Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2011

12 «εργοτάξια» για την Ενιαία Αγορά του 2012: μαζί για μια νέα ανάπτυξη

Η Ενιαία Αγορά παραμένει η καρδιά και η βασική κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραμένει επίσης το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Το αναπτυξιακό της δυναμικό δεν αξιοποιείται ακόμη πλήρως, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη δημιουργία της το 1992. Η ενιαία αγορά πρέπει, επομένως, να προχωρήσει σε ένα νέο στάδιο για να θέσει τις βάσεις μιας οικολογικότερης και χωρίς αποκλεισμούς νέας ανάπτυξης. Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά, την οποία ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ως στόχο να εγκαινιάσει δώδεκα «εργοτάξια» για την αναζωογόνηση της Ενιαίας Αγοράς το 2012. Αυτοί οι δώδεκα μοχλοί ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής προόδου αφορούν διάφορους τομείς: από την κινητικότητα των εργαζομένων έως τις χρηματοδοτήσεις των ΜΜΕ, την προστασία των καταναλωτών, το ψηφιακό περιεχόμενο, την φορολογία και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αποσκοπούν στη διευκόλυνση όλων των φορέων της Ενιαίας Αγοράς: των επιχειρήσεων, των πολιτών, των καταναλωτών και των εργαζομένων (βλ. IP/10/1390).

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jose Manuel Barroso, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά υπήρξε ανέκαθεν η κινητήρια δύναμη της οικονομικής μας ανάπτυξης και της ευημερίας μας. Παραμένει περισσότερο από ποτέ το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα έναντι της κρίσης. Τα 12 «εργοτάξια» που εγκαινιάζουμε σήμερα θα δώσουν εκ νέου αποφασιστική ώθηση στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των καταναλωτών. Στόχος μας: μια ισχυρότερη ενιαία αγορά το 2012!»

Ο ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier, πρόσθεσε: «Η σημερινή πρόταση παρέχει μια συνεκτική απάντηση στις ελλείψεις της εσωτερικής αγοράς, για ένα μοντέλο αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά κύριο λόγο τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να οικειοποιηθούν το εν λόγω σχέδιο δράσης, υιοθετώντας γρήγορα τις δώδεκα βασικές δράσεις έως το 2012, προκειμένου να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στις πρωτοβουλίες των φορέων της Ενιαίας Αγοράς ώστε να μπορούν να απολαύουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει».

Ποιοι είναι οι 12 μοχλοί;

Με βάση τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια τεσσάρων μηνών δημόσιας συζήτησης (πάνω από 850), καθώς και τις γνώμες και τα συμπεράσματα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η Επιτροπή προσδιόρισε 12 μοχλούς για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Κάθε μοχλός συνοδεύεται από μια εμβληματική πρωτοβουλία για την οποία η Επιτροπή δεσμεύεται να υποβάλει προτάσεις κατά τους προσεχείς μήνες με στόχο την οριστική συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πριν από το τέλος του 2012. Κάθε μοχλός περιέχει επίσης άλλες, εξίσου σημαντικές προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να επωφεληθούν από τη δυναμική που δημιουργήθηκε με την εμβληματική πρωτοβουλία για την επίτευξη προόδου - σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα και μερικές φορές με λίγο πιο αργό ρυθμό.

1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ

Πρόκειται για ένα σημαντικό μοχλό για πάνω από 20 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προσλάβουν προσωπικό, να λανσάρουν νέα προϊόντα ή να βελτιώσουν τις υποδομές τους. Στόχος είναι συνεπώς να δημιουργηθεί ένα κοινό καθεστώς επιχειρηματικού κεφαλαίου που να επιτρέπει στα κεφάλαια τα οποία έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος να επενδύσουν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, παρέχοντας έτσι στις καινοτόμες ΜΜΕ κεφάλαια με την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και σε ελκυστική τιμή.

2. Κινητικότητα των εργαζομένων στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς

Το 2009, 5,8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονταν σε άλλο κράτος μέλος, το οποίο ισοδυναμεί με το 2,5% του ενεργού πληθυσμού της Ένωσης. Η αύξηση της κινητικότητας του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή οικονομία να καταστεί ανταγωνιστικότερη. Η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτικότερη διότι πολλές θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης παραμένουν κενές. Για να αρθούν οι νομικοί φραγμοί που εξακολουθούν να εμποδίζουν τους Ευρωπαίους να εργάζονται οπουδήποτε επιθυμούν, θέτουμε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, την επανεξέταση του πεδίου των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως μέσω μιας ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας.

3. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Η διανοητική ιδιοκτησία είναι εξίσου σημαντική με τις πρώτες ύλες ή τη βιομηχανική βάση: μεταξύ 44% και 75% των πόρων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων συνδέονται με αυτήν. Είναι ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ένωσης. Συνεπώς, είναι καίριας σημασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα η δημιουργία ενιαίας προστασίας των εφευρέσεων που κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών, με στόχο να χορηγηθούν οι πρώτοι ενιαίοι τίτλοι το 2013. Υποβάλλουμε προτάσεις για το σκοπό αυτό ήδη σήμερα (βλ. IP/11/470 και MEMO/11/240 της 13ης Απριλίου).

4. Οι καταναλωτές, φορείς της ενιαίας αγοράς

Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ενιαία αγορά, πρέπει να εξασφαλιστούν τα δικαιώματά τους. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών και την καθιέρωση εξωδικαστικών μέσων προσφυγής. Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια ευκολότερη, ταχύτερη και φθηνότερη λύση. Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπου η αυξημένη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα παράγει διασυνοριακά κέρδη που εκτιμώνται σε 2,5 δισ. ευρώ.

5. Υπηρεσίες: ενίσχυση της τυποποίησης

Οι υπηρεσίες είναι η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη: αν και η ανάπτυξη της ΕΕ ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 2,1% ετησίως από το 1998 έως το 2008, ο τομέας των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά μέσο όρο 2,8% ετησίως. Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε κατά 2% ετησίως, σε σύγκριση με 1% για το σύνολο της οικονομίας. Για να ενισχύσει το πλεονέκτημα αυτό, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης προκειμένου να επεκταθεί στις υπηρεσίες και να καταστούν οι διαδικασίες τυποποίησης αποτελεσματικότερες, αποδοτικότερες και χωρίς αποκλεισμούς.

6. Ισχυρότερα ευρωπαϊκά δίκτυα

Τα δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς. Πράγματι, οι υποδομές υψηλών επιδόσεων ευνοούν την ελεύθερη και ταχεία κυκλοφορία σε λογικό κόστος των προσώπων, των αγαθών, των διαφόρων μορφών ενέργειας και των δεδομένων. Η Επιτροπή θα εγκρίνει νομοθεσία σχετικά με τις υποδομές ενέργειας και μεταφορών προκειμένου να προσδιορίσει τα στρατηγικά έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

7. Ψηφιακή ενιαία αγορά

Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής εσωτερικής αγοράς την οποία θα μπορούν να απολαύουν πλήρως οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται μια νομοθεσία που να διασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της επαλήθευσης ταυτότητας σε ολόκληρο το έδαφός της και αναθεώρηση της οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι δυνατή η ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση.

8. Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ορισμένες επιχειρήσεις επιλέγουν επίσης, πέρα από τη νόμιμη αναζήτηση οικονομικού οφέλους, την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, κοινωνικής, ηθικής ή περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ο τομέας αυτός είναι φορέας ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο συγκεκριμένος τομέας, θα πρέπει να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως την εξαιρετική χρηματοοικονομική μόχλευση που συνιστά ο ευρωπαϊκός κλάδος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προτείνουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα ταμεία που επενδύουν σε κοινωνικούς σκοπούς, ώστε να ενισχυθεί η επίδραση των υφιστάμενων εθνικών πρωτοβουλιών, παρέχοντας στα ταμεία αυτά τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς.

9. Φορολογία

Οι φορολογικές διατάξεις της ΕΕ δεν είναι πλέον προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα της ενιαίας αγοράς του 21ου αιώνα, ούτε στις προκλήσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Δεν ενθαρρύνουν επαρκώς τις ενεργειακά αποδοτικότερες ή φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές. Προτείνουμε συνεπώς σήμερα αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική αντιμετώπιση των διαφόρων πηγών ενέργειας για να ληφθούν καλύτερα υπόψη το ενεργειακό περιεχόμενο των προϊόντων και των οικείων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (βλ. IP/11/468 και MEMO/11/238).

10. Περισσότερη κοινωνική συνοχή στην ενιαία αγορά

Για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη, η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για την ενίσχυση της εφαρμογής της οδηγίας «απόσπαση εργαζομένων» για την πρόληψη και την τιμωρία κάθε κατάχρησης ή καταστρατήγησης των κανόνων. Θα προτείνει επίσης να διευκρινιστεί η άσκηση των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της άσκησης των οικονομικών ελευθεριών.

11. Κανονιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις θεωρούν πολύ συχνά την ενιαία αγορά ως χώρο περιορισμών και όχι ευκαιριών. Πρέπει να τις διευκολύνουμε, μειώνοντας τους διοικητικούς και κανονιστικούς περιορισμούς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή προτείνει συνεπώς απλούστευση των οδηγιών για τα λογιστικά πρότυπα όσον αφορά τις υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής ενημέρωσης και μείωση των διοικητικών εμποδίων, ιδίως αυτών που αφορούν τις ΜΜΕ.

12. Δημόσιες συμβάσεις

Οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ της ΕΕ σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα. Αυτή η δημόσια δαπάνη αποτελεί βασικό μοχλό για την ανάπτυξη. Με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις άνοιξαν οι δημόσιες συμβάσεις στον θεμιτό ανταγωνισμό συνέπεια του οποίου είναι η παροχή στους πολίτες καλύτερης ποιότητας στην καλύτερη τιμή. Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου για την επίτευξη μιας ισορροπημένης πολιτικής που να στηρίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, φιλικές προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνες και καινοτόμες για την παροχή απλούστερων και πιο ευέλικτων διαδικασιών στις αναθέτουσες αρχές, και τη διασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στις ΜΜΕ.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Τέλος του 2012, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρόοδο του παρόντος σχεδίου δράσης και θα παρουσιάσει το πρόγραμμά της για το επόμενο στάδιο. Οι προβληματισμοί θα τροφοδοτηθούν από μια μεγάλη οικονομική μελέτη από τα αποτελέσματα της οποίας θα πρέπει να προκύψουν οι εξειδικευμένοι τομείς στους οποίους υπάρχουν ακόμη αναξιοποίητες δυνατότητες ανάπτυξης, και οι ενδεχόμενοι νέοι μοχλοί ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/11/239

Αρχική ιστοσελίδα του κ. Michel Barnier:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_el.htm


Side Bar