Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Brussel, 13 april 2011

Twaalf werkterreinen voor de interne markt van 2012: samen werken aan nieuwe groei

De interne markt blijft de hoeksteen en de economische motor van de Europese Unie. Ook blijft zij de beste troef om de huidige economische crisis het hoofd te bieden. Ondanks alle vooruitgang die sinds de totstandbrenging ervan in 1992 is gerealiseerd, wordt het groeipotentieel nog niet volledig benut. Het is de bedoeling dat de eengemaakte markt een nieuwe fase ingaat waarin de grondslag wordt gelegd voor een groenere en inclusievere groei. In de Akte voor de interne markt, waarmee de Europese Commissie vandaag is gekomen, worden twaalf werkterreinen beschreven die tegen eind 2012 een nieuwe impuls aan deze markt moeten geven. Daarbij gaat het om zogeheten "hefbomen" voor groei, concurrentievermogen en sociale vooruitgang, die allerlei gebieden bestrijken: van mobiliteit van werknemers tot financiering van het mkb, bescherming van de consument, digitale inhoud, fiscaliteit en Europese netwerken. Daarmee moet voor alle deelnemers aan de interne markt, namelijk bedrijven, burgers, consumenten en werknemers het leven gemakkelijker worden (zie IP/10/1390).

Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie: "De interne markt is altijd de motor van onze economische ontwikkeling en onze welvaart geweest. Meer dan ooit is de interne markt onze beste troef nu het erop aankomt de crisis het hoofd te bieden. Op de twaalf terreinen die wij vandaag voorstellen, zal worden gewerkt om een beslissende impuls te geven ten bate van bedrijven, werknemers en consumenten. Onze doelstelling: een sterkere interne markt in 2012!"

Michel Barnier, Europees Commissaris voor interne markt en diensten: "Het voorstel van vandaag is een samenhangend antwoord op de onvolkomenheden van de interne markt en bevat een model voor een duurzame en inclusieve groei. De Commissie roept alle betrokkenen, en in de eerste plaats de lidstaten en het Europees Parlement, op om snel en uiterlijk 2012 de twaalf kernacties van dit actieplan over te nemen zodat initiatieven van de spelers op de eengemaakte markt meer kans van slagen hebben en deze spelers dus volop kunnen profiteren van de mogelijkheden die de eengemaakte markt biedt".

Wat zijn de twaalf hefbomen?

Op basis van de (meer dan 850) reacties die zijn ontvangen in de vier maanden die de openbare raadpleging heeft geduurd, en op basis van de adviezen en conclusies van de Europese instellingen, heeft de Commissie twaalf hefbomen vastgesteld die de groei moeten bevorderen en het vertrouwen van de burger moeten versterken. Elke hefboom past wordt geflankeerd door vlaggenschipinitiatief op basis waarvan de Commissie de komende maanden voorstellen wil doen. Het is de bedoeling dat het Europees Parlement en de Raad deze vóór eind 2012 goedkeuren. Elke hefboom bevat ook andere belangrijke voorstellen waarbij de dynamiek die is ontstaan door het vlaggenschipinitiatief, moet worden benut om soms gelijktijdig, soms iets later verdere stappen te zetten.

1. Toegang tot kapitaal voor het mkb

Dit is een hefboom die van essentieel belang is voor de meer dan twintig miljoen mkb-bedrijven, die door een gebrek aan financiële middelen vaak moeilijk personeel in dienst kunnen nemen, nieuwe producten kunnen lanceren of hun infrastructuur kunnen versterken. Het is dan ook de bedoeling om een gemeenschappelijk statuut voor risicokapitaalfondsen op te zetten op basis waarvan fondsen die in een lidstaat gevestigd zijn, kunnen investeren in elke andere lidstaat, zodat innovatieve KMO's tegen een aantrekkelijk prijs aan de vereiste expertise kunnen komen.

2. Mobiliteit van werknemers op de eengemaakte markt

In 2009 werkten 5,8 miljoen Europeanen in een lidstaat die niet de hunne was; dit stemt overeen met 2,5 % van de actieve bevolking van de Unie. Een grotere mobiliteit van geschoolde arbeidskrachten zal het concurrentievermogen van de Europese economie ten goede komen. De situatie is des te dringender gezien de vele niet- ingevulde vacatures voor hooggekwalificeerde werknemers. Nog al te veel regelgevingsbarrières beletten Europeanen te werken waar zij willen binnen de Europese Unie. Daarom is het de bedoeling om de regelgeving voor de erkenning van beroepskwalificaties te moderniseren en de procedures te vereenvoudigen, het terrein van de gereglementeerde beroepen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, en het vertrouwen en de samenwerking tussen lidstaten te versterken. Met name wordt gedacht aan de invoering van een Europese beroepskaart.

3. Intellectuele-eigendomsrechten;

Intellectuele eigendom is even belangrijk als grondstoffen of de industriële basis: 45 à 75% van de middelen van Europese ondernemingen zijn eraan gerelateerd. Daarmee is de Unie sterk in het voordeel. Daarom is het voor het Europese concurrentievermogen van essentieel belang dat voor het overgrote deel van de lidstaten een eenheidsoctrooibescherming wordt ingevoerd. De eerste eenheidstitels moeten in 2003 worden geleverd. Vandaag worden voorstellen daarvoor gedaan (zie IP/11/470 en MEMO/11/240 van 13 april).

4. Consumenten, actieve deelnemers aan de eengemaakte markt

Om het vertrouwen van de consumenten in de eengemaakte markt te vergroten, moeten hun rechten worden gewaarborgd. Daartoe is het onder meer zaak met regelgeving voor alternatieve geschillenbeslechting te ontwikkelen en in buitengerechtelijke verhaalsprocedures te voorzien. Daarmee kunnen consumenten een probleem gemakkelijker, sneller en goedkoper oplossen. Voor de onlinehandel is dit van essentieel belang. Een groter vertrouwen bij consumenten in grensoverschrijdende elektronische handel zou namelijk een economisch voordeel van 2,5 miljard euro opleveren.

5. Uitbreiding van de normalisatie tot diensten

Diensten stuwen de werkgelegenheid in Europa op: terwijl de EU-groei in de periode 1998-2008 gemiddeld 2,1% per jaar bedroeg, groeide de dienstensector gemiddeld 2,8% per jaar. De werkgelegenheid nam in deze sector met 2% per jaar toe, tegen 1% in de gehele economie. Om dit voordeel te versterken, stelt de Commissie voor om de wetgeving inzake het Europees normalisatiestelsel te herzien om dit stelsel uit te breiden tot de diensten en te komen tot doeltreffendere, efficiëntere en inclusievere normalisatieprocedures.

6. Sterkere Europese netwerken

De transport‑, energie‑ en elektronische‑communicatienetwerken vormen de ruggengraat van de eengemaakte markt. Een performante infrastructuur is bevorderlijk voor een snel en redelijk geprijsd verkeer van personen, goederen, energie (in haar verschillende vormen) en gegevens. De Commissie zal wetgeving over de energie‑ en de transportinfrastructuur vaststellen om in het kader daarvan strategische projecten van Europees belang te identificeren.

7. Een digitale eengemaakte markt

Voor de ontwikkeling van een digitale eengemaakte markt waarvan burgers, bedrijven en overheden ten volle kunnen profiteren, is het absoluut noodzakelijk het vertrouwen in elektronische transacties te versterken. Om beveiligde en ongehinderde elektronische interactie mogelijk te maken, moet Europa wetgeving vaststellen die de wederzijdse erkenning van elektronische identificatie en authenticatie op zijn hele grondgebied garandeert, en de richtlijn inzake de elektronische handtekening herzien.

8. Sociaal ondernemerschap

Sommige bedrijven kiezen ervoor om niet alleen een financieel voordeel, maar ook sociale, ethische of ecologische doelstellingen van algemeen belang na te streven. Deze sector beschikt over een inherent potentieel aan groei en werkgelegenheid. Om dit te stimuleren zou optimaal gebruik moeten worden gemaakt van de formidabele financiële hefboom van de Europese vermogensbeheerssector. Wij zullen in dit verband een Europees kader voor de fondsen voor solidaire beleggingen voorstellen met als doel de impact van de al bestaande nationale initiatieven te intensiveren door deze fondsen toegang te bieden tot de voordelen die samengaan met de eengemaakte markt.

9. Fiscaliteit

De fiscale regelgeving van de EU houdt geen gelijke tred meer met de eengemaakte markt van de 21ste eeuw, noch met de uitdagingen die gepaard gaan met het streven naar duurzame ontwikkeling. Deze regelgeving bevat onder meer onvoldoende stimuli voor het gebruik van energie‑efficiënte en milieuvriendelijke werkmethoden. Daarom stellen wij voor de richtlijn over het belasten van energie te herzien om een coherente aanpak van de verschillende energiebronnen te verzekeren en zo de energie‑inhoud en de CO2‑emissies van de verschillende bronnen beter te kunnen verrekenen (zie IP/11/468 en MEMO/11/238).

10. Versterken van de sociale cohesie in de eengemaakte markt

Om de sociale cohesie in Europa te versterken, zal de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen dat de toepassing van de richtlijn over de detachering van werknemers moet verbeteren door elke vorm van misbruik en omzeiling van de voorschriften te voorkomen of te bestraffen. De Commissie zal bovendien een voorstel doen om de uitoefening van de sociale grondrechten in het kader van de uitoefening van de economische vrijheden te verduidelijken.

11. Regelgevingskader voor bedrijven

Bedrijven beschouwen de eengemaakte markt nog al te vaak als een ruimte die beperkingen met zich brengt in plaats van kansen. Het is zaak het de bedrijven makkelijker te maken door de reglementaire en administratieve beperkingen te reduceren. Hiertoe zal de Commissie voorstellen de Jaarrekeningenrichtlijnen, met name wat de voorschriften voor financiële verslaglegging betreft, te vereenvoudigen en de administratieve beperkingen, met name die voor het mkb, te verminderen.

12. Overheidsopdrachten

De overheden geven ca. 18 % van het BBP van de Unie uit aan goederen, diensten en werken. Deze uitgaven vormen een essentiële hefboom voor groei. De Europese en de nationale wetgeving heeft de markt voor overheidsopdrachten opengesteld voor loyale concurrentie, met als gevolg dat de burger betere kwaliteit aangeboden krijgt tegen de beste prijs. De Commissie stelt voor het wetgevingskader te moderniseren met als doel om, ten eerste uit te komen bij een evenwichtig beleid dat de vraag naar milieuvriendelijke, maatschappelijk verantwoorde en innoverende goederen en diensten ondersteunt, ten tweede de aanbestedende diensten eenvoudiger en flexibeler procedures ter hand te stellen, en ten derde de toegang van het mkb tot dergelijke opdrachten te vergemakkelijken.

Wat zijn de volgende stappen?

Eind 2012 zal de Commissie de balans opmaken van de bij de verwezenlijking van dit actieplan geboekte vooruitgang en tevens haar programma voor de volgende fase voorstellen. Het denkproces zal worden ondersteund door de input uit een grootschalige economische studie. Aan de hand van de bevindingen van die studie zal worden nagegaan waar groeipotentieel onbenut wordt gelaten en zullen zo nodig nieuwe hefbomen voor groei worden geïdentificeerd.

Zie voor meer informatie:

MEMO/11/239

Homepage van Michel Barnier:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Akte voor de interne markt (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_nl.htm


Side Bar