики относно отпадъците, Комисията ще направи допълнителни предложения през 2012 г., включително определяне на конкретните действия, които ще предприеме тя за доближаване на ЕС до целта за „рециклиращото общество с ефикасно използване на ресурсите“.

Допълнителна информация

Докладът и приложението към него, което съдържа подробни резултати за отделните държави-членки, е на разположение в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm.

1 :

Проучване по линия на Програмата за действия относно отпадъците и ресурсите (Waste & Resources Action Programme — WRAP) в Обединеното кралство, ноември2009 г.


Side Bar