Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Bryssel den 13 april 2011

12 arbetsområden för den inre marknaden år 2012: tillsammans för förnyad tillväxt

Den inre marknaden är Europeiska unionens hjärta och viktigaste ekonomiska motor. Den är också vårt främsta trumfkort mot den nuvarande ekonomiska krisen. Dess tillväxtpotential har inte utnyttjats fullt ut, även om framsteg har gjorts sedan den skapades 1992. Den måste nu gå in i en ny etapp för att lägga grunden till en ny, grönare och mer social tillväxt. Med den inre marknadsakt som kommissionen i dag antagit ska arbete på tolv områden inledas, för en ny satsning på inre marknaden år 2012. Dessa tolv hävstänger för tillväxt, konkurrenskraft och sociala framsteg handlar om allt från de arbetandes rörlighet, finansieringen av små och medelstora företag, till konsumentskydd, över IT, skatter och de transeuropeiska näten. De syftar till att förenkla livet för alla aktörer på den inre marknaden: företag, medborgare, konsumenter och arbetande (se IP/10/1390).

Jose Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, har framhållit: ”Den inre marknaden är motorn för vår ekonomiska utveckling och vårt välstånd. Den är mer än någonsin vårt främsta trumfkort mot krisen. De 12 arbetsområden som vi i dag tar itu med kommer att kunna ge den en stark stimulans, till nytta för företagen, de arbetande och konsumenterna. Vårt mål är: en ännu starkare inre marknad år 2012!”.

”Dagens förslag är ett samordnat svar på den inre marknadens brister, med en hållbar och social tillväxtmodell som inriktning. Kommissionen uppmanar alla berörda aktörer, i första hand medlemsstaterna och Europaparlamentet, att ta till sig denna handlingsplan och snabbt godkänna de tolv nyckelinsatserna senast 2012. Det skulle ge större utrymme för aktörernas initiativ på den inre marknaden så de kan ta tillvara alla möjligheter som detta erbjuder”. Så säger Michel Barnier, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden.

Vilka är de 12 hävstängerna?

Under fyra månaders offentlig debatt har förslag samlats upp (drygt 850). På grundval av dessa och de Europeiska institutionernas yttranden och slutsatser har kommissionen identifierat 12 hävstänger som kan stimulera tillväxten och stärka medborgarnas förtroende. Till varje hävstång hör ett nyckelinitiativ som kommissionen förbinder sig att lägga fram förslag om under de kommande månaderna. Målet är att Europaparlamentet och rådet når en slutlig överenskommelse före slutet av 2012. Varje hävstång handlar också om andra, lika viktiga förslag, som för sitt genomförande bör utnyttja nyckelinitiativet som drivkraft. Ibland kommer detta att ske parallellt och ibland något långsammare.

1. Små och medelstora företags tillgång till finansiering

Detta är en central hävstång för mer än 20 miljoner små och medelstora företag, som i brist på finansiering ofta har svårt att anställa, lansera nya produkter eller stärka sin infrastruktur. Det bör därför skapas gemensamma regler för riskkapitalfonder, så att fonder etablerade i en medlemsstat kan investera i alla andra medlemsstater och erbjuda innovativa små och medelstora företag både medel och nödvändig sakkunskap till attraktiv kostnad.

2. De arbetandes rörlighet på den inre marknaden

År 2009 arbetade 5,8 miljoner européer i en annan medlemsstat, vilket motsvarar 2,5 % av unionens aktiva befolkning. Ökad rörlighet för kvalificerad arbetskraft skulle göra EU-ekonomin mer konkurrenskraftig. Detta är särskilt angeläget, eftersom många högt kvalificerade arbeten inte kan besättas. De juridiska hinder bör avlägsnas som fortfarande hindrar européer att arbeta där de vill. Vi vill därför modernisera och förenkla reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer, se över reglerade yrken och stärka förtroendet och samarbetet mellan medlemsstaterna, bland annat genom en europeisk yrkesförteckning.

3. Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter är lika viktiga som råvaror eller industrin: 44–75 % av EU-företagens resurser handlar om dessa. Det är en stor konkurrensfördel för unionen. För EU:s konkurrenskraft är det alltså viktigt att skydda uppfinningar genom patent. För de flesta medlemsstater är målet här att utfärda de första enhetliga patenten år 2013. Vi lägger i dag även fram förslag om detta. (se IP/11/470 och MEMO/11/240 av den 13 april).

4. Konsumenter är aktörer på den inre marknaden

För att kunna stärka konsumenternas förtroende på den inre marknaden måste deras rättigheter tryggas. Detta kan bland annat ske genom att utveckla alternativ tvistlösning och införa andra möjligheter till överklagande än rättsliga. Konsumenterna skulle på så vis erbjudas en enklare, snabbare och billigare lösning. Detta är viktigt för näthandeln, för om konsumenterna fick ökat förtroende för den gränsöverskridande näthandeln skulle detta innebära en ekonomisk vinst på uppskattningsvis 2,5 miljarder euro.

5. Tjänstesektorn: ökad standardisering

Tjänstesektorn är motorn för skapandet av nya jobb i Europa: Där tillväxten i EU i genomsnitt var 2,1 % per år under perioden 1998–2008, hade tjänstesektorn en genomsnittlig tillväxt på 2,8 % per år. Inom denna sektor ökade sysselsättningen med 2 % per år, jämfört med 1 % för ekonomin som helhet. För att göra detta trumfkort ännu starkare föreslår kommissionen att lagstiftningen om Europeiska standardiseringssystemet ändras och utvidgas till tjänstesektorn och att standardiseringsförfarandena görs mer effektiva, ändamålsenliga och omfattande.

6. Starkare transeuropeiska nät

Transportnät, energinät och elektronisk kommunikation är den inre marknadens ryggrad. För personer, varor, olika energislag och data är infrastrukturer med god prestanda bra för snabba kommunikationer till rimlig kostnad. Kommissionen kommer att anta rättsakter om infrastrukturerna för energi och transporter, för att fastställa strategiska projekt av EU-intresse.

7. Den digitala inre marknaden

Förtroendet för elektroniska transaktioner måste ovillkorligen stärkas för att en digital inre marknad ska kunna utvecklas som medborgare, företag och förvaltningar kan dra full nytta av. För säker elektronisk kommunikation utan hinder behöver det i EU dels en lagstiftning om ömsesidigt erkännande av e-identifiering och e-autentisering inom hela EU, dels en ändring av direktivet om elektronisk signatur.

8. Socialt entreprenörskap

Vissa företag väljer att utöver lönsamheten även ha mål av allmänt intresse och verka för social, etisk eller miljömässig utveckling. Denna sektor kan skapa tillväxt och sysselsättning. Som stimulans bör den fullt ut kunna utnyttja den formidabla finansiella hävstång som europeisk kapitalförvaltning utgör. Vi föreslår ett EU-ramverk för solidariska investeringsfonder, för att sprida de befintliga nationella initiativens effekter och låta dessa fonder åtnjuta den inre marknadens möjligheter.

9. Skattesystemen

Unionens skatteregler motsvarar inte längre detta sekels verklighet på den inre marknaden, inte heller den hållbara utvecklingens krav. De främjar inte i tillräcklig omfattning energisparande eller miljövänlig praxis. I dag föreslår vi därför en ändring av energiskattedirektivet för en enhetlig behandling av olika energislag så att produkternas energiinnehåll kan beaktas bättre liksom deras utsläpp av CO2. (se IP/11/468 och MEMO/11/238).

10. Mer social sammanhållning på den inre marknaden

För att stärka den sociala sammanhållningen i EU ska kommissionen lägga fram ett lagförslag för att förbättra tillämpningen av direktivet om ”utstationering av arbetstagare”. Syftet är att förebygga och beivra varje överträdelser av reglerna. Den ska också föreslå att hävdandet av de grundläggande sociala rättigheterna klargörs i samband med hävdandet av de ekonomiska friheterna.

11. Företagens regelmiljö

Alltför ofta uppfattar företagen den inre marknaden som begränsande och ser inte dess möjligheter. Deras vardag måste förenklas genom att regler och administrativa bördor minskas. För att uppnå detta föreslår kommissionen därför att direktiven om redovisningsstandarderna förenklas vad gäller skyldigheterna om ekonomisk information. Den föreslår också att de administrativa bördorna minskas, särskilt de som drabbar små och medelstora företag.

12. Offentlig upphandling

De offentliga myndigheternas utgifter står för cirka 18 % av EU:s BNP vad gäller varor, tjänster och arbeten. Dessa offentliga utgifter är en viktig hävstång för tillväxten. Genom både europeisk och nationell lagstiftning har offentlig upphandling öppnats upp för ”lojal konkurrens”, vilket medfört att medborgarna erbjuds bättre kvalitet till bättre pris. Kommissionen föreslår att denna rättsliga ram moderniseras för att få en mer balanserad politik som främjar en efterfrågan på varor och tjänster som är miljövänlig, socialt ansvarstagande och innovativ. Den ska göra anbudsförfarandena enklare och flexiblare för myndigheterna och göra att små och medelstora företag får lättare tillträde.

Vad blir nästa steg?

I slutet av 2012 ska kommissionen granska hur den aktuella handlingsplanen framskridit och lägga fram sitt program för nästa etapp. Övervägandena kommer att inspireras av en stor ekonomisk studie, vars resultat ska göra det möjligt att kartlägga outnyttjade tillväxtnischer peka ut nya hävstänger för tillväxten.

Ytterligare information:

MEMO/11/239

Michel Barniers hemsida:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Den inre marknadsakten (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_fr.htm


Side Bar