Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

V Bruseli 13. apríla 2011

Dvanásť opatrení v prospech jednotného trhu v roku 2012: spoločnými silami smerom k novému rastu

Jednotný trh zostáva jadrom a hlavnou hybnou silou ekonomiky Európskej únie. Predstavuje aj naďalej náš najlepší prostriedok, akým možno reagovať na terajšiu hospodársku krízu. Napriek pokroku dosiahnutému od jeho vytvorenia v roku 1992 sa však ešte nepodarilo v plnej miere využiť jeho potenciál rastu. Mala by sa preto začať ďalšia etapa jednotného trhu, aby sa položili základy nového rastu, ktorý by bol ekologickejší a inkluzívnejší. Aktom o jednotnom trhu, ktorý dnes prijala Európska komisia, sa zavedie dvanásť opatrení na oživenie jednotného trhu v roku 2012. Týchto dvanásť hybných pák na podporu rastu, konkurencieschopnosti a sociálneho pokroku sa týka oblastí siahajúcich od mobility pracovníkov, financovania MSP až po ochranu spotrebiteľov a zahŕňa aj digitálny obsah, zdaňovanie a transeurópske siete. Má sa nimi uľahčiť život všetkým účastníkom jednotného trhu: podnikom, občanom, spotrebiteľom aj pracovníkom (pozri IP/10/1390).

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso uviedol: „Jednotný trh bol vždy hybnou silou nášho hospodárskeho rozvoja a našej prosperity. V období krízy, ktorej práve čelíme, je viac ako kedykoľvek predtým našou najväčšou oporou. Prostredníctvom spomínaných 12 opatrení, ktoré dnes zavádzame, mu dodáme rozhodujúci podnet v prospech podnikov, pracovníkov a spotrebiteľov. Naším cieľom je silnejší jednotný trh v roku 2012!“

Európsky komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier dodal: „Dnešný návrh je ucelenou reakciou na nedostatky jednotného trhu v prospech modelu trvalého a inkluzívneho rastu. Komisia vyzýva všetkých príslušných aktérov, v prvom rade členské štáty a Európsky parlament, na realizáciu tohto akčného plánu rýchlym prijatím dvanástich kľúčových opatrení do roka 2012, aby sa iniciatívam účastníkov jednotného trhu poskytlo viac možností a všetci mohli v plnej miere využívať príležitosti, ktoré ponúka“.

O akých 12 hybných pák ide?

Na základe (viac než 850) príspevkov doručených v priebehu štyroch mesiacov verejnej diskusie, ako aj stanovísk a záverov, ku ktorým dospeli európske inštitúcie, určila Komisia 12 hybných pák na stimulovanie rastu a na posilnenie dôvery občanov. Každú hybnú páku sprevádza jedna hlavná iniciatíva, ku ktorej sa Komisia zaviazala v najbližších mesiacoch predložiť návrhy, aby sa dosiahla konečná dohoda s Európskym parlamentom a Radou ešte pred koncom roka 2012. Ku každej hybnej páke patria aj ďalšie rovnako dôležité návrhy, ktorým by mala prospieť dynamika vyplývajúca z hlavnej iniciatívy, aby sa dosiahol niekedy až paralelný a inokedy zase o niečo pomalší pokrok.

1. Prístup k financovaniu pre MSP

Ide o veľmi dôležitú hybnú páku týkajúcu sa viac ako 20 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) v Európe, ktoré majú bez možnosti financovania veľakrát ťažkosti so zamestnávaním ľudí, zavádzaním nových výrobkov alebo s posilňovaním svojich infraštruktúr. Treba preto vytvoriť spoločný status fondov rizikového kapitálu, ktorý by umožňoval, aby sa z fondov zriadených v jednom členskom štáte mohlo investovať v ktoromkoľvek inom členskom štáte, čím by sa inovačným MSP poskytovali finančné prostriedky aj s potrebnou expertízou a za atraktívnu cenu.

2. Mobilita pracovníkov v rámci jednotného trhu

V roku 2009 pracovalo 5,8 milióna Európanov v inom členskom štáte, čo predstavuje 2,5 % zárobkovo činného obyvateľstva Únie. Zvýšenou mobilitou kvalifikovaných pracovných síl by sa zlepšila konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Táto záležitosť je o to naliehavejšia, že mnoho pracovných miest vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu nie je obsadených. Na odstránenie právnych prekážok, ktoré Európanom stále bránia pracovať tam, kde si želajú, je žiaduce zmodernizovať pravidlá uznávania odborných kvalifikácií tak, aby sa zjednodušili postupy, preskúmala oblasť regulovaných profesií a posilnila dôvera a spolupráca medzi členskými štátmi, predovšetkým vďaka európskemu profesijnému preukazu.

3. Práva duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo je rovnako dôležité ako suroviny alebo priemyselná základňa: viaže sa naň 44 % až 75 % zdrojov európskych podnikov. Táto skutočnosť predstavuje silnú komparatívnu výhodu Únie. Z hľadiska európskej konkurencieschopnosti je preto veľmi dôležité, aby sa pre čo najväčší počet členských štátov zabezpečila jednotná ochrana patentov pre vynálezy, pričom cieľom je udeliť prvé jednotné patenty v roku 2013. Dnes sa predkladajú návrhy aj tomto smere (pozri IP/11/470 a MEMO/11/240 z 13. apríla).

4. Spotrebitelia, účastníci jednotného trhu

Na posilnenie dôvery spotrebiteľov v jednotný trh je potrebné, aby sa im zaručili ich práva. Vyžaduje si to najmä vývoj systému alternatívneho riešenia sporov a zavádzanie iných opravných prostriedkov ako súdnych. Spotrebitelia by takto mali k dispozícii ľahšie, rýchlejšie a lacnejšie riešenia. Veľký význam to má v oblasti obchodovania prostredníctvom internetu, v ktorej by sa vďaka zvýšenej dôvere spotrebiteľov v cezhraničný elektronický obchod vytvoril ekonomický prínos v hodnote 2,5 miliardy EUR.

5. Služby: posilnenie normalizácie

Služby sú hybnou silou vytvárania pracovných miest v Európe: zatiaľ čo ročná miera rastu v EÚ v rokoch 1998 až 2008 predstavovala v priemere 2,1 %, v odvetví služieb dosahovala v priemere 2,8 %. Ročná miera zamestnanosti v tomto odvetví sa zvýšila o 2 % v porovnaní s 1 % v celkovej ekonomike. S cieľom posilniť tento priaznivý vývoj Komisia navrhuje revíziu právnych predpisov v oblasti európskeho normalizačného systému, aby sa rozšíril na služby a aby sa zvýšila efektívnosť, účinnosť a inkluzívnosť postupov normalizácie.

6. Silnejšie európske siete

Dopravné, energetické a elektronické komunikačné siete sú nosným pilierom jednotného trhu. Dobre fungujúce infraštruktúry v skutočnosti prispievajú k rýchlemu a nákladovo efektívnemu voľnému pohybu osôb, tovaru, rôznych energií a údajov. Komisia prijme právne predpisy týkajúce sa energetických a dopravných infraštruktúr s cieľom určiť strategické projekty európskeho záujmu.

7. Jednotný digitálny trh

Posilnenie dôvery v elektronické transakcie je nevyhnutnou podmienkou rozvoja vnútorného digitálneho trhu, ktorý budú môcť v plnej miere využívať občania, podniky a verejné orgány. Európa potrebuje právne predpisy, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a elektronického overovania na celom jej území, a revíziu smernice o elektronickom podpise s cieľom umožniť bezpečnú a ničím neobmedzenú elektronickú interakciu.

8. Podnikanie s dôrazom na sociálne aspekty

Niektoré podniky sa okrem legitímneho úsilia o dosiahnutie finančného zisku rozhodli takisto zamerať sa na ciele súvisiace so všeobecným záujmom, so sociálnym, etickým alebo environmentálnym rozvojom. Toto odvetvie prináša rast a zamestnanosť. S cieľom stimulovať takéto úsilie bude potrebné v plnej miere využiť nesmierne účinnú finančnú páku, akú predstavuje európske odvetvie správy aktív. Navrhneme európsky rámec pre solidárne investičné fondy s cieľom zosilniť účinok existujúcich iniciatív na vnútroštátnej úrovni tým, že sa týmto fondom ponúknu príležitosti, ktoré poskytuje jednotný trh.

9. Zdaňovanie

Daňové predpisy EÚ už nezodpovedajú ani realite jednotného trhu 21. storočia, ani výzvam, ktoré predstavuje udržateľný rozvoj. Dostatočným spôsobom neprispievajú k podpore postupov, ktoré sú čo najúspornejšie z energetického hľadiska alebo čo najohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Preto dnes navrhujeme aj revíziu smernice o zdaňovaní energie s cieľom zaistiť koherentné zaobchádzanie s rôznymi zdrojmi energií, aby sa mohol lepšie zohľadniť energetický obsah produktov, ako aj ich emisií CO2 (pozri IP/11/468 a MEMO/11/238).

10. Väčšia sociálna súdržnosť na jednotnom trhu

S cieľom posilniť sociálnu súdržnosť v Európe Komisia predloží návrh, ktorého cieľom bude posilniť uplatňovanie smernice o vysielaní pracovníkov, aby sa predchádzalo akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu pravidiel a aby sa v prípade, že k tomu dôjde, stanovili náležité sankcie. Komisia takisto predloží návrh zameraný na objasnenie uplatňovania základných sociálnych práv v rámci uplatňovania ekonomických slobôd.

11. Regulačné prostredie podnikov

Podniky stále príliš často vnímajú jednotný trh ako priestor, ktorý skôr vytvára obmedzenia, ako poskytuje príležitosti. Treba im zjednodušiť život a znížiť regulačnú a administratívnu záťaž. Na tento účel Komisia preto navrhuje zjednodušiť smernice o účtovných normách, pokiaľ ide o finančné výkazníctvo, a znížiť administratívnu záťaž, najmä pre MSP.

12. Verejné obstarávanie

Verejné orgány vyčleňujú približne 18 % HDP EÚ na tovar, služby a práce. Tieto verejné výdavky sú rozhodujúcou hybnou pákou pre rast. Prostredníctvom európskych a vnútroštátnych právnych predpisov sa verejné obstarávanie stalo predmetom spravodlivej hospodárskej súťaže, čo vedie k ponuke lepšej kvality za výhodnejšiu cenu pre občanov. Komisia navrhuje, aby sa tento právny rámec zmodernizoval a aby sa dosiahla vyvážená politika, v rámci ktorej sa bude podporovať dopyt po tovare a službách, ktoré budú ohľaduplné k životnému prostrediu, sociálne zodpovedné a inovačné, aby mohli obstarávatelia uplatňovať jednoduchšie a flexibilnejšie postupy a aby sa zabezpečil jednoduchší prístup pre MSP.

Aké sú ďalšie etapy?

Koncom roka 2012 Komisia zhodnotí pokrok v súvislosti s týmto akčným plánom a predloží svoj program na ďalšiu etapu. Úvahy budú vychádzať z rozsiahlej ekonomickej štúdie, ktorej výsledky by mali umožniť určiť oblasti, v ktorých sa skrýva nevyužitý potenciál rastu, a ak to bude potrebné, určiť nové hybné páky pre rast.

Viac informácií:

MEMO/11/239

Domovská stránka Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Akt o jednotnom trhu (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_fr.htm


Side Bar