Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/469

V Bruselu dne 13. dubna 2011

Dvanáct projektů pro jednotný trh roku 2012: společně pro nový růst

Jednotný trh zůstává srdcem a hlavním ekonomickým hybatelem Evropské unie. Zůstává také naším nejlepším trumfem vůči současné hospodářské krizi. Jeho růstový potenciál není ještě plně využit, přestože se od jeho vytvoření v roce 1992 dosáhlo značného pokroku. Jednotný trh musí tudíž vstoupit do nové etapy, aby položil základy novému růstu, růstu ekologičtějšímu a inkluzivnějšímu. Účelem Aktu o jednotném trhu, který dnes Evropská komise přijala, je otevřít dvanáct projektů k novému spuštění jednotného trhu v roce 2012. Těchto dvanáct hybných pák růstu, konkurenceschopnosti a sociálního pokroku sahá od mobility pracovníků přes financování malých a středních podniků až po ochranu spotřebitele a zahrnuje i digitální obsah, daňové otázky a transevropské sítě. Mají usnadnit život všem aktérům jednotného trhu: podnikům, občanům, spotřebitelům i pracovníkům (viz IP/10/1390).

Předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso prohlásil: „Jednotný trh byl vždy motorem našeho hospodářského rozvoje a naší prosperity. Více než kdy jindy zůstává naším trumfem vůči krizi. Dvanáct projektů, jež dnes spouštíme, umožní opětovně dodat rozhodující impuls pro službu podnikům, pracujícím i spotřebitelům. Naším cílem je silnější jednotný trh v roce 2012!“

Evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier dodal: „Dnešní návrh přináší konzistentní odpověď na nedostatky vnitřního trhu, pro model trvalého a inkluzivního růstu. Komise vyzývá všechny dotčené aktéry, v prvé řadě členské státy a Evropský parlament, aby tento akční plán vzali za svůj a do roku 2012 rychle přijali dvanáct klíčových akcí, aby se poskytlo více šancí iniciativám aktérů jednotného trhu a tito mohli plně využívat příležitostí, jež jednotný trh skýtá.“

V čem spočívá těchto dvanáct hybných pák?

Na základě příspěvků shromážděných během čtyř měsíců veřejné rozpravy (více než 850), jakož i stanovisek a závěrů evropských institucí Komise identifikovala dvanáct hybných pák ke stimulaci růstu a posílení důvěry občanů. Každou hybnou páku doprovází vzorová iniciativa, k níž se Komise zavazuje předložit v příštích měsících návrhy s cílem dosáhnout konečného souhlasu Evropského parlamentu a Rady před koncem roku 2012. Každá hybná páka obsahuje také další návrhy, jež jsou stejně významné a jež by měly těžit z dynamiky vytvořené vzorovou iniciativou a pokračovat – někdy souběžně, jindy zas pomaleji.

1. Přístup k financování pro malé a střední podniky

To je klíčová hybná páka pro více než 20 milionů evropských malých a středních podniků (MSP), jež bez financování často jen stěží přijímají pracovníky, uvádějí na trh nové výrobky nebo posilují své infrastruktury. Běží tudíž o vytvoření společného statusu fondů rizikového kapitálu, který umožní fondům usazeným v jednom členském státu investovat v libovolném jiném členském státu, a poskytnout tak inovativním MSP finanční prostředky s nezbytnými odbornými znalostmi a za atraktivní cenu.

2. Mobilita pracovníků v rámci jednotného trhu

V roce 2009 pracovalo 5,8 milionu Evropanů v jiném členském státu, což se rovnalo 2,5 % aktivního obyvatelstva Unie. Zvýšená mobilita kvalifikované pracovní síly by umožnila evropskému hospodářství stát se konkurenceschopnějším. Je to o to naléhavější, že mnohá vysoce kvalifikovaná místa nejsou obsazena. Aby se odstranily právní překážky, jež ještě brání Evropanům pracovat tam, kde si přejí, chceme modernizovat pravidla uznávání profesionální kvalifikace tak, aby se zjednodušily postupy, zrevidoval se rozsah regulovaných profesí a posílila se důvěra a spolupráce mezi členskými státy, zejména pomocí evropského profesního průkazu.

3. Práva duševního vlastnictví

Duševní vlastnictví je zcela stejně významné jako suroviny nebo průmyslová základna: souvisí s ním 44 % až 75 % zdrojů evropských podniků. To je silná komparativní výhoda Unie. Pro evropskou konkurenceschopnost má tedy klíčový význam vytvořit ochranu vynálezů na úrovni Unie patentem pro maximální počet členských států s cílem vystavit první doklady Unie v roce 2013. Návrhy v tomto smyslu předkládáme již dnes (viz IP/11/470 a MEMO/11/240 ze dne 13. dubna).

4. Spotřebitelé, aktéři jednotného trhu

K posílení důvěry spotřebitelů v jednotný trh je třeba zaručit jejich práva. K tomu je třeba zejména vyvinout alternativní úpravu řešení sporů a zavést mimosoudní opravné prostředky. Spotřebitelé budou mít k dispozici snazší, rychlejší a levnější řešení. To má podstatný význam pro internetový obchod, kde by zvýšená důvěra spotřebitelů v přeshraniční elektronický obchod generovala hospodářský přínos odhadem 2,5 miliardy EUR.

5. Služby: zesílit normalizaci

Služby jsou motorem vytváření zaměstnanosti v Evropě: zatímco v období 1998–2008 činil růst EU v průměru 2,1 % ročně, odvětví služeb rostlo v průměru o 2,8 % ročně. Zaměstnanost v tomto odvětví rostla o 2 % ročně, oproti 1 % v celém hospodářství. Aby Komise tento trumf posílila, navrhuje revidovat právní předpisy o evropském normalizačním systému s cílem rozšířit jej na služby a učinit normalizační postupy účinnějšími, efektivnějšími a inkluzivnějšími.

6. Silnější evropské sítě

Dopravní, energetické a elektronické komunikační sítě představují páteř jednotného trhu. Výkonné infrastruktury opravdu napomáhají rychlému a cenově přiměřenému volnému pohybu osob, zboží, různých energií a údajů. Komise přijme právní předpisy o energetických a dopravních infrastrukturách, v nichž budou identifikovány strategické projekty evropského zájmu.

7. Jednotný digitální trh

Posílení důvěry v elektronické transakce je podmínkou sine qua non rozvoje vnitřního digitálního trhu, z něhož budou moci plně profitovat občané, podniky a veřejné správy. Evropa potřebuje právní předpisy, jež zajistí vzájemné uznávání elektronické identifikace a elektronické autentifikace po celém území Evropy, a revizi směrnice o elektronickém podpisu, aby se umožnila bezpečná a nerušená elektronická interakce.

8. Podnikání s důrazem na sociální aspekt

Některé podniky se rozhodují, že nad rámec legitimního úsilí o finanční zisk budou rovněž sledovat cíle obecného zájmu, sociálního rozvoje, cíl etický nebo environmentální. Toto odvětví přináší růst a zaměstnanost. K jeho stimulaci by bylo třeba smět plně využívat úžasnou finanční páku, kterou představuje evropské odvětví správy aktiv. Navrhujeme evropský rámec pro fondy solidárního investování, aby se umocnil efekt stávajících národních iniciativ a otevřely se těmto fondům příležitosti jednotného trhu.

9. Daně

Právní úprava daní v EU už neodpovídá skutečnostem jednotného trhu 21. století, ani tomu, oč běží v trvale udržitelném rozvoji. Dostatečně nestimuluje energeticky nejhospodárnější nebo nejekologičtější praktiky. Navrhujeme dnes tedy revizi směrnice o zdanění energie, aby se zajistilo konzistentní zacházení s různými zdroji energie s cílem lépe zohlednit energetický obsah výrobků, jakož i jejich emise CO2 (viz IP/11/468 a MEMO/11/238).

10. Více sociální soudržnosti v jednotném trhu

K posílení sociální soudržnosti v Evropě předloží Komise legislativní návrh určený k posílení aplikace směrnice o „vysílání pracovníků“, aby se zabránilo zneužívání nebo porušování pravidel. Navrhne rovněž vyjasnění výkonu základních sociálních práv v rámci výkonu hospodářských svobod.

11. Právní prostředí podniků

Podniky považují ještě příliš často jednotný trh za prostor plný omezení, a nikoli prostor příležitostí. Je třeba jim zjednodušit život tím, že se sníží jejich právní a správní omezení. Za tímto účelem Komise navrhuje zjednodušení směrnic o účetních standardech, pokud jde o požadavky na účetní výkaznictví, a zmenšení administrativních omezení, zejména omezení zatěžujících MSP.

12. Zadávání veřejných zakázek

Veřejné orgány vynakládají přibližně 18 % HDP Evropské unie na zboží, služby a práce. Tyto veřejné výdaje jsou podstatnou hnací pákou růstu. Evropské i vnitrostátní právní předpisy otevřely veřejné zakázky poctivé hospodářské soutěži, jejímž důsledkem je nabídka lepší kvality za lepší cenu pro občany. Komise navrhuje modernizaci tohoto legislativního rámce, aby se dospělo k vyvážené politice, jež podporuje poptávku po zboží a službách šetrných k životnímu prostředí, sociálně odpovědných a inovativních, aby se zadavatelům poskytly jednodušší a pružnější postupy a zajistil se snadnější přístup pro MSP.

Jaké budou další kroky?

Koncem roku 2012 provede Komise bilanci pokroku v realizaci tohoto akčního plánu a předloží svůj program pro příští etapu. Podkladem úvah bude důkladná ekonomická studie, jejíž výsledky by měly umožnit identifikovat tržní segmenty, kde ještě přetrvává nevyužitý potenciál růstu, a případně vyvinout nové hybné páky růstu.

Více informací naleznete zde:

MEMO/11/239

Domovská stránka webu Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm

Akt o jednotném trhu (Single Market Act):

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_cs.htm


Side Bar