Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Bruselj, 13. aprila 2011

12 delovišč za enotni trg do leta 2012: skupaj za novo rast

Enotni trg ostaja osrednji in glavni gospodarski vzvod Evropske unije. Ostaja tudi naš najboljši pripomoček za odzivanje na sedanjo gospodarsko krizo. Njegov potencial rasti kljub napredku po njegovi vzpostavitvi leta 1992 še ni polno izkoriščen. Enotni trg mora torej narediti še korak dlje in postaviti temelje za novo rast, ki bo bolj zelena in vključujoča. Cilj Akta za enotni trg, ki ga je Komisija sprejela danes, je odprtje dvanajstih delovišč za ponovni zagon enotnega trga do leta 2012. Teh dvanajst vzvodov rasti, konkurenčnosti in socialnega napredka obsega mobilnost delavcev, financiranje za mala in srednja podjetja (MSP), varstvo potrošnikov, digitalne vsebine, davčno ureditev in vseevropska omrežja. Njihov cilj je olajšati življenje vem akterjem na enotnem trgu: podjetjem, državljanom, potrošnikom in delavcem (glej IP/10/1390).

Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je izjavil: Enotni trg je bil vedno gonilo našega gospodarskega razvoja in naše blaginje. Bolj kot kdaj koli je naš najboljši pripomoček za soočenje s krizo. Teh 12 delovišč, ki jih odpiramo danes, mu bo omogočilo odločilni ponovni zagon v korist podjetij, delavcev in potrošnikov. Naš cilj je močnejši enotni trg leta 2012!“

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dodal: „Današnji predlog prinaša usklajen odgovor na pomanjkljivosti notranjega trga za dosego modela trajne in vključujoče rasti. Komisija poziva vse zadevne akterje, zlasti države članice in Evropski parlament, da osvojijo ta akcijski načrt s hitrim sprejetjem dvanajstih ključnih ukrepov do leta 2012. Pobude akterjev enotnega trga imele več možnosti za uspešno polno koriščenje priložnosti, ki jih prinaša enotni trg.“

Katerih 12 vzvodov je to?

Komisija je na podlagi prispevkov, zbranih v štirih mesecih javnih razprav (bilo jih je več kot 850), ter mnenj in sklepov evropskih institucij določila 12 vzvodov za spodbuditev rasti in okrepitev zaupanja državljanov. Vsak vzvod spremlja vodilna pobuda, v zvezi s katero bo Komisija predložila predloge v prihodnjih mesecih s ciljem, da jih Evropski parlament in Svet potrdita pred koncem leta 2012. Vsak vzvod vsebuje tudi druge enako pomembne predloge, ki naj bi izkoristili dinamiko vodilne pobude ter se razvijali hkrati ali pa nekoliko počasneje.

1. Dostop do financiranja za MSP

To je ključni vzvod za več kot 20 milijonov evropskih malih in srednjih podjetij (MSP), ki zaradi pomanjkanja financiranja pogosto težko zaposlujejo, uvajajo nove izdelke ali krepijo svojo infrastrukturo. Gre torej za uvedbo skupnega statuta skladov tveganega kapitala, ki bo skladom, ustanovljenim v eni državi članici, omogočil naložbe v kateri koli drugi državi članici, s čimer bo inovativnim MSP zagotovil sredstva s potrebnim strokovnim znanjem in po ugodni ceni.

2. Mobilnost delavcev na enotnem trgu

Leta 2009 je 5,8 milijona Evropejcev delalo v drugi državi članici, kar je 2,5 % aktivnega prebivalstva Unije. Povečana mobilnost kvalificirane delovne sile bo evropskemu gospodarstvu omogočila večjo konkurenčnost. To je toliko bolj nujno, ker številna delovna mesta, ki zahtevajo visoke kvalifikacije, niso zasedena. Za odstranitev pravnih ovir, ki Evropejcem še vedno preprečujejo, da bi delali tam, kjer si želijo, smo se odločili posodobiti pravila priznavanja poklicnih kvalifikacij s poenostavitvijo postopkov, ponovnim pregledom področja reguliranih poklicev ter krepitvijo zaupanja in sodelovanja med državami članicami, zlasti s pomočjo evropske poklicne izkaznice.

3. Pravice intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina je enako pomembna kot surovine ali industrijske zmogljivosti: od 44 % do 75 % virov evropskih podjetij je povezanih z intelektualno lastnino. To je velika primerjalna prednost Unije. Za evropsko konkurenčnost je torej ključna uvedba enotnega patentnega varstva za kar največje število držav članic s ciljem izdaje prvih enotnih patentov v letu 2013. Že zdaj pripravljamo predloge v to smer (glej IP/11/470 in MEMO/11/240 z dne 13. aprila).

4. Potrošniki – akterji na enotnem trgu

Če želimo povečati zaupanje potrošnikov na enotnem trgu, jim je treba zagotoviti njihove pravice. To je zlasti možno doseči z vzpostavitvijo alternativnih načinov reševanja sporov in uvedbo pritožbenih izvensodnih postopkov. Tako bodo imeli potrošniki na voljo enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo rešitev. To je bistveno za spletno trgovino, pri kateri bi večje zaupanje potrošnikov v čezmejno elektronsko trgovino prineslo gospodarski dobiček v višini 2,5 milijarde evrov.

5. Storitve: okrepitev standardizacije

Storitve so gonilo ustvarjanja delovnih mest v Evropi: medtem ko je bila v obdobju 1998–2008 povprečna letna rast v EU 2,1 % letno, je bila v storitvenem sektorju 2,8 %. Zaposlovanje se je v tem sektorju povečalo za 2 % letno v primerjavi z 1 % v celotnem gospodarstvu. Komisija zato predlaga pregled zakonodaje o evropskem sistemu standardizacije za njegovo razširitev v sektor storitev in zagotavljanje bolj učinkovitih, uspešnih in vključujočih postopkov standardizacije.

6. Močnejša vseevropska omrežja

Prometna, energetska in elektronska komunikacijska omrežja so hrbtenica enotnega trga. Učinkovite infrastrukture omogočajo hitrejše in cenejše prosto gibanje oseb, blaga, različne energije in podatkov. Komisija bo sprejela zakonodajo o energetski in prometni infrastrukturi za določitev strateških projektov evropskega interesa.

7. Enotni digitalni trg

Okrepitev zaupanja v elektronske transakcije je osnovni pogoj za razvoj enotnega digitalnega trga, od katerega bodo imeli polno korist državljani, podjetja in uprave. Evropa potrebuje zakonodajo, ki zagotavlja vzajemno priznavanje in e-avtentifikacijo na njenem celotnem ozemlju, ter pregled direktive o elektronskem podpisu za varno in nemoteno sodelovanje po elektronski poti.

8. Socialno podjetništvo

Nekatera podjetja se poleg legitimnega cilja finančnega dobička odločijo tudi za doseganje ciljev splošnega interesa ter družbenega, moralnega ali okoljskega razvoja. Ta sektor je ustvarja rast in delovna mesta. Za njegovo okrepitev bi bilo treba polno izkoristiti odličen finančni vzvod, ki je evropska industrija upravljanja sredstev. Predlagali bomo evropski okvir za solidarnostne naložbene sklade za povečanje učinka obstoječih nacionalnih pobud, s čimer bi tem skladom omogočili dostop do priložnosti na enotnem trgu.

9. Davčna ureditev

Davčna zakonodaja v EU zaostaja za realnostjo enotnega trga 21. stoletja in izzivi trajnostnega razvoja. Ne spodbuja dovolj najgospodarnejših praks na področju energetike ali tistih, ki najbolj upoštevajo okoljske zahteve. Zato danes predlagamo tudi pregled direktive o obdavčenju energije za zagotovitev usklajene obravnave različnih virov energije, da bi se bolje upoštevala energijska vsebnost izdelkov in njihove emisije CO2 (glej IP/11/468 in MEMO/11/238).

10. Povečanje socialne kohezije na enotnem trgu

Komisija bo za okrepitev socialne kohezije v Evropi pripravila zakonodajni predlog, namenjen krepitvi uporabe direktive o napotitvi delavcev za preprečevanje in kaznovanje vsake zlorabe pravil. Prav tako bo predlagala pojasnitev izvajanja temeljnih socialnih pravic v okviru izvajanja gospodarskih svoboščin.

11. Regulativni okvir podjetij

Podjetja prepogosto vidijo enotni trg kot območje omejitev in ne kot območje priložnosti. Treba jim je olajšati življenje z zmanjšanjem regulativnih in upravnih omejitev. Komisija zato predlaga poenostavitev direktiv o računovodskih pravilih v zvezi z obveznostmi finančnega poročanja in zmanjšanje upravnih ovir, zlasti tistih, ki bremenijo MSP.

12. Javna naročila

Javni organi porabijo okrog 18 % BDP Evropske unije za blago, storitve in javne gradnje. Ta javna poraba je ključni vzvod rasti. Evropska in nacionalne zakonodaje so odprle javna naročila lojalni konkurenci, kar državljanom zagotavlja boljšo kakovost po ugodnejši ceni.Komisija predlaga posodobitev zakonodajnega okvira za uravnoteženo politiko, ki podpira povpraševanje po blagu in storitvah, ki so prijazni do okolja, socialno odgovorni in inovativni, da se naročnikom omogočijo enostavnejši in prožnejši postopki ter MSP zagotovi lažji dostop.

Kateri so naslednji koraki?

Komisija bo konec leta 2012 pregledala stanje napredka sedanjega akcijskega načrta in predstavila svoj program za naslednjo fazo. Razmisleki bodo temeljili na veliki ekonomski študiji, katere rezultati bi morali omogočiti opredelitev niš, v katerih so še neizkoriščene možnosti za rast, in po potrebi vzpostavitev novih vzvodov za rast.

Več informacij:

MEMO/11/239

Domača spletna stran Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Akt za enotni trg (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sl.htm


Side Bar