Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

Bruxelles, den 13. april 2011

12 indsatsområder for det indre marked i 2012: sammen om fornyet vækst

Det indre marked står fortsat centralt som den største økonomiske drivkraft i EU. Det er også vores stærkeste kort, når det drejer sig om at imødegå den aktuelle økonomiske krise. Vækstmulighederne i det indre marked er endnu ikke udnyttet fuldt ud på trods af de fremskridt, der er gjort siden oprettelsen i 1992. Det indre marked går således ind i en ny fase, der skal lægge grunden til en grønnere og mere inklusiv vækst. Med akten for det indre marked, der blev vedtaget af Europa-Kommissionen i dag, skal arbejdet indledes på tolv områder for at relancere det indre marked i 2012. Disse tolv løftestænger for vækst, konkurrenceevne og social fremgang omfatter både arbejdstagermobilitet, finansiering af SMV’er, forbrugerbeskyttelse, digitalt indhold, beskatning og transeuropæiske net. Formålet er at gøre livet lettere for alle aktører på det indre marked: virksomhederne, borgerne, forbrugerne og arbejdstagerne (jf. IP/10/1390).

Formanden for Europa-Kommissionen, Jose Manuel Barroso, udtalte: "Det indre marked har altid været katalysator for vores økonomiske udvikling og velstand. Det er nu mere end nogensinde vores bedste aktiv for at imødegå krisen. De 12 indsatsområder, som vi lancerer i dag, vil give det indre marked et afgørende skub til fordel for virksomhederne, arbejdstagerne og forbrugerne. Vores målsætning: Et stærkere indre marked i 2012!

EU’s kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier, tilføjede: "Dagens forslag er en sammenhængende reaktion på manglerne på det indre marked med kurs mod en bæredygtig og inklusiv vækstmodel. Kommissionen opfordrer alle berørte aktører, først og fremmest medlemsstaterne og Europa-Parlamentet, til at tage handlingsplanen til sig og vedtage de tolv nøgleaktioner hurtigt - senest i 2012, således at aktørerne på det indre marked får større chancer for at opnå resultater gennem deres initiativer og kan drage fordel af de muligheder, det giver".

Hvad er de 12 løftestænger?

På baggrund af de bidrag, som blev modtaget i løbet af de fire måneders offentlige debat (over 850), samt udtalelser og konklusioner fra de europæiske institutioner har Kommissionen identificeret 12 løftestænger til at skabe vækst og styrke borgernes tillid. Hver løftestang ledsages af et flagskibsinitiativ, som Kommissionen vil komme med forslag til i de kommende måneder med målsætningen om at opnå endelig enighed i Europa-Parlamentet og Rådet inden udgangen af 2012. Hver løftestang omfatter også andre lige så vigtige forslag, der bør få gavn af den dynamik, som flagskibsinitiativet giver, og undertiden gennemføres parallelt og undertiden lidt langsommere.

1. SMV’ernes adgang til finansiering

Dette er en vigtig løftestang for mere end 20 millioner små og mellemstore virksomheder i Europa, der som følge af manglende finansielle midler ofte har vanskeligt ved at ansætte medarbejdere, lancere nye produkter og udbygge deres infrastrukturer. Derfor skal der udarbejdes en fælles statut for risikokapitalfonde, som skal give fonde etableret i de enkelte medlemsstater mulighed for frit at investere i de øvrige medlemsstater, således at innovative SMV’er kan opnå finansiering samt den nødvendige ekspertise til attraktive priser.

2. Arbejdstagernes mobilitet i det indre marked

I 2009 arbejdede 5,8 millioner europæere i en anden medlemsstat, hvilket svarer til 2,5 % af EU’s aktive befolkning. Øget mobilitet blandt kvalificerede arbejdstagere vil gøre den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig. Dette er særligt presserende, eftersom mange stillinger, der kræver et højt uddannelsesniveau, ikke kan besættes. For at fjerne de juridiske hindringer, der fortsat afholder europæerne fra at arbejde der, hvor de ønsker det, vil vi modernisere bestemmelserne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på at forenkle procedurerne, undersøge området for lovregulerede erhverv og styrke tilliden og samarbejdet medlemsstaterne imellem, bl.a. ved hjælp af et europæisk erhvervskort.

3. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Den intellektuelle ejendomsret er lige så vigtig som råmaterialer og industrien: mellem 44 % og 75 % af de europæiske virksomheders ressourcer er knyttet hertil. Det er en stor komparativ fordel for EU. Det har derfor afgørende betydning for den europæiske konkurrenceevne, at der indføres en fælles patentbeskyttelse for de fleste medlemsstater, og målsætningen er at udstede de første enhedspatenter i 2013. Vi fremsætter forslag herom i dag (jf. IP/11/470 og MEMO/11/240 af 13. april).

4. Forbrugerne - aktører på det indre marked

For at øge forbrugernes tillid til det indre marked skal deres rettigheder sikres. Dette sker bl.a. gennem udviklingen af alternative tvistbilæggelsessystemer og anvendelse af andre ikke-retlige procedurer. Forbrugerne får på denne måde adgang til lettere, hurtigere og billigere løsninger. Dette er meget vigtigt for e-handelen, hvor en forøgelse af forbrugernes tillid til grænseoverskridende e-handel skønnes at indebære en økonomisk gevinst på 2,5 mia. EUR.

5. Tjenesteydelser: øget standardisering

Tjenesteydelser er drivkraften bag jobskabelsen i Europa. Væksten i EU udgjorde gennemsnitligt 2,1 % pr. år i perioden 1998-2008, mens servicesektoren i gennemsnit voksede med 2,8 % pr. år. Beskæftigelsen i sektoren er steget med 2 % pr. år i forhold til 1 % for økonomien som helhed. For at øge denne fordel foreslår Kommissionen at revidere lovgivningen vedrørende det europæiske standardiseringssystem, så det udvides til også at omfatte tjenesteydelser, og at standardiseringsprocedurerne gøres mere effektive og omfattende.

6. Stærkere europæiske net

Transport- og energinettene samt de elektroniske kommunikationsnet har central betydning i det indre marked. Effektive infrastrukturer fremmer den frie og hurtige bevægelighed for personer, varer, forskellige energiformer og data til en rimelig pris. Kommissionen vil vedtage lovgivning om energi- og transportinfrastrukturerne med henblik på at identificere strategiske projekter af europæisk interesse.

7. Det digitale indre marked

En styrkelse af tilliden til elektroniske transaktioner er en ufravigelig betingelse for udviklingen af et digitalt indre marked, der fuldt ud gavner både borgere, virksomheder og administrationer. Europa har brug for lovgivning, der sikrer gensidig anerkendelse af elektronisk identifikation og autentificering i hele EU, og en revision af direktivet om elektroniske signaturer for at muliggøre sikker og uhindret kommunikation ad elektronisk vej.

8. Socialt iværksætteri

Ud over det legitime mål om overskud vælger en række virksomheder ligeledes at forfølge mål af almen interesse og mål baseret på social udvikling eller etiske og miljømæssige hensyn. Denne sektor fremmer vækst og beskæftigelse. En stimulering af sektoren forudsætter fuld udnyttelse af EU’s industri for forvaltning af aktiver, som er en formidabel løftestang. Vi foreslår EU-rammer for solidariske investeringsfonde for at forstærke virkningen af de eksisterende nationale initiativer og lade disse fonde få del i mulighederne på det indre marked.

9. Beskatning

EU’s skatteregler er hverken gearet til det 21. århundredes realiteter på det indre marked eller udfordringerne for bæredygtig udvikling. De fremmer ikke i tilstrækkelig grad energibesparende eller miljøvenlig praksis. I dag foreslår vi derfor en ændring af direktivet om energibeskatning for at sikre en ensartet behandling af de forskellige energikilder, således at der bedre kan tages højde for produkternes energiindhold og CO2-emissioner (jf. IP/11/468 og MEMO/11/238).

10. Øget social samhørighed på det indre marked

For at styrke den sociale samhørighed i Europa vil Kommissionen fremlægge et lovgivningsmæssigt forslag, som skal styrke anvendelsen af direktivet om udstationering af arbejdstagere, med henblik på at forebygge og straffe misbrug eller omgåelse af reglerne. Kommissionen vil også foreslå, at udøvelsen af de grundlæggende sociale rettigheder præciseres i forbindelse med udøvelsen af de økonomiske frihedsrettigheder.

11. Lovgivningsmæssige rammer for virksomhederne

Virksomhederne opfatter stadig alt for ofte det indre marked som et område med hindringer frem for muligheder. Livet skal gøres lettere for dem ved at mindske de lovgivningsmæssige og administrative byrder. I denne forbindelse foreslår Kommissionen derfor en forenkling af direktiverne om regnskabsstandarder for så vidt angår kravene om finansiel rapportering og en mindskelse af de administrative byrder, navnlig dem, der pålægges SMV'er.

12. Offentlige kontrakter

De offentlige myndigheder bruger ca. 18 % af EU's BNP på varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Denne offentlige udgift er en vigtig løftestang for vækst. Lovgivningerne på europæisk og nationalt plan har åbnet op for adgangen til deltagelse i offentlige kontrakter baseret på loyal konkurrence, således at borgerne får den bedst mulige kvalitet til de laveste priser. Kommissionen foreslår at modernisere de retlige rammer for at nå frem til en afbalanceret strategi, der tager hensyn til efterspørgslen efter miljøvenlige, socialt ansvarlige og innovative varer og tjenesteydelser, samt give de ordregivende myndigheder mere enkle og fleksible procedurer og sikre SMV'erne lettere adgang.

Hvad er næste skridt?

I slutningen af 2012 vil Kommissionen gøre status over, hvor langt man er nået med denne handlingsplan, og fremlægge sit program for næste etape. Overvejelserne vil tage udgangspunkt i en stor økonomisk undersøgelse, hvis resultater skal medvirke til at indkredse nicheområder med uudnyttede vækstmuligheder og i givet fald finde frem til nye løftestænger for vækst.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/239

Michel Barniers hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Akten for det indre marked (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_da.htm


Side Bar